Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het Natura 2000-beheerplan voor de Kauwberg

Indiener(s)
Ingrid Parmentier
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 942)

 
Datum ontvangst: 08/10/2021 Datum publicatie: 13/12/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 23/11/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/10/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    De site van de Kauwberg in Ukkel is een halfnatuurlijk stedelijk gebied van 53 ha.

Tot in de jaren 1960 werd de Kauwberg bewerkt en was er ook sprake van zandwinning, kleiwinning en een open steenfabriek.

De reden waarom dit uitgestrekte gebied in de jaren 1960 niet werd ontwikkeld, was dat het bestemd was om een knooppunt te worden tussen de Brusselse Ring en de autosnelweg Ukkel-Waterloo. Na de mobilisatie van de wijkcomités van Ukkel is dit project gelukkig nooit doorgegaan en is het terrein een halfnatuurlijke ruimte geworden die geleidelijk bebost is geraakt. Vervolgens kreeg het te maken met andere bedreigingen, zoals de aanleg van een golfterrein, enz. Deze site is een symbool van de milieustrijd van de jaren '80.

Vandaag heeft de Kauwberg een ecologische, symbolische, recreatieve, wetenschappelijke, erfgoed-, educatieve en landschappelijke waarde verworven.

Het gebied heeft bossen en struikgewas, weiden, moestuinen en wetlands. Op een van de oude zandafgravingen ligt het zand nog steeds bloot en herbergt het solitaire bijen1. Er zijn sporen van belang voor het erfgoed die voortkomen uit de vroegere steenfabrieken of luchtafweerbatterijen.Het gebied is zeer populair bij wandelaars en natuurliefhebbers..

Het recente beheer van het terrein door Leefmilieu Brussel werd gekenmerkt door verschillende zeer positieve ontwikkelingen,, zoals het regelmatig schoonmaken, het plaatsen van beschermende hekken, een uitgebreider beheer van de weiden, het aanleggen van trapsgewijze randen, enz.

In december 2020 heeft u de hoofdlijnen van het voorlopige beheer van de Kauwberg al uiteengezet. Deze worden ook beschreven in het laatste nummer van het tijdschrift van de vereniging. SOS Kauwberg, de " Kauwberg Info".

Aangezien de Kauwberg een semi-natuurlijk erfgoed is en als Natura 2000-gebied is aangewezen in de speciale beschermingszone II "Bosrijke en open gebieden in het zuiden van het Brussels Gewest - complex Verrewinkel-Kinsendael”, moet er nu een Natura 2000-beheersplan worden vastgesteld.

Graag een antwoord op volgende vragen,

- In december 2020 antwoordde u dat Leefmilieu Brussel al een ontwerp Natura 2000-beheerplan voor het gebied had opgesteld. Is dit plan voltooid?

- Zijn de omwonenden, de verenigingen die in het gebied actief zijn en, meer in het algemeen, de gebruikers van het gebied, betrokken geweest bij de besprekingen die hebben geleid tot de opstelling van dit beheersplan? Zo ja, via welke kanalen?

- Wanneer is het openbare onderzoek over het Natura 2000-beheerplan voor de Kauwberg gepland? Zal het vergezeld gaan van voorlichtingsbijeenkomsten voor het grote publiek?

1http://kauwberg.be/les_abeilles.htm

 
 
Antwoord    1)
Het ontwerp van Natura 2000-beheerplan voor de Kauwberg is afgewerkt en vertaald. Dat is gebeurd binnen het kader van de actualiseringsopdracht voor de Natura 2000-beheerplannen in samenwerking met de studiebureaus SWECO en Hesselteer. Het beheerplan omvat een tekstgedeelte, een fotobijlage en een kaartbijlage, alsook verschillende bijlagen.

2)
Het ontwerpbeheerplan is uitgewerkt door een projectteam met vertegenwoordigers van het studiebureau, Leefmilieu Brussel, de Directie Cultureel Erfgoed en verenigingen die actief zijn rond de bescherming van de Kauwberg. De goedkeuringsprocedure zal worden voortgezet met overleg met de verschillende eigenaars en rechthebbenden van het gebied, en op gemeentelijk niveau zal een openbaar onderzoek worden georganiseerd.

3)
Tijdens het openbaar onderzoek zullen de ontwerpbeheerplannen ter beschikking worden gesteld bij de gemeente en op de website van Leefmilieu Brussel. Vragen over de inhoud van het beheerplan en de goedkeuringsprocedure kunnen aan het departement Biodiversiteit worden gericht. De natuurwetgeving voorziet niet in informatiesessies vóór de goedkeuring van de verschillende beheerplannen.