Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Implementatie van handistreaming in uw bevoegdheidsdomeinen en uw deelname aan de Access City Award

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische transitie en Wetenschappelijk onderzoek (Vragen nr 428)

 
Datum ontvangst: 28/06/2021 Datum publicatie: 21/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 17/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/07/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In uw antwoord van 11 februari 2021 op mijn parlementaire vraag van 3 december 2020 over de implementatie van handistreaming in uw bevoegdheidsdomeinen, had u het in uw antwoord vooral over uw verbintenissen/acties ten gunste van de personen met een fysieke handicap.

Vandaag, 28 juni 2021, zou ik graag terugkomen op twee onderwerpen die me na aan het hart liggen: de logica van de handistreaming, volgens welke de gehandicaptenproblematiek transversaal in aanmerking moet worden genomen in elk overheidsbeleid en elke overheidsactie, EN de inspanningen van de ministeriële kabinetten en overheidsdiensten om een project in te dienen voor de volgende Access City Awards.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

Wat betreft UW kabinet EN de overheidsdiensten en -instellingen die onder uw bevoegdheid of toezicht vallen:
  1. Zijn er reflecties of initiatieven opgezet of uitgevoerd die rekening houden met handicaps zoals verstandelijke handicaps, autisme, aandachtstekortstoornissen met of zonder hyperactiviteit of onzichtbare handicaps?
  2. Op 1 december 2020 heeft de Europese Commissie in de marge van de Europese Dag voor Personen met een Handicap de meest toegankelijke Europese steden bekroond met de Access City Award 2021 (1 ). Staat deelname aan de volgende Access City Award(s) op de agenda?
                                                                                                  
1 Access City Award 2021, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?&catId=88&eventsId=1604geraadpleegd op 25 juni 2021. Voor de prijsuitreiking zie https://www.youtube.com/watch?v=Lg8NrZSPkAI
 
 
 
Antwoord    Naast de informatie die ik u heb verstrekt in mijn antwoord op de schriftelijke parlementaire vraag nr. 292, verwijs ik u ook naar het antwoord op vraag nr. 375, betreffende de werkgelegenheidscijfers van personen met een handicap in de Brusselse ION’s, alsook naar het antwoord op vraag nr. 400, betreffende het ondernemerschap van personen met een handicap. Er worden inderdaad ook heel wat initiatieven genomen door hub.brussels, in partnerschap met de gemeenten, om de toegankelijkheid van de handelszaken te ondersteunen.

Hub.brussels heeft sinds 02 februari 2021 een contactpersoon voor handistreaming aangesteld binnen de organisatie.

Innoviris
waakt erover dat de werkomstandigheden voor al zijn personeelsleden aangepast zijn aan hun eventuele noden. Medewerkers zijn niet verplicht zijn om kennis te geven van diagnoses van autisme, ADHD/ADD, enz. Hetzelfde geldt overigens voor kandidaat-begunstigden. Binnen het kader van zijn missie heeft Innoviris bovendien verschillende onderzoeksprojecten gefinancierd die aspecten van onzichtbare handicaps behandelen, bijvoorbeeld rond dyslexie en aandachtstoornissen, zorg en begeleiding van alzheimerpatiënten, zorgpaden voor mensen met complexe psychologische of mentale aandoeningen, enz.

De diversiteitsmanager van
citydev.brussels houdt zich ook bezig met handicapskwesties via de werkgroep ‘handicap’ van het gewestelijk diversiteitscomité. In het nieuwe diversiteitsplan, dat momenteel door de overlegorganen wordt goedgekeurd, is de handicap nog steeds als prioritaire doelstelling van de regering opgenomen.

Wat Brussel Economie en Werkgelegenheid betreft, wordt dit onderwerp op transversaal niveau opgevolgd door Brussel Synergie voor de hele gewestelijke overheidsdienst, en het valt dus onder de bevoegdheid van de minister van Openbaar Ambt.

Voor het overige verwijs ik u naar het antwoord van mijn collega, staatssecretaris Nawal Ben Hamou, die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor deze materie bevoegd is.