Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de administratieve vereenvoudiging ten behoeve van de Brusselse culturele sector.

Indiener(s)
Matteo Segers
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 667)

 
Datum ontvangst: 13/07/2021 Datum publicatie: 21/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 14/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/08/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De Brusselse culturele actoren hebben meestal te lijden onder het feit dat hun bevoegdheden verdeeld zijn over verschillende steunpolen: bi-communautair, communautair, economie, imago van Brussel, werkgelegenheid, toerisme, enz. De Algemene Beleidsverklaring  biedt een beter inzicht in deze realiteit, aangezien daarin het volgende wordt bepaald: ".In het kader van haar bevoegdheden zal de regering werken aan de vereenvoudiging van het bestuur op het gebied van het cultuurbeleid om de samenwerking tussen de gewestelijke en gemeenschapsorganen aan te moedigen, en zal zij systemen van wederkerigheid tussen de Brusselse culturele actoren ontwikkelen".

Kunt u ons vertellen hoe het met dit punt staat? Hebt u sinds het begin van het ambtstermijn nieuwe wettelijke of regelegevende kaders in die zin georganiseerd? Zo niet, werkt uw regering momenteel aan deze kwestie? Zo ja, hoe organiseert u het werk en volgens welke agenda?

 
 
Antwoord    De culturele bevoegdheden van het Gewest zijn duidelijk afgebakend in de bijzondere wetten. Het Imago van Brussel draagt van zijn kant bij tot de promotie van het nationale en internationale imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via culturele en sportieve evenementen. Het spreekt voor zich dat sommige steun complementair is.

In het kader van het beleid inzake biculturele zaken van gewestelijk belang subsidieert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest momenteel slechts drie instellingen: Kanal, de vzw Zinneke en het CIVA. Ik ben zo vrij u te verwijzen naar de vraag om uitleg nr. 447 van parlementslid Gaëtan Van Goidsenhoven betreffende de redenen om steun te verlenen aan deze drie structuren, die in de Commissie Financiën/Algemene Zaken van 14 juni 2021 behandeld werd. In dit verband zou ik eraan willen herinneren dat buiten mijn culturele bevoegdheid van gewestelijk belang om, de creatie en de programmering van culturele plaatsen onder de bevoegdheid van de Federatie Wallonië-Brussel vallen.

Wat de samenwerking tussen de gefedereerde entiteiten betreft, heb ik aan de Interministeriële Conferentie Cultuur voorgesteld vooruitgang te boeken in het dossier betreffende het kunstloket of cultuurbureau.

Een werkgroep onderzoekt momenteel hoe in samenwerking met alle bevoegde entiteiten die in België bevoegd zijn voor de materie adequate begeleiding en ondersteuning kan worden geboden aan de culturele actoren. We zijn ervan overtuigd dat dit project voor een vereenvoudiging ten behoeve van de operatoren en de mensen zal zorgen.