Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de oproep voor projecten inzake diversiteit en anti-discriminatie 2021

Indiener(s)
Emin Özkara
aan
Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 782)

 
Datum ontvangst: 16/07/2021 Datum publicatie: 21/09/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 03/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
10/08/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

Op 1 maart 2021 vernamen we via uw Linkedin pagina het volgende:

" Om alle Brusselaars met gelijke kwalificaties dezelfde kansen op werk te bieden, doe ik een oproep tot het indienen van projecten.

Wij moeten diversiteit op de arbeidsmarkt bevorderen en er een troef van maken voor de onderneming.

Het thema van deze oproep tot het indienen van projecten? de leeftijd.".

Zie: https://www.linkedin.com/posts/bernard-clerfayt-b0b4a7193_emploi-diversitaez-activity-6772149333224693760-_Y2c/

De oproep tot het indienen van projecten is op 31 maart 2021 afgesloten.

Op 16 juli 2021, zou ik u de volgende vragen willen stellen:

  1. Wat is het budget dat voor deze oproep tot het indienen van projecten is uitgetrokken?

  2. Hoeveel projecten werden ingediend, met uitsplitsing van de gegevens per gemeente ?

  3. Hoeveel intersectionele projecten (1) werden ingediend, uitsplitsing van de gegevens per gemeente ?

  4. Wat was de evaluatiemethode en welke criteria werden gebruikt om de evaluatie uit te voeren? Wie was verantwoordelijk voor de evaluatie?

  5. Welke projecten werden niet geselecteerd of weerhouden, met voor elk project :  de drager, de naam,  al dan niet intersectioneel project, doelstellingen van het project, het/de cijfer(s) dat/die voor het project werd(en) gegeven en de reden(en) voor de afwijzing? Zijn er klachten of claims ingediend? Zo ja, hoeveel, wie diende de klachten in, waarom en voor welke projecten?

  6. Welke projecten werden geselecteerd en behouden, met voor elk project : de drager, de naam, al dan niet intersectioneel project, de nagestreefde doelstellingen en de toegevoegde waarde van het project, de financiële steun die aan het project werd gegeven, de periode van uitvoering van het project en het cijfer of de cijfers die aan het project werden gegeven?

  7. Welke financiële steun is toegekend aan de geselecteerde projecten, uitsplitsing van de gegevens per gemeente ? Wat zijn de financieringsregelingen in termen van duur en aantal betalingen?

  8. Werd voor de geselecteerde projecten toezicht of begeleiding gepland? Zo ja, door wie zullen de winnaars tijdens de uitvoering van de projecten worden begeleid of gecontroleerd?

Dank u voor uw antwoorden.

1 D.w.z. integratie van een of meer dimensies (zoals geslacht, etnische of culturele afkomst, seksuele geaardheid, handicap, enz.)

 

 
 
Antwoord    Ik dank u voor uw vraag.
Het budget dat voor deze projectoproep voorzien werd, bedraagt 750.000 euro.
In totaal ontving Brussel Economie en Werkgelegenheid 52 aanvragen, waarvan er 4 niet-ontvankelijk werden verklaard omwille van het te laattijdig toekomen. De 48 ontvankelijke projecten worden hieronder per gemeente opgelijst:

1000 Brussel: 13 aanvragen
1020 Laken: 3 aanvragen
1030 Schaarbeek: 9 aanvragen
1040 Etterbeek: 1 aanvraag
1050 Elsene: 7 aanvragen
1060 Sint-Gillis: 2 aanvragen
1070 Anderlecht: 1 aanvraag
1080 Molenbeek: 3 aanvragen
1081 Koekelberg: 2 aanvragen
1082 Sint-Agatha-Berchem: 1 aanvraag
1083 Ganshoren: 1 aanvraag
1140 Evere: 1 aanvraag
1150 Sint-Pieters-Woluwe: 1 aanvraag
1160 Oudergem: 1 aanvraag
1180 Ukkel: 1 aanvraag
1190 Vorst: 2 aanvragen
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe: 1 aanvraag
1210 Sint-Joost-ten-Node: 2 aanvragen
De intersectionaliteit maakte deel uit van de selectieregels en alle kandidaten moesten zich daaraan houden.

De verantwoordelijke jury bestond uit vijf leden die de volgende instellingen vertegenwoordigden:
• Brussel Economie en Werkgelegenheid,
• Equal.brussels,
• Actiris,
• Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en
• Unia.

De volgende criteria worden gehanteerd om de ingediende projecten vanuit een kwalitatief oogpunt te onderzoeken:
· De afstemming met de doelstellingen van het gewestelijke beleid inzake de strijd tegen discriminatie bij de aanwerving en de bevordering van de diversiteit op de arbeidsmarkt;
· De afstemming met de specifieke doelstellingen van de projectoproep, met name een
intersectionele benadering* in de strijd tegen gekruiste discriminatie bij de aanwerving en voor de bevordering van de diversiteit op de arbeidsmarkt en een bijzonder aandachtspunt voor leeftijdsdimensie;
· De technisch-budgettaire geloofwaardigheid van het project (waaronder de aanwezigheid van kwalitatieve en kwantitatieve prestatie-indicatoren);
· Het innovatieve karakter van het project;
· De mogelijke gevolgen voor de tewerkstelling van de doelgroepen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
· De kwaliteit van de eventuele beoogde partnerships.

Elk criterium telde mee voor vijf punten, uitgezonderd de criteria “intersectionele benadering en innovatie” die elk meetelden voor tien punten. De projecten konden op 40 punten worden gequoteerd, met uitzondering van de projecten die geen partnerships aangingen en die op 35 punten werden gequoteerd.

Ik kan de vragen 5, 6 en 7 nog niet beantwoorden, omdat de Regering daarover nog geen beslissing genomen heeft. Het dossier zal worden ingeschreven op de agenda van een ministerraad in de maand september.
De projectlaureaten verbinden zich ertoe om een tussentijds evaluatierapport op te maken en kunnen in geval van extra vragen en/of problemen ten alle tijden beroep doen op het samenkomen van een begeleidingscomité.

Dit comité wordt vervolgens samengesteld uit de juryleden die hierboven beschreven werden, de projectaanvragers zelf en eventueel externe experts (op aanvraag van de projectdrager).

Verder worden na de opgelegde termijn eveneens alle bewijsstukken gecontroleerd vooraleer de tweede schijf uitbetaald wordt.