Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Opleidingen over de genderdimensie in het kader van de integratie van “gender mainstreaming” in de gewestelijke overheidsdiensten die onder uw bevoegdheden of toezicht vallen

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Sven Gatz, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar ambt, de Promotie van meertaligheid en van het imago van Brussel (Vragen nr 361)

 
Datum ontvangst: 31/05/2021 Datum publicatie: 19/07/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 14/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
14/06/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt bij besluit geregeld. De ministers zijn, ieder wat hem/haar betreft, belast met de uitvoering van het besluit.

Om mijn informatie te vervolledigen, had ik u graag de volgende vragen gesteld voor ELKE gewestelijke overheidsdienst (administratie, instelling van openbaar nut en gewestelijke semioverheidsinstelling) die onder uw bevoegdheden of toezicht valt.

1. Welke opleidingen over de genderdimensie werden sinds 2018 georganiseerd? Wie heeft de opleidingen gegeven? Hoeveel personen hebben eraan deelgenomen? Hoeveel hebben de opleidingen gekost?
2. Welke opleidingen staan op de agenda?
 
 
Antwoord   

1. Welke gendergerelateerde opleidingen zijn er sinds 2018 gegeven? Wie heeft deze opleidingen gegeven? Hoeveel mensen hebben aan deze opleidingen deelgenomen? Wat waren de kosten van deze opleidingen?

 

Hierbij alle opleidingen die sinds 2018 georganiseerd geweest zijn:

Jaar

Naam

Deelnemers

Totaal

2019

Diversiteit: gendersensitieve communicatie FR

9

 

2019

Diversiteit: gendersensitieve communicatie NL

11

 

2019

Geslachtsneutrale vacatures FR

8

 

2019

Geslachtsneutrale vacatures NL

7

 

2019

Gender en welzijn op het werk FR

7

 

2019

Gender en welzijn op het werk NL

8

 

2019

Gendergevoelige communicatie FR

9

 

2019

Discriminatie op grond van zwangerschap op het werk FR

10

 

2019

Seksisme en intimidatie op de werkplek FR

11

 

2019

Seksisme en intimidatie op de werkplek NL

6

 

2019

Gender en welzijn op het werk FR

12

 

2019

Geslachtsneutrale vacatures FR

6

 

2019

Geslachtsneutrale vacatures NL

4

108

       

2020

Geslachtsneutrale vacatures (on-line) BIL

11

 

2020

Seksisme en intimidatie op de werkplek (on-line) BIL

11

 

2020

Gender en welzijn op het werk (on-line) BIL

9

 

2020

Transgender personen op het werk (on-line) FR

10

 

2020

Seksisme en intimidatie op de werkplek (on-line) BIL

9

 

2020

Gender en overheidsopdrachten (on-line) FR

9

 
     

59

2021

Gendergevoelige communicatie (on-line) FR 

16

 

2021

Gender en welzijn op het werk (on-line) BIL

14

 

2021

Geslachtsneutrale vacatures (on-line) FR

8

 

2021

Discriminatie op grond van zwangerschap op het werk (on-line) BIL

8

 

2021

Seksisme en intimidatie op de werkplek (on-line) FR

13

 
     

59

 

Deze worden georganiseerd in samenwerking met het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

In totaal hebben 108 personen deelgenomen aan deze opleidingen, in 2020 59 personen (covid), in 2021 59 personen (tot nu toe). De opleidingen zijn gratis.

 

2. Welke opleidingen staan er op de agenda?

 

Voor 2021 zijn de volgende opleidingen en thema’s voorzien:

 

-          Huiselijk geweld - voor maatschappelijk werkers en vertrouwenspersonen (on-line) FR

-          Geslachtsneutrale vacatures (on-line)    NL

-          Geslachtsneutrale vacatures (on-line)    FR

-          Transgender personen op het werk (on-line)         FR

-          Huiselijk geweld - voor managers (on-line)     BIL

-          Huiselijk geweld (on-line)       NL

-          Seksisme en intimidatie (on-line)             FR

-          Gendergevoelige communicatie (on-line)         FR

-          Diversiteit: thema en taalrol nog te bepalen (on-line)

-          Diversiteit: huiselijk geweld (on-line)  FR

 

Antwoord GOB:

 

Mijnheer de volksvertegenwoordiger,

 

Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen

 

1 . Depuis 2018, quelles sont les formations relatives à la dimension de genre qui ont été organisées ? Qui a dispensé ces formations ? Combien de personnes ont participé à ces formations ? Quels ont été les coûts de ces formations ?

Het organiseren van opleidingen betreffende de genderdimensie is in overeenstemming met artikel 8§1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2021 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de taak van de gendercoördinator van elke Instelling van Openbaar Nut.  

Equal.brussels organiseert sinds 2015 begeleiding bij het uitvoeren van gender mainstreaming. Die begeleiding geeft een draagwijdte dat verder reikt dan de klassieke opleidingen. Het betreft een traject van co-creatie, met samenwerking en uitwisseling tussen de verschillende betrokken actoren, die past in de filosofie van lerende organisaties waarbij kennisopbouw centraal staat en competenties gaandeweg worden ontwikkeld. Er werd begeleiding voorzien voor volgende onderwerpen: (zie bijlage 1, tabel 1 op p.3) 

 

In het kader van de gelijke kansentest die ook van toepassing is op gender, werden in 2018-2019 opleidingen georganiseerd door equal.brussels aan alle geïnteresseerde ambtenaren uit het Brussels Hoofdstedelijk gewest: (zie bijlage 1, tabel 2, op p.3)

 

 

2. Quelles sont les formations à l'agenda

 

Er lopen momenteel twee overheidsopdrachten voor: 1)  begeleiding bij de opmaak en implementatie van het nieuwe gewestelijk plan gender mainstreaming 2) opleidingen voorzien rond hoe genderstatistieken- en indicatoren gebruiken bij het maken van genderanalyses.

 

BIJLAGE / ANNEXE - GOB-SPRB

 

Tabel 1 / Tableau 1

 

Onderwerp / Sujet

Datum / Date

duur / durée

Opleider  / Formateur

Deelnemers / Participants

kosten / coôts

Opmaak en implementatie gewestelijk plan  / Préparation et implémentation du plan régional

2018 

2 sessies (7x ½ dag)  

Engender VZW 

De gendercoördinatoren en de gendercorrespondenten / Les coordinateurs de genre et les correspondants de genre

+- 25 

13.552 

Uitvoering gender budgeting via pilootprojecten / Mise en œuvre de la budgétisation sensible au genre via des projets pilotes

2018 

3 sessies van een halve dag 

Engender VZW 

De gendercorrespondenten / Les coordinateurs de genre

+-12 

8.722,5 

Toepassing gender budgeting / Application de la budgétisation sensible au genre

2021 

 

4 sessies (8x ½ dag)  

Engender VZW 

De gendercoördinatoren, de budgetcorrespondenten, de gendercontactpunten op het kabinet 

+- 50 

26.196,5 

 

 

Tabel 2 / Tableau 2

 

 

Datum / Dates

Taal /Langue

Opleider / Formateur

Deelnemers / Participants

kosten /coûts

13/12/2018  

FR 

Equal.brussels 

18 

gratis 

13/12/2018 

NL 

24/01/2019 

FR 

17 

24/01/2019 

NL 

14/02/2019 

NL 

21/02/2019 

FR 

26 

12/03/2019 

FR 

15 

14/03/2019 

NL 

25/04/2019 

FR 

27/06/2019 

FR 

22 

09/07/2019 

FR 

16 

11/07/2019 

NL 

26/08/2019 

BIL 

12/09/2019 

FR 

19/09/2019 

NL 

24/10/2019 

FR 

21/11/2019 

FR