Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de analyse van het Vias institute over de gevolgen van de avondklok voor de verkeersveiligheid.

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Elke Van den Brandt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1032)

 
Datum ontvangst: 13/07/2021 Datum publicatie: 26/10/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 20/21 Datum antwoord: 22/10/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
24/09/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Afhankelijk van de ontwikkeling van de cijfers in verband met de coronaviruscrisis is het denkbaar dat de disco's en de uitgaanssector binnenkort weer opengaan, of misschien al op het moment dat ik deze vraag stel. Het VIAS institute heeft er echter op gewezen dat nachtelijke ongevallen gevaarlijker kunnen zijn. Met de opening van de nachtsector gaan veel jongeren op zeer late uren de weg op, en helaas soms na het drinken van alcohol. Volgens VIAS is 's nachts rijden gevaarlijker door vermoeidheid en de verleiding om sneller te rijden, aangezien er minder mensen op de weg zijn. Dat komt omdat alles maandenlang gesloten was wegens de avondklok. Dit creëert een extra gevaar voor deze mensen, die van de opening van nachtclubs gebruik kunnen maken om zich te ontspannen en de druk van zich af te schudden en zo meer risico's nemen achter het stuur. Het effect van de avondklok op het aantal nachtelijke ongevallen is reëel. Het instituut vergeleek het aantal ongevallen en de verkeersdichtheid tijdens de periode met avondklok en vóór de invoering ervan. Voor Wallonië stelde Vias vast dat het aantal ongevallen met gewonden en doden tussen middernacht en 1 uur 's nachts met 75% was gedaald. In Vlaanderen was dat 72% en in Brussel 84%. De avondklok heeft effectief ongevallen voorkomen, die 's nachts vaak ernstiger zijn dan overdag. Bovendien komt rijden onder invloed van alcohol 's nachts meer voor.
  1. Wat zal er worden gedaan om de veiligheid van automobilisten te verhogen wanneer de nachtwereld binnenkort opengaat, met name voor jonge automobilisten? Zullen er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bewustmakingscampagnes over rijden tijdens de nacht worden opgezet om jonge automobilisten die nog nooit of weinig 's nachts hebben gereden, eraan te herinneren? De avondklok heeft de statistieken over nachtelijke ongevallen aanzienlijk doen dalen. Toch zijn er nog een aantal ongevallen gebeurd. Beschikt u over gegevens over de oorzaken van deze ongevallen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

 
 
Antwoord    Voor de nachtelijke accidenten met lichamelijke schade die plaatsvinden tussen middernacht en zes uur 's morgens stellen we effectief een daling vast in 2020 in vergelijking met 2019.
Dat aantal daalde van 97 ongevallen met lichamelijk letsel in 2019 (32 in de week en 65 in de weekends) naar 73 in 2020 (23 in de week en 50 in de weekends).
Ofwel een vermindering van 33% van de ongevallen met lichamelijk letsel die plaatsvonden tussen middernacht en zes uur 's morgens op het grondgebied van het Gewest.
Het lijkt evident dat de lockdown en de sluiting van de uitgaansgelegenheden een impact hebben gehad op deze cijfers.

Automobilisten blijven de voornaamste weggebruikers die betrokken zijn bij deze ongevallen; ze zijn goed voor 58% in 2019 en 60% in 2020, en dat cijfer is dus stabiel gebleven. Het cijfer voor fietsers steeg van 10% in 2019 naar 20% in 2020 en bij voetgangers was er sprake van een daling, van 14% naar 5%.

Wat de omstandigheden betreft van de ongevallen met lichamelijke schade die toch 's nachts plaatsvonden, kunnen we benadrukken dat bij de ongevallen die plaatsvonden tussen middernacht en zes uur 's morgens er in 2019 in 29% van de gevallen alcohol in het spel was en in 2020 was dat 40%. Voor drugs en medicamenten bedroeg dat percentage 1% in 2019 en 6% in 2020.
Zo steeg het percentage nachtelijke ongevallen waarbij rijden onder invloed (drugs en alcohol) een rol speelde van 30% in 2019 naar 46% in 2020. Ofwel een stijging van bijna 1 ongeval op 3 naar bijna 1 ongeval op 2.
Dat benadrukt volgens ons de echte problematiek van het post-lockdowngedrag, dat u ook aanhaalt, te weten de versoepeling, die neerkomt op het nemen van meer risico's.
Daarom zullen onze sensibiliseringscampagnes op het einde van dit jaar, maar ook in het volgende jaar, hiermee rekening houden.
In oktober/november zal een sensibiliseringscampagne over het korten van de dagen en de gevaren van het donker van start gaan. Deze campagne zal een inclusieve boodschap aan alle weggebruikers uitdragen, namelijk dat ze extra aandachtig moeten zijn voor elkaar in deze donkere periode van het jaar.
Eind van het jaar in december zal een sensibiliseringscampagne worden gevoerd tegen rijden onder invloed. We hebben het gezien in de cijfers; dit element is een verzwarende factor voor nachtelijke ongevallen, voornamelijk in deze periode van versoepelingen, en door hiervoor te sensibiliseren kunnen we deze trend hopelijk omkeren.

In 2022 zullen er ook campagnes worden gevoerd, alleen moet nog worden beslist welke, en die zullen met al deze aspecten rekening houden om de ongevalscijfers proberen naar beneden te krijgen, zowel overdag als 's nachts.