Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het gebruik van bodycams door de politiezones Brussel-Zuid.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 697)

 
Datum ontvangst: 27/09/2021 Datum publicatie: 16/11/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 09/11/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/10/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De politiezone Brussel-Zuid heeft 40 bodycams aangekocht. Deze zullen vanaf 1 oktober gedurende een periode van 6 maanden worden getest. Een deel van het korps zal met deze bodycams worden uitgerust wanneer er interventies plaatsvinden en alle interacties zullen gefimd worden.

Daarom, mijnheer de voorzitter, zou ik u de volgende vragen willen stellen:

  • Is er al een definitieve evaluatie gemaakt van de voor- en nadelen van het gebruik van bodycams? Zo ja, hoe zal deze beoordeling uitgewerkt worden? Zal er in dit stadium enige communicatie zijn?

  • Zullen andere politiezones bodycams gaan testen? Zo ja, welke, wanneer en voor hoelang?

  • Concreet, hoe werken de bodycams? Wat is de opnametijd? Filmen de camera's continu? Als we het hebben over "alle interacties", betekent dit dan dat de bodycams non-stop aan zullen staan of enkel wanneer de politieagent dit zelf beslist?

  • Tot slot, zullen de video's voor iedereen toegankelijk zijn?

 
 
Antwoord    De zes Brusselse politiezones zijn begonnen met een testfase voor het gebruik van bodycams.

Tot op heden is er, met uitzondering van de zone Noord, nog geen eindevaluatie van het gebruik van dit soort apparatuur geweest. De politiezone Zuid koos voor een evaluatie door een externe dienst; de andere zones hebben de apparaten toevertrouwd aan verschillende interventiediensten (fietsbrigades, patrouilles) alvorens een interne evaluatie uit te voeren.

Elke zone zal het resultaat van haar evaluatie meedelen aan het politiecollege en de politieraad voor het voortzetten van dit experiment en wanneer alle operationele diensten met dergelijke apparatuur worden uitgerust.

Uit wat mij door de zones werd meegedeeld blijkt dat zij hun evaluatie allemaal in de eerste helft van 2022 zullen kunnen afronden.


In de zone Noord was de testfase die in het eerste trimester van 2021 plaatsvond, doorslaggevend. De zone besliste daarom om haar eerstelijnspersoneel uit te rusten.

Met betrekking tot de situaties waarin politieambtenaren bodycams mogen gebruiken, stelt het Controleorgaan op de politionele informatie (COC) die de onafhankelijke federale parlementaire instelling, belast met het toezicht op de politionele informatiehuishouding en de gegevensbeschermingsautoriteit voor de geïntegreerde politie is :

"Indien een camera door een politieambtenaar wordt gedragen, gaat het om een mobiele camera in de zin van artikel 25/2, § 1, 1° van de WPA (wet van 5 augustus 1992 betreffende het politieambt): de camera die wordt verplaatst tijdens het gebruik ervan". Deze camera wordt meestal een ‘bodycam’ genoemd. Overeenkomstig artikel 25/3, § 1, van de WPA kunnen politiediensten in het kader van hun politietaken gebruikmaken van de bodycam in de volgende situaties:

· in de niet-besloten plaatsen en de besloten plaatsen waarvan zij de beheerder zijn;

· in voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen, waarvan zij niet de beheerder zijn, tijdens de duur van de interventie;

· in niet voor het publiek toegankelijke besloten plaatsen, waarvan zij niet de beheerders zijn, eveneens tijdens de duur van de interventie.

Het controleorgaan herinnert er vervolgens aan dat de wet op het politieambt een specifieke voorwaarde stelt aan het zichtbaar gebruik van bodycams, aangezien het gebruik volgens artikel 25/2, §2, 2°, b) van de wet op het politieambt wordt aangekondigd door een "mondelinge waarschuwing uitgaande van leden van het operationeel kader van de politiediensten, die als dusdanig identificeerbaar zijn."

Uit deze verplichting tot waarschuwing concludeert het controleorgaan dat het non-stop gebruik van bodycams, die meestal zijn uitgerust met een buffergeheugen waarmee de paar tientallen seconden voordat de bodycam overschakelt op de ‘actieve’ modus kunnen worden opgeslagen, illegaal is en mogelijk strafrechtelijk kan worden bestraft."

Tot slot, in antwoord op uw vraag betreffende de toegankelijkheid van de video's: naast de gerechtelijke autoriteiten en de politiediensten in het kader van hun opdrachten, kan de burger overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake binnen een termijn van één maand (duur van de bewaring van de beelden) toegang krijgen tot de beelden die hem betreffen, nadat hij daartoe een specifiek verzoek heeft ingediend. De betrokken politiediensten hebben het recht van de burger om toegang te krijgen tot beelden, echter nog niet geregeld.