Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het evaluatieverslag 2020 van de lage-emissiezone in het Brussels Gewest.

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 933)

 
Datum ontvangst: 23/09/2021 Datum publicatie: 16/11/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 03/11/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/10/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   
Op 28 april laatstleden heb ik u in commissie vragen gesteld over de toepassing van het tijdschema voor de lage-emissiezone (LEZ) in het Brussels Gewest. In uw antwoord op mijn vragen hebt u gepreciseerd dat "Leefmilieu Brussel elk jaar een follow-up uitvoert van de LEZ, die gepubliceerd wordt op de website www.lez.brussels. (...). De follow-up voor het jaar 2020 zou in de loop van de zomer op dezelfde website worden gepubliceerd.”

Sinds onze gedachtewisseling heeft de gewestregering op 24 juni 2021 een nieuw tijdschema voor de lage-emissiezone in eerste lezing goedgekeurd. In het kader van onze vorige gedachtewisseling had u het over de aanstelling, vanaf januari 2020, van een mobiliteitscoach om de personen te begeleiden die geïmpacteerd worden door de LEZ, alsook over de oprichting van een team facilitators Mobility & Fleet van Leefmilieu Brussel om de bedrijven te begeleiden, gelet op onder meer de uitdagingen in verband met de lage-emissiezone.

Ik hoef u waarschijnlijk niet te herinneren aan het belang van een duidelijk kader dat iedereen in staat stelt om de toekomst voor te bereiden. Het gebrek aan duidelijkheid bij een aantal automobilisten is een realiteit. Ze weten niet of ze van voertuig moeten veranderen en/of nu al moeten overschakelen op (zeer dure) elektrische voertuigen, terwijl er 1.000 laadpalen worden aangekondigd in het Brussels Gewest, veel automobilisten geen privégarage hebben en de uitrol van de elektrische laadpalen wellicht in elk Gewest moet gebeuren. In België is het aantal personenwagens in 2021 lichtjes gestegen, nadat 2020 in het teken stond van de COVID-19-pandemie. Van de 5.927.219 personenwagens in het wagenpark zijn er slechts 40.851 volledig elektrisch en 258.916 hybride. We kijken dan ook met ongeduld uit naar de volgende "Mini-Bru" van het BISA om te zien of de daling in 2020 van het totale aantal nieuwe wagens die in het verkeer worden gebracht en een stijging van de aankoop van hybride of elektrische auto's zich doorzetten.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

  • Wanneer kunnen we beschikken over het evaluatieverslag 2020 van de lage-emissiezone ?

  • Hoeveel mobiliteitscoaches werken bij Leefmilieu Brussel? Hoeveel VTE’s? Hoe werkt(werken) de coach(es) met Brussel Mobiliteit? Welke taken worden thans uitgevoerd door de mobiliteitscoach(es)? Bestaan er cijfers over hun taken (ontvangen oproepen, types gevraagde bijstand, aangelegde coachingdossiers...)? Is er een evaluatie van de job van mobiliteitscoach gepland of al uitgevoerd? Zo ja, wat zijn de resultaten?

  • Leefmilieu Brussel biedt “Mobility Visits”, "mobiliteitsbezoeken", aan, die worden aangekondigd als "hoofdzakelijk bestemd voor personen wier voertuig geïmpacteerd is door de lage-emissiezone". Kunt u toelichtingen verstrekken over die bezoeken en de activiteiten in het kader van dat programma? Hoeveel bezoekers bijvoorbeeld hebben in 2021 deelgenomen aan de activiteit "Parcours om kennis te maken met de mobiliteit in Brussel”?

 
 
Antwoord    1)
Het evaluatieverslag 2020 van de lage-emissiezone is gepubliceerd op maandag 25 oktober. Het is beschikbaar op de site van de lage-emissiezone (
https://lez.brussels).

2)
De Mobility Coach is een dienst die burgers die door de LEZ worden getroffen, helpt om alternatieven voor de auto te vinden om zich te verplaatsen, afhankelijk van hun behoeften. De dienst heeft een dubbel doel:

- Mensen helpen door hun zo volledig en gepersonaliseerd mogelijk te informeren;
- De LEZ gebruiken als een hefboom om het gebruik van particuliere auto's te verminderen en alternatieven te bevorderen: wandelen, fietsen, openbaar vervoer, autodelen.
- Binnenkort, wanneer de nieuwe Brussel'Air-premie wordt gelanceerd, zal een nieuwe doelstelling worden toegevoegd: de aanvragers van de premie helpen een keuze te maken uit de mobiliteitsdiensten die via de premie beschikbaar zijn. In het
besluit betreffende de toekenningsvoorwaarden voor de Brussel'Air-premie is immers het volgende bepaald (artikel 4, §4): “Op eenvoudig verzoek kan de aanvrager van de premie een beroep doen op een kosteloze begeleidingsdienst beheerd door Leefmilieu Brussel met betrekking tot het gebruik van het multimodale mobiliteitsbudget.”

In 2020 bood de Mobility Coach de volgende diensten aan:
·
Loket: contact via mobilitycoach@leefmilieu.brussels voor praktische vragen over een bepaald vervoermiddel of type verplaatsing.
·
Mobility Visits: een parcours voor de kennismaking met de mobiliteit, om het vervoersaanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beter bekend te maken en de mogelijkheid te bieden nieuwe mobiliteitsmiddelen en -diensten uit te proberen (scooters, elektrische fietsen, bakfietsen, deelauto's, S-trein enz.). In 2020 zijn twaalf bezoeken georganiseerd1. Er waren meer bezoeken gepland, maar de dienst moest tijdelijk worden onderbroken wegens de beperkingen op samenkomsten van mensen in verband met COVID-19. Het is mogelijk om de mening van burgers over de mobiliteitsbezoeken te bekijken via een link op de LEZ-website, sectie ‘Mobility Coach’ (of door hier2 te klikken).
·
Multimodale gids: een gids voor het door de LEZ getroffen publiek, met de gegevens en details van meer dan 50 diensten.

Vanwege de moeilijkheid om in 2020 bezoeken te organiseren, is eind 2020 een dienst voor
individuele coaching op afstand opgezet. Sinds 2021 is het dus mogelijk om gratis een online coachingsessie te boeken. Tot dusver zijn tien individuele coachingsessies afgerond en staan er vijftien op het programma.

Verwacht wordt dat de opheffing van de beperkingen als gevolg van het coronavirus, de activering van de volgende LEZ-fase in 2022 en de lancering van de nieuwe Brussel'Air-premie aan het einde van het jaar de belangstelling van burgers voor mobiliteitscoaching zullen aanwakkeren.

De opdracht voor de Mobility Coach is gegund aan het consortium Espace-Mobilités en Traject. De opvolging van het project van de mobiliteitscoach en de evaluatie van de activiteiten worden uitgevoerd door een begeleidingscomité dat bestaat uit Brussel Mobiliteit en Leefmilieu en uit vertegenwoordigers van de betrokken kabinetten.

3)

De Mobility Visits zijn de bezoeken die worden aangeboden door de Mobility Coach. Sommige zijn bestemd voor een specifiek publiek (bv. senioren). De Mobility Visits worden als volgt beschreven op de
LEZ-website:

Mobility Visit is een ontdekkingstocht rond mobiliteit, met als doel de evolutie van het vervoersaanbod te begrijpen en de nieuwe lokale mobiliteitsdiensten van Brussel op een praktische manier te testen. 


U ontdekt en test in een kleine groep en op een praktische manier alle verplaatsingsmiddelen in uw omgeving gedurende 2,5 uur. U zal worden begeleid door een echte specialist en krijgt eerst een inleiding over de huidige mobiliteitstrends.


Vervolgens krijgt u de kans om tot de kern van de zaak te komen en (indien u dit wenst) de elektrische steps en fietsen te testen, alsook de gedeelde diensten indien ze in de wijk beschikbaar zijn.


Maak ook kennis met de complementariteit van de treinen van het S-netwerk met de vervoermiddelen van de MIVB en de flexibiliteit van deelvoertuigen, de taxidiensten of de verschillende begeleidingsoplossingen voor PBM’s.


Tot slot zal u leren hoe te jongleren tussen deze verschillende diensten dankzij gespecialiseerde navigatie-applicaties. »

De kalender van de volgende bezoeken is beschikbaar op de LEZ-website.

1 bezoek aan Ukkel via de adviesraad voor de ouderen, 1 bezoek aan Etterbeek in samenwerking met de Ligue des familles, 2 bezoeken met de Werkcentrale, 1 bezoek aan Anderlecht in samenwerking met de gemeente en het Participatiehuis, 1 bezoek aan Schaarbeek in samenwerking met de gemeente, het OCMW en andere lokale instellingen, 1 bezoek aan Anderlecht (algemeen publiek), 1 bezoek met het Jobhuis (werklozenpubliek), 2 bezoeken aan Jette met Labolobo (intergenerationeel publiek), 1 bezoek met Buurtpensioen (senioren) en 1 bezoek met de Union des Classes Moyennes (UCM).

https://maestromobile.typeform.com/report/rG3r7dy5/ooDLmIg3Bn0cS3Vm