Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de problemen bij het toekennen van nieuwe adressen.

Indiener(s)
Els Rochette
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 753)

 
Datum ontvangst: 27/05/2021 Datum publicatie: 24/06/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 21/06/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Enkel een gemeente is bevoegd om straatnamen, alsook huis- en busnummers op haar grondgebied vast te stellen, te wijzigen of te schrappen. Dat lijkt evident, alleen loopt het in de praktijk soms minder vlot als er nieuwe straten worden aangelegd die op de grens liggen van twee gemeenten (of de grens overschrijden).

Ik ontving een getuigenis van een vrouw die een nieuw appartement heeft gekocht op de grens van Molenbeek en Anderlecht. Het ging om een voormalig industrieel gebouw dat werd omgevormd tot appartementen. Het oorspronkelijke huisnummer werd aangepast en er kwamen nummers bij. Bij ondertekening van de akte was het offici‘le adres nog niet gekend. De bouwpromotor gaf aan de koper door dat ze zich in de gemeente Molenbeek moest aanmelden. Toch verwees de gemeente Molenbeek haar door naar de gemeente Anderlecht. Dat deed ze ook, maar bij de controle op domicilie meldde de agent dat de betrokkene in Molenbeek woont.

Mijn vragen:

- Hoe vaak doen er zich gelijkaardige problemen inzake domicili‘ring? Hoeveel nieuwe gebouwen/verkavelingen liggen op de grens tussen twee gemeenten? Heeft u een zicht op de doorlooptijd van de aanvraag van een nieuwe domicilie in de Brusselse gemeenten? Wat zijn uw bevindingen? Waar doen er zich problemen voor? Hoe grijpt u in? Hoe gaat u verzekeren dat nieuwe bewoners snel hun domicilie in orde kunnen brengen?
- Hebben alle Brusselse gemeenten een gemeentelijke verordening inzake huisnummering? Indien niet, waarom en hoe stuurt u bij?
 
 
Antwoord    De controle op de toekenning van nieuwe adressen maakt geen deel uit van mijn toezicht op de gemeenten.

Zij voeren bepaalde opdrachten uit inzake nieuwe adressen die voortvloeien uit hun statuut van gedecentraliseerde eenheid van de staat.

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft de omzendbrief “best address” opgesteld waarin een uniform beheer van de toekenning van nieuwe adressen wordt voorgesteld. Deze vloeit voort uit de samenwerkingsovereenkomst van 22/1/2016, afgesloten tussen de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met betrekking tot de uniformisering van de referentiewijze voor adressen en de koppeling van adresgegevens.