Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende Dame-Blanche - hoe CityDev erbij betrokken is.

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Rudi Vervoort, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van gewestelijk Belang (Vragen nr 693)

 
Datum ontvangst: 23/09/2021 Datum publicatie: 16/11/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 04/11/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/09/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

 

Onlangs hebben we vernomen dat er een akkoord is bereikt tussen het Brussels Gewest en de gemeente Sint-Pieters-Woluwe over de ontwikkeling van de grondreserve op de Witte Vrouwensite.

In dat kader zullen 120 sociale woningen worden gebouwd door de BGHM en 80 koopwoningen door CityDev.

Mijn vragen gaan over de 80 koopwoningen van CityDev :

  • Wat staat er in de overeenkomst tussen de BGHM en CityDev over de grondreserve? Zal CityDev gronden aankopen? Zo ja, tegen welke prijs? Zo neen, welk mechanisme zal dan worden toegepast?
  • Hebt u al nauwkeurigere informatie over de 80 woningen? Over de grootte en onder meer het aantal kamers?
  • Wordt er overwogen om gebruik te maken van de splitsing van het eigendomsrecht zoals bepaald in de nieuwe beheersovereenkomst van CityDev?
  • Hoe staat het met de invoering van een mechanisme om de meerwaarde in geval van wederverkoop te beperken?

 

 

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:


Mijn collega Nawal Ben Hamou, de staatssecretaris voor Huisvesting, heeft sinds juni 2020 enkele keren vergaderd met vertegenwoordigers van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe om in dit dossier met grote symboolwaarde tot een doorbraak te komen en het eindelijk eens te worden over een gezamenlijke visie op de toekomstige ontwikkeling van dit terrein.

Die visie werd vastgelegd in een protocolakkoord tussen de BGHM, de gemeente Sint-Pieters-Woluwe en de Brusselse regering, die dat protocol op 2 september 2021 goedkeurde.

Het project krijgt vorm in volle milieu-, klimaat- en gezondheidscrisis en zal op alle vlakken een voorbeeld zijn van duurzame plaatselijke aanleg. Het is de bedoeling om een milieuvriendelijke modelwijk tot stand te brengen, die aangepast is aan de eenentwintigste eeuw.

Overeenkomstig het bestaande BBP zal een eerste zone van 5 hectare worden bestemd voor huisvesting (zone 1). Zoals u in uw vraag opmerkt, zijn in die zone op termijn in totaal 200 woningen gepland.

We hebben ons allemaal geschaard achter de gewestelijke doelstelling om het perceel een gemengde invulling te geven. Daarom komen er 120 sociale woningen die beheerd worden door de OVM en 80 koopwoningen voor de middenklasse die beheerd worden door citydev.brussels.

Ik heb voorlopig geen verdere informatie over het aantal slaapkamers van de toekomstige woningen van citydev.brussels en over hoe groot ze zullen zijn. Het spreekt voor zich dat de geplande ontwikkeling van zone 1 zal afhangen van de resultaten van de impactstudies en van de nodige stedenbouwkundige en milieuvergunningen.


Daarnaast zijn er ook een buurtvoorziening van algemeen belang en een kinderdagverblijf gepland.
Overeenkomstig de ambities en de strategische doelstellingen die in de beheersovereenkomst met citydev.brussels zijn omschreven, en conform de nota over de ontwikkelings- en commercialiseringsstrategie voor de gemeenten van de “tweede gordel”, die de raad van bestuur van citydev.brussels op 27 oktober 2017 goedkeurde, wordt momenteel inderdaad onderzocht om een gesplitst recht op het project toe te passen.

In het protocolakkoord staat dat het de bedoeling is om tegen maart 2022 een dienstenopdracht voor de aanstelling van een volledig ontwerpers- en effectenbeoordelingsteam toe te wijzen en de vergunningen in december 2023 af te leveren.

Citydev.brussels en de BGHM onderzoeken momenteel op welke manier er kan worden samengewerkt om snel, maar methodisch te vorderen met de financiële en operationele ontwikkeling van het project.


Om de meerwaarde bij een eventuele doorverkoop van een woning te beperken, zullen tot slot overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 september 2013 betreffende de uitvoering van de stadsvernieuwingsopdrachten van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de algemene verkoopvoorwaarden worden toegepast. Ik wil er overigens op wijzen dat dat besluit binnenkort zal worden herzien, zoals bepaald in de beheersovereenkomst met citydev.brussels voor de periode 2021-2025, die de Brusselse regering op 17 december 2020 heeft goedgekeurd.