Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de commerciële snelheid van Bus 71

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1053)

 
Datum ontvangst: 29/09/2021 Datum publicatie: 16/11/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 09/11/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
04/10/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

De commerciële snelheid van de voertuigen van de MIVB blijft een dagelijkse bekommernis voor de beheerders van een openbaar vervoersnet.

Op veel lijnen, die nog steeds afhankelijk zijn van het verkeer in het algemeen en dus van de congestie die inherent is aan de stroom van particuliere voertuigen, is er zelden sprake van een verbetering van de tijd.

Een recent persartikel kopte: "De commerciële snelheid van Bus 71 sterk gestegen".

De analyse is toegespitst op de verbetering van de commerciële snelheid als gevolg van de nieuwe verkeersregeling die is ingevoerd na de renovatie van de Fraiteurbrug in Elsene.

De bevindingen leiden niet tot de conclusies van het artikel.

In het artikel wordt namelijk melding gemaakt van een verbetering van de commerciële snelheid in de richting van de stad, die is toegenomen van 14,42 km/u tot 15,95 km/u.

Vraag 1: Is dit de commerciële snelheid die voor de lijn over het gehele traject is bereikt?

Er wordt gesteld dat 's avonds de toename van de commerciële snelheid het meest uitgesproken is.

Vraag 2: Dit is toch normaal? Waar werd de grootste verbetering waargenomen?

De situatie zou nog contrasterender zijn voor bussen die naar Delta rijden. De commerciële snelheid van de voertuigen zou licht afnemen.

Vraag 3: Verbetert het nieuwe profiel van de Fraiteurbrug de oversteek van 2 bussen zonder gevolgen?

Vraag 4: Aangezien het moeilijk is aan te geven waar de commerciële snelheid van buslijn 71 is verbeterd en deze lijn verschillende verbeteringen heeft ondergaan, namelijk: de Hippodroomlaan is eenrichtingsverkeer geworden, de Elsensesteenweg is omgevormd tot voetgangerszone en op de Regentlaan is een tweerichtingsverkeer ingevoerd, luidt de vraag of wij over een totaalcijfer voor de verbetering van de commerciële snelheid en een uitsplitsing per zone kunnen beschikken?

Vraag 5 : Het nieuwe eenrichtingssysteem op de Fraiteurbrug voor het autoverkeer heeft tot gevolg gehad dat het verkeer van de kant van de Visélaan naar het station Arcaden is verschoven, wat vertragingen veroorzaakt voor de buslijn nr 95. Zijn er voor deze lijn 95 vergelijkende snelheidsonderzoeken uitgevoerd?

 
 
Antwoord    De gegevens over de commerciële snelheid in het persartikel, hebben betrekking op het deel van het traject dat wordt heraangelegd in de buurt van de brug en de Fraiteurlaan, t.t.z. tussen haltes Fraiteur en ULB. Op dit traject is er een zeer belangrijke nettowinst, die het gevolg is van nieuwe inrichtingen: verbreding van de brug, verbod voor gemotoriseerd verkeer in één richting op de brug, opheffing van voorrang van rechts op de Thyslaan en de Kroonlaan, en veiliger maken van het kruispunt met de Kroonlaan. Uit het evaluatieverslag van de Fraiteurbrug blijkt een aanzienlijke toename van de commerciële snelheid 's avonds (na 21.30 uur). Ten tijde van de evaluatie was de avondklok echter nog van kracht, hetgeen de analyse vertekent, aangezien er veel minder passagiers aan de haltes stonden.
De grootste winst wordt geboekt in de avondspits. Vroeger, tussen 17 en 18 uur, haalde 50 à 60% van de bussen op dit traject een snelheid van ten minste 12 km/u. Nu is dit cijfer meer dan 80% en 90 à 100% op andere momenten.
De verbreding van de brug heeft ook een gunstig effect in de richting van Delta, aangezien de bussen niet meer bij de oprit van de brug hoeven te stoppen voor zwaar vervoer (bussen of vrachtwagens) die in de tegenovergestelde richting rijden, zoals vóór de verbreding het geval was. In het studie-verslag wordt opgemerkt dat op het totale traject, d.w.z. het gedeelte gemeten van halte ULB tot halte Fraiteur, de nettowinst bijna 0 is. Dit status quo lijkt verband te houden met het feit dat de winst van de brug en het tijdverlies op de rest van het traject, met name bij de rotonde Kerkhof Elsene, elkaar opheffen. Het gaat er nu om de organisatie van de mobiliteit in de wijk te bestuderen, om te zien hoe dit punt kan worden verbeterd.
Sinds 2016 zijn er veel verbeteringen aangebracht: de Fraiteurbrug, de Buyllaan, de Hippodroomlaan, de Elsensesteenweg, de rotonde Naamsepoort, de Regentlaan en de as Warmoesberg-Wolvengracht. Het is moeilijk een rechtstreeks oorzakelijk verband te leggen tussen een inrichting en de commerciële snelheid, gezien ook andere externe elementen van invloed zijn. Bijvoorbeeld de verlenging van het traject bij De Brouckère of de invoering van de zone 30. Op lange termijn kan echter worden vastgesteld dat de verbeteringen een positief effect hebben op de reistijden en vooral dat de variabiliteit van de reistijden aanzienlijk is verminderd, en dus een verbetering van de naleving van de dienstregeling. Zo duurt een retourtje op lijn 71 in de ochtendspits vandaag ongeveer 10 minuten minder dan in 2016 (7 minuten in de avondspits), waardoor de MIVB de dienstregeling betrouwbaarder heeft kunnen maken.
De MIVB heeft aan de het begeleidingscomité van de studie van de Fraiteurbrug een analyse verstrekt over de gevolgen voor lijn 95, om na te gaan welke gevolgen de verplaatsing van het verkeer via de Visélaan, de Pleisterstraat en de Boondaalsesteenweg heeft voor deze lijn. De analyse had betrekking op verschillende vergelijkingsperioden: vóór de pandemie (januari-februari 2020), vóór de werkzaamheden en na de werkzaamheden. Uit de analyse van de snelheden tijdens de verschillende perioden blijkt geen significant effect op lijn 95 na de aanpassingen aan de Fraiteur-brug.