Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende een eventuele overdracht van de reiniging van de gewestwegen aan de gemeenten

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 888)

 
Datum ontvangst: 03/08/2021 Datum publicatie: 20/10/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 16/09/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
13/08/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Op 7 juli werd de heer Alain Maron, minister bevoegd voor de openbare netheid, in de commissie voor het leefmilieu ondervraagd over de haalbaarheid van een overdracht van de reinigingstaken van de gewestwegen aan de gemeenten1.

Om redenen van rationalisering, vereenvoudiging, doeltreffendheid en duidelijkheid voor de burgers heeft de gemeenteraad van Schaarbeek op 25 mei 2021 een motie aangenomen waarin wordt verzocht om een overdracht van personele en/of financiële middelen om de gemeente in staat te stellen deze extra werklast op zich te nemen.

Bij deze gelegenheid benadrukte de minister dat de regering, ondanks de verschillende audits van het agentschap Net Brussel, nog geen beslissing ter zake had genomen, gezien de vele kwesties die moeten worden aangepakt vooraleer dit onderdeel van de 6de staatshervorming operationeel kan worden gemaakt.

Het gaat met name om het aanzienlijke verschil in statuut en salarisschaal tussen gewestelijke en gemeentelijke ambtenaren, de verdeling van het wagenpark, onvoldoende parkeercapaciteit in de garages of onvoldoende uitrusting voor bepaalde technische installaties in bepaalde gemeenten.

Afgezien van de overeenkomsten tussen het Gewest en de gemeenten, de herorganisatie en de optimalisering van de reinigingsoperaties, blijft de wenselijkheid en de haalbaarheid van deze overdracht bestaan.

Mijn vragen zijn als volgt:

Wat de personele middelen van het agentschap Net Brussel betreft:

 • Hoeveel VTE's houden zich bezig met de reiniging?

 • In aantal, onder welk statuut zijn zij tewerkgesteld?

 • In aantal, welke salarisschaal ontvangen zij?

 

Wat de materiële middelen van het agentschap Net Brussel betreft:

 • Wat is de aard en de hoeveelheid van het materiaal dat wordt gebruikt voor het reinigen van de gewestwegen en de eigen beddingen van de MIVB?

 

Wat de personele middelen van de gemeenten betreft:

 • Hoeveel VTE's houden zich bezig met de reiniging?

 • In aantal, onder welk statuut zijn zij tewerkgesteld?

 • In aantal, welke salarisschaal ontvangen zij?

 

Wat de materiële middelen van de gemeenten betreft:

 • Beschikt u over analyses inzake de aard en de hoeveelheid van het materiaal dat in elke gemeente wordt gebruikt voor het reinigen van de gemeentewegen?

 • Werden de materiële en personele behoeften van elke gemeente vastgesteld met het oog op de uitbreiding van de reinigingstaken tot de gewestwegen en de eigen beddingen van de MIVB?

 • Zo niet, welke analyses zijn dan noodzakelijk gebleken?

 • Zijn met een of meer gemeenten een of meer auditopdrachten overeengekomen?

 • Wanneer zullen deze audits van start gaan?

 • Wanneer zullen de resultaten beschikbaar zijn?

 

Wat de operationaliteit en de economische rationaliteit van een dergelijke overdracht betreft:

 • Kan deze overdracht à la carte gebeuren, naargelang de keuze van elke gemeente, of moet zij worden veralgemeend?

 • Zal deze bevoegdheidsoverdracht gebaseerd zijn op gedeelde personele en/of materiële middelen tussen de gemeenten of op een strikte scheiding van de verdeelde middelen tussen elk van hen?

 • Indien de gemeenten hun personele, logistieke en materiële middelen onderling delen, hoe zal dat dan in zijn werk gaan?

 • Hebben de uitgevoerde audits het mogelijk gemaakt de kosten in termen van materiaal en personeel vast te stellen die het agentschap Net Brussel voor zijn reinigingsactiviteiten draagt? Welke zijn dat? Zo niet, zal die analyse binnenkort beschikbaar zijn?

 • Het streven naar duidelijkheid van verantwoordelijkheden en doeltreffendheid is één ding, maar zal deze vermoedelijke overdracht van bevoegdheden verbonden zijn aan de voorwaarde van een daling van deze kosten voor de gemeenschap?

 

Wat het toekomstige onderzoek van deze zaak betreft:

 • Indien informatie blijft ontbreken op basis waarvan een besluit kan worden genomen over de wenselijkheid en de haalbaarheid van een dergelijke overdracht van de reiniging van de gewestwegen aan de gemeenten, welke initiatieven worden dan genomen om dit te verhelpen?

 • Wanneer zou de regering in staat moeten zijn om een strategische keuze te maken in deze zaak?

 

1 Mondelinge vraag nr. 333 van de heer Sahid Koksal over de verdeling van de bevoegdheden op het gebied van reiniging van de gewestwegen; Commissie Leefmilieu/Energie van 7 juli 2021

 

 
 
Antwoord   

1)

 

Graad en statuut

Aantal

PLOEGBAAS

44

Definitief (vastbenoemd)

44

BESTUURDER ZWAAR VOERTUIG

6

Definitief (vastbenoemd)

6

EERSTAANWEZEND BESTUURDER ZWAAR VOERTUIG

1

Definitief (vastbenoemd)

1

WERKMAN OPENBARE NETHEID

668

Contractueel

399

Definitief (vastbenoemd)

243

Rosetta

26

 

 

719 medewerkers worden op het terrein ingezet voor reinigingsopdrachten.

 

Graad en schaal

Aantal

PLOEGBAAS

44

1.45plus

14

1.59

12

1.75

18

BESTUURDER ZWAAR VOERTUIG

6

1.30ter

6

EERSTAANWEZEND BESTUURDER ZWAAR VOERTUIG

1

1.40

1

WERKMAN OPENBARE NETHEID

668

1.24

168

1.30bis

356

1.30

144

Algemeen totaal

719

 

De weddeschalen bedragen:

 

Schalen

Min. schaal (0)

Max. schaal (45)

1.24

€ 25.896,31

€ 41.397,92

1.30bis

€ 28.391,83

€ 44.547,21

1.30

€ 27.140,17

€ 42.630,98

1.30ter

€ 29.675,29

€ 46.657,35

1.40

€ 27.579,86

€ 43.532,02

1.45plus

€ 30.006,08

€ 46.792,23

1.59

€ 31.613,81

€ 47.879,29

1.75

€ 34.792,93

€ 51.371,74

 

2)

Momenteel maken de volgende voertuigen deel uit van het voertuigenpark van het Agentschap Net Brussel:

 

Grote veegmachine: 44
Kleine veegmachine: 25
Kleine kiepwagen: 33
Vrachtwagen huishoudelijk afval: 6
Vrachtwagen met grijper: 1
Antigraffitivoertuig: 2
Hogedrukreiniger: 2
Stadsvoertuig type bestelwagen: 82
Stadsvoertuig type pick-up: 9
Reiniger: 4
Vrachtwagen voor deksels: 1
Blazer (bladeren): 65

 

3)

Als gewestelijke minister bevoegd voor Netheid, beschik ik niet over deze informatie.

 

4)

Ik beschik niet over informatie over het materieel van de gemeenten of hun toekomstige behoeften. In dit stadium is geen audit gepland.

 

5)

De regering heeft nog geen standpunt ingenomen over dit dossier. Bij de audits van het Agentschap is geen specifieke analyse verricht van de materiële en personele kosten die het Agentschap Net Brussel maakt voor zijn reinigingsactiviteiten, die vrijwel volledig onder de openbaredienstopdrachten vallen. Een dergelijke analyse is op korte termijn niet gepland.

 

6)

In dit stadium heeft de regering geen initiatieven gepland om gegevens bij de gemeenten te verzamelen. Er is momenteel geen tijdschema vastgesteld, gezien de vele andere prioriteiten van de 117 acties van het herontwikkelingsplan van het Agentschap Net Brussel.