Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende Integratie van de circulaire economie in de overheidsopdrachten

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 764)

 
Datum ontvangst: 10/06/2021 Datum publicatie: 28/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 16/07/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/07/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In de gemeenschappelijke algemene beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie staat het volgende:
"Voor de Regering is het noodzakelijk om over te stappen van een lineair economisch model naar een circulair economisch model. Niet alleen om tegemoet te komen aan eisen rond milieu en grondstoffenbeheer, maar ook de opportuniteiten te valoriseren die zich aandienen voor nieuwe sectoren die zorgen voor niet-delokaliseerbare jobs. Deze ontwikkeling vereist de toepassing van een coherente visie en strategie voor de versterking van de circulaire economie en de integratie ervan in de gewestelijke beleidsvoering (rond economie, werk en opleiding, R&I, leefmilieu, ruimtelijke ordening, afvalbeheer, enz.) en daarbij wisselwerkingen te bevorderen en de verschillende stakeholders en initiatieven op dit gebied te coördineren.”
De integratie van de circulaire economie in de overheidsopdrachten maakt duidelijk deel uit van deze ambitie.
Daarom wens ik u vandaag, 10 juni 2021, de volgende vragen te stellen over de overheidsopdrachten die zijn uitgeschreven door ELK van de overheidsinstellingen en -diensten die onder uw bevoegdheden of toezicht vallen. Sinds 2018,
1. Hoeveel overheidsopdrachten werden uitgeschreven (uitsplitsing van de gegevens volgens het type procedure)? Wat is het voorwerp van die overheidsopdrachten?
2. Zijn er clausules in verband met de circulaire economie opgenomen in de overheidsopdrachten (uitsplitsing van de gegevens volgens het type procedure)? Zo niet, waarom niet? Zo ja, sinds wanneer?
3. Kunt u informatie verstrekken over de uitgeschreven overheidsopdrachten die clausules betreffende de circulaire economie bevatten (uitsplitsing van de gegevens volgens het type procedure)?
4. Hoeveel Brusselse ondernemingen hebben zich ingeschreven voor de uitgeschreven overheidsopdrachten?
5. Hoeveel Brusselse ondernemingen werden geselecteerd en voor welke overheidsopdrachten (uitsplitsing van de gegevens volgens het bedrag van de overheidsopdracht)?
6. Hoeveel Brusselse ondernemingen hebben overheidsopdrachten in de wacht gesleept? Welke overheidsopdrachten (met de desbetreffende bedragen)?
 
 
Antwoord    Artikel 6 van het gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen, legt de administratieve overheden op bepaalde informatie op hun website te publiceren, waaronder de inventaris van de overheidsopdrachten die door de overheden goedgekeurd werden. Dit zijn vereisten die onder de actieve openbaarheid van bestuur vallen.

Deze informatie is voor vroegere jaren eveneens beschikbaar op de website
https://openbudgets.be.brussels en kunnen daar vlot worden geraadpleegd door iedereen die dat wenst.

Voor het overige moet, gelet op de hoeveelheid gevraagde informatie worden vastgesteld dat overeenkomstig artikel 110, 2°, b) en c), van het huishoudelijk reglement van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, uw vragen zeer duidelijk niet-ontvankelijk zijn aangezien ze sterk gelijken op verzoeken om documentatie of vragen om inlichtingen van statistische orde.