Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Gewestelijke subsidies en geboekte resultaten in het kader van de diversiteitsactieplannen van de overheidsinstellingen die onder uw bevoegdheden of toezicht vallen

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische transitie en Wetenschappelijk onderzoek (Vragen nr 411)

 
Datum ontvangst: 11/05/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 16/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 12 juni 2020 heb ik u vragen gesteld over de voortgang van de redactie, implementatie, wijziging, follow-up en evaluatie van de Diversiteitsactieplannen (DAP’s) van de overheidsinstellingen die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen. U heeft mijn vragen beantwoord op 4 augustus 2020, zie: http://www.parlement.brussels/weblex-quest-det/?lang=nl&moncode=146744&base=1.
Op 10 mei 2021 wil ik terugkomen op het onderwerp diversiteit en u de volgende vragen stellen:
Voor ELKE overheidsinstelling die onder uw bevoegdheden of toezicht valt:
1. hoeveel bedragen de gewestelijke subsidies voor de tewerkstelling van werkzoekenden uit wijken met een hoge werkloosheid (waar de werkloosheidsgraad van de bevolking gelijk is aan of hoger dan het gewestelijk gemiddelde) die in 2020 werden toegekend?
2. is het minimumquotum van 10% werkzoekenden uit de wijken met een werkloosheidsgraad van de bevolking die gelijk is aan of hoger dan het gewestelijke gemiddelde, in 2020 bereikt voor de betrekkingen met een arbeidsovereenkomst? Welk quotum werd precies bereikt in 2020?
3. hoeveel personeelsleden zijn er? Hoeveel personeelsleden wonen in diversiteitszones zoals bepaald door het platform https://wijkmonitoring.brussels/?
4. Is de samenstelling van het topmanagement volledig paritair? Over welke cijfers hierover beschikt u?
5. Is er thans een diversiteitsmanager (M/V) aangesteld EN in functie? Zo neen, waarom niet?
6. Hoeveel diversiteitsactieplannen (DAP’s) zijn al opgesteld en geëvalueerd?
7. Werd het DAP om advies voorgelegd aan de overlegorganen en vervolgens gevalideerd door de beslissingsorganen? Zo ja, op welke datums?
8. Heeft u een kopie van het DAP ontvangen? Zo ja, op welke datum? Heeft u opmerkingen gemaakt? Zo ja, op welke datum(s)? Wat zijn in grote lijnen uw opmerkingen?
9. Is er een evaluatie van het DAP uitgevoerd? Zo ja, wanneer? Wat zijn de belangrijkste aanbevelingen en/of conclusies?
10. Zijn er substantiële wijzigingen aangebracht in het DAP? Zo ja, wanneer, welke en waarom?
11. Zijn de intersectionale logica, de Handistreaming-logica en de door de Brusselse gewestregering vastgestelde prioritaire doelstellingen inzake diversiteit en antiracisme geïntegreerd in het DAP?
12. Wordt er eventueel een nieuw DAP uitgewerkt? Werd wel degelijk rekening gehouden met de personen met een beperking, de personen zonder kwalificatie/diploma en de vrouwen? Is er gedacht aan de jongeren, de NEET's, de 50-plussers en de andere doelgroepen van het diversiteitsbeleid?
13. en staat er tot slot een deelname aan de “Duo Day”, “All Genders Welcome” of een ander diversiteitsevenement op de agenda?
 
 
Antwoord    Voor Brussel Economie en Werkgelegenheid valt deze vraag onder de bevoegdheden van Brussel Gewestelijke Coördinatie en van de minister voor het Openbaar Ambt.

Voor
citydev.brussels verwijs ik u naar het antwoord die u werden bezorgd in het kader van de schriftelijke vraag nr. 148 die u mij gesteld heeft, alsook naar het antwoord van mijn collega, minister-president Rudi Vervoort.

Wat
hub.brussels betreft, heeft het Agentschap geen gewestelijke subsidies ontvangen voor de aanwerving van werkzoekenden uit wijken met een hoge werkloosheidsgraad. Hub.brussels is niet onderworpen aan de reglementering met betrekking tot het minimumquotum van 10 % werkzoekenden uit wijken waarvan de werkloosheidsgraad gelijk of hoger is dan het gewestelijk gemiddelde dat aangeworven is in contractuele banen. Het Agentschap hecht evenwel veel belang aan de representativiteit binnen het personeel (u zult van deze maatregelen verderop kennis kunnen nemen in meerdere antwoorden op voorgaande schriftelijke vragen). Alle werkaanbiedingen voor hub.brussels werden systematisch geopend bij ACTIRIS, maar er werd geen quotum toegepast.

De samenstelling van de RvB van het Agentschap is volledig paritair: 5 mannen en 5 vrouwen. De directie van hub.brussels is momenteel samengesteld uit 5 vrouwen en 2 mannen.

Op 4 mei 2021 werd een nieuwe diversiteitsmanager aangeduid. Naar aanleiding van de oproep tot kandidaatstelling van 30 maart 2021, onder begeleiding van Actiris, werd de begeleidingscommissie diversiteit op dezelfde datum goedgekeurd. De begeleidingscommissie diversiteit komt sinds 19 april 2021 bijeen om een actieplan diversiteit te implementeren. Dit wordt volgens de procedure voor advies voorgelegd aan de overlegorganen en vervolgens gevalideerd door de beslissingsorganen. Gelijktijdig heeft het directiecomité in februari 2021 een ambtenaar aangeduid die als aanspreekpunt diversiteit/handistreaming fungeert.

In 2020 heeft
Innoviris drie mensen in dienst genomen in contractuele banen, waaronder één persoon uit een buurt waarvan het werkloosheidscijfer van de bevolking gelijk is aan of hoger dan het regionale gemiddelde.

Op 31 december 2020 telde Innoviris 63 werknemers, onder wie 9 uit een diversiteitszone van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Sinds 1 februari 2021 heeft Innoviris een nieuwe Directieraad met gelijke vertegenwoordiging (twee vrouwen en twee mannen). Ook het middenkader (team leaders) is evenwichtig samengesteld: 5 vrouwen en 4 mannen. Sinds 1 september 2017 beschikt Innoviris over een nieuwe diversiteitsmanager. Twee actieplannen diversiteit werden reeds geïmplementeerd. Een nieuw actieplan diversiteit wordt momenteel opgesteld en voorgelegd aan de Directieraad met het oog om dit in de herfst te bespreken met de syndicale organisaties en de interne begeleidingscommissie.

Innoviris zal zijn vertegenwoordiging in het gewestelijk Diversiteitscomité voortzetten, alsook zijn deelname aan de initiatieven ‘All Genders Welcome’ en ‘Duo Day’. Ik verwijs u eveneens naar het antwoord dat ik u heb bezorgd op schriftelijke vraag nr. 322.