Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de disfuncties bij Brussel Fiscaliteit

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 395)

 
Datum ontvangst: 18/10/2021 Datum publicatie: 13/12/2021
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 19/11/2021
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/10/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

Shape1

 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat voor heel wat uitdagingen op fiscaal vlak. In dit verband heeft de gewestregering aan Brussel Fiscaliteit bepaalde strategische doelstellingen toevertrouwd. Dit agentschap is onder meer belast met de dienst belastingen en administratieve boetes. Om die reden nam Brussel Fiscaliteit in 2018 de onroerende voorheffing en op 1 januari 2020 de verkeersbelastingen over.

 

Brussel Fiscaliteit is ook begonnen met de digitalisering van zijn diensten. Sinds 2019 is het digitale platform MyTax.brussels ontwikkeld, dat belastingplichtigen in staat moet stellen hun onroerende voorheffing en verkeersbelastingen te beheren. Dit platform beoogt een veel vlottere en accuratere dienstverlening.

Onlangs werd ik echter benaderd door een belastingplichtige die mij vertelde over zijn moeilijkheden in verband met de terugbetaling van de verkeersbelastingen door Brussel Fiscaliteit. Hij deelde mij namelijk mee dat sinds Brussel Fiscaliteit de terugbetaling van de verkeersbelasting heeft overgenomen, hij geen terugbetaling meer heeft ontvangen.

Om die reden vraag ik mij af hoe doeltreffend Brussel Fiscaliteit is en zou ik u de volgende vragen willen stellen:

  • Bent u ervan op de hoogte dat sommige van onze belastingplichtigen nog steeds wachten op een terugbetaling van de verkeersbelasting? Zo ja, hoeveel van hen bevinden zich in deze situatie?

  • Hoe verklaart u dat deze terugbetalingsproblemen zich schijnen voor te doen sinds Brussel Fiscaliteit aan het roer staat?

  • Hebt u een plan opgesteld om ervoor te zorgen dat Brussel Fiscaliteit naar behoren werkt en dat de belastingplichtige binnen een redelijke termijn kan worden terugbetaald? Zo ja, kunt u mij dat dan voorleggen?

 

 

 
 
Antwoord    In antwoord op deze vragen, kan ik de geachte Volksvertegenwoordiger het volgende mededelen.

Door de overname van de verkeersbelastingen per 1 januari 2020 is het volume aan terugbetalingen verdriedubbeld. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat elke keer dat een kentekenplaat geschrapt wordt, dit aanleiding kan geven tot een gedeeltelijke terugbetaling van de betaalde verkeersbelasting.

Hoewel deze toename aan werklast te verwachten viel en er ook personeel van het federale niveau werd overgedragen om deze bijkomende werklast te ondervangen, hebben specifieke omstandigheden bijgedragen tot een sterk cumulerend effect met vertragingen tot gevolg.

Vooreerst heeft Brussel Fiscaliteit de overname van de dienst van de belasting moeten aanvangen met een
backlog van 2 maanden aan in te kohieren voertuigen. De FOD Financiën heeft inderdaad de taxatiewerkzaamheden eind 2019 gestaakt om te vermijden dat betalingen na 1 januari 2020 nog bij haar terecht zouden komen (aangezien zij vanaf dan niet langer bevoegd was voor de dienst van de belasting).

Voorts werden in 2020 twee pieken opgemerkt van het aantal manueel uit te voeren terugbetalingen van de verkeersbelasting (wegens schrapping van een nummerplaat). Deze pieken vielen samen met de tweede fase van de LEZ in 2020 en de hervatting van de LEZ-boetes na de eerste lockdown.

Het komt bovendien vaak voor dat als een snel antwoord uitblijft (gelet op de huidige overbelasting), de belastingplichtige meermaals om een snelle terugbetaling vraagt. Dit aspect draagt bij tot een sneeuwbaleffect en een verlenging van de antwoordtermijn.


Brussel Fiscaliteit heeft hierop geageerd door meerdere, zowel tijdelijke als structurele, ingrepen door te voeren.

Zo heeft mijn administratie, vanuit een streven naar transparantie, sinds de eerste helft van 2021 proactief via haar verschillende communicatiekanalen gecommuniceerd over deze achterstand en werd tevens aan de belastingplichtigen gevraagd het aantal contactopnames voor eenzelfde terugbetaling zoveel als mogelijk te beperken.

Daarnaast werd begin dit jaar, in afwachting van een structurele oplossing, waar mogelijk intern met middelen geschoven ter versterking van de directie Financieel beheer, die de terugbetalingen beheert. Hiernaast werden in de loop van de voorbije zomer jobstudenten ingezet om de makkelijkste terugbetalingsdossiers te verwerken.


Mede dankzij deze ingrepen, kon de groei van de achterstand worden afgevlakt.

Daarnaast werd ook gewerkt aan een 'bulkbehandeling' (automatisering) van de terugbetalingen waarvoor alle informatie voorhanden is. Dit maakt een interventie van een dossierbeheerder minder vaak noodzakelijk.

Om het probleem structureel aan te pakken, heeft Brussel Fiscaliteit bij de Brusselse regering aangedrongen op bijkomende middelen. De gevraagde bijkomende middelen werden toegekend bij regeringsbeslissing van 22 juli 2021.


Op datum van 15 oktober jl. hebben de eerste jurygesprekken plaatsgevonden en heeft dit toegelaten 12 dossierbeheerders en 8 call center medewerkers aan te werven. Deze zullen de komende weken gefaseerd in dienst treden.

De call center medewerkers zullen de directie Financieel beheer tijdelijk versterken en zullen later doorstromen naar het call center van Brussel Fiscaliteit.


Bovendien is het sinds 12 juli 2021 ook mogelijk om het bankrekeningnummer zelf in te geven via MyTax. Dit zal eveneens de doorlooptijden van een terugbetaling verder inkorten.

Wat de achterstand zelf betreft, gaat het op datum van 15 oktober jl. over zo’n 45.000 nog openstaande terugbetalingen (voor alle soorten belastingen), voor ongeveer 35.000 verschillende belastingplichtigen. Dit cijfer is relatief stabiel gebleven in de afgelopen 3 maanden, wat aantoont dat de huidige middelen (de automatische verwerking, de massaverwerking en de beschikbare VTE’s voor de overblijvende manuele verwerking) toelaten om de gewoonlijke werklast aan te kunnen, maar dat dit echter nog niet heeft toegelaten om de achterstand te verminderen.

Hoewel de verstrenging van de toelatingscriteria van de Low Emission Zone aan het begin van 2022 allicht zal leiden tot een nieuwe golf aan terugbetalingen, zal deze toestroom opgevangen kunnen worden dankzij de bijkomend geïnvesteerde middelen.

Het valt samenvattend dus te verwachten dat de structurele versterking van de diensten van Brussel Fiscaliteit – die zich op heden voltrekt -– en haar reeds doorgevoerde remediëringsacties in de komende maanden zich zullen laten vertalen in het wegwerken van de achterstand.