Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende Integratie van de circulaire economie in de overheidsopdrachten

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 964)

 
Datum ontvangst: 10/06/2021 Datum publicatie: 28/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 16/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/07/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de gemeenschappelijke algemene beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie staat het volgende:
"Voor de Regering is het noodzakelijk om over te stappen van een lineair economisch model naar een circulair economisch model. Niet alleen om tegemoet te komen aan eisen rond milieu en grondstoffenbeheer, maar ook de opportuniteiten te valoriseren die zich aandienen voor nieuwe sectoren die zorgen voor niet-delokaliseerbare jobs. Deze ontwikkeling vereist de toepassing van een coherente visie en strategie voor de versterking van de circulaire economie en de integratie ervan in de gewestelijke beleidsvoering (rond economie, werk en opleiding, R&I, leefmilieu, ruimtelijke ordening, afvalbeheer, enz.) en daarbij wisselwerkingen te bevorderen en de verschillende stakeholders en initiatieven op dit gebied te coördineren.”
De integratie van de circulaire economie in de overheidsopdrachten maakt duidelijk deel uit van deze ambitie.
Daarom wens ik u vandaag, 10 juni 2021, de volgende vragen te stellen over de overheidsopdrachten die zijn uitgeschreven door ELK van de overheidsinstellingen en -diensten die onder uw bevoegdheden of toezicht vallen. Sinds 2018,
1. Hoeveel overheidsopdrachten werden uitgeschreven (uitsplitsing van de gegevens volgens het type procedure)? Wat is het voorwerp van die overheidsopdrachten?
2. Zijn er clausules in verband met de circulaire economie opgenomen in de overheidsopdrachten (uitsplitsing van de gegevens volgens het type procedure)? Zo niet, waarom niet? Zo ja, sinds wanneer?
3. Kunt u informatie verstrekken over de uitgeschreven overheidsopdrachten die clausules betreffende de circulaire economie bevatten (uitsplitsing van de gegevens volgens het type procedure)?
4. Hoeveel Brusselse ondernemingen hebben zich ingeschreven voor de uitgeschreven overheidsopdrachten?
5. Hoeveel Brusselse ondernemingen werden geselecteerd en voor welke overheidsopdrachten (uitsplitsing van de gegevens volgens het bedrag van de overheidsopdracht)?
6. Hoeveel Brusselse ondernemingen hebben overheidsopdrachten in de wacht gesleept? Welke overheidsopdrachten (met de desbetreffende bedragen)?
 
 
Antwoord    Artikel 6 van het gemeenschappelijke decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van bestuur in de Brusselse instellingen, verplicht de administratieve overheden om op hun website een aantal gegevens bekend te maken, waaronder de inventaris van de overheidsopdrachten die door de administraties zijn gegund. Deze eisen maken deel uit van de actieve publiciteit van de administratie.
Deze informatie kan gemakkelijk door iedereen worden geraadpleegd.
Wat de voorgaande jaren en de omvang van de gevraagde informatie betreft, zij erop gewezen dat uw vragen krachtens artikel 110, 2°, b en c, van het huishoudelijk reglement van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest duidelijk onontvankelijk zijn voor zover het lijkt te gaan om verzoeken tot documentatie of tot statistische informatie.