Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het steeds terugkerende geweld in de Versailleswijk

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 713)

 
Datum ontvangst: 07/12/2021 Datum publicatie: 28/01/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 25/01/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
09/12/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   
Al in februari 2021 raakten drie politieagenten gewond bij een interventie in de Versailleswijk van Neder-Over-Heembeek. In de nacht van woensdag 22 september 2021 werden brandweerlieden en politieagenten tijdens een interventie opnieuw met straatstenen bekogeld. Het ging duidelijk om een hinderlaag.

Het lijkt erop dat de "Versailles-wijk" opnieuw in beroering is.

Op maandag 20 september raakten vijf politieagenten gewond na een controle van een slecht geparkeerd voertuig op de Gentsesteenweg in Molenbeek. Drie van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. Op de sociale netwerken is een video viraal gegaan waarop duidelijk te zien is dat onze politieagenten zich in een uiterst benarde positie bevonden.

Men kan stellen dat het aantal gewelddadige acties tegen politie en brandweer niet afneemt, wel integendeel...

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

  • Kunt u bevestigen dat er herhaaldelijk geweld wordt gepleegd in de Versailleswijk?

  • Zo ja, waarom worden dan niet vaker controles verricht in een risicowijk?

  • Weet u dat de politie die wijk liever vermijdt?

  • De situatie in die zones, die ik als "wetteloos" zou willen omschrijven, wordt er niet beter op. Bent u zich daarvan bewust? Moet de noodtoestand niet worden uitgeroepen? Heeft u daar een strategie voor?  Pleegt u overleg met de federale regering?

  • Wordt een grotere aanwezigheid van de politie al overwogen? Op korte en lange termijn?

  • Wordt er "nultolerantie" toegepast op de daders? Met andere woorden, hoe staat het met de sancties voor geweld tegen politieagenten? Zijn er straffen opgelegd om een voorbeeld te stellen?

  • Wordt er in het Gewest psychologische follow-up van politieagenten georganiseerd na een twist met burgers? Krijgen ze de kans om daarover te spreken?

 
 
Antwoord    Bij deze kan ik u de volgende elementen van antwoord verstrekken op uw vraag:

Voor zover we het weten, hebben zich onlangs in de Versailleswijk twee ernstige gewelddadigheden voorgedaan, namelijk:

· Tijdens het weekend van 20 en 21/02/2021 waarbij politieagenten ernstig gewond geraakten. De twee daders van die feiten werden gearresteerd.
· Op 22 september 2021 de gemelde feiten.


De Versailleswijk vormt in het zonaal veiligheidsplan een van de prioritaire sectoren voor de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Dat betekent dat de politiediensten er regelmatig beveiligingsacties en repressieve acties organiseren.

De politieaanwezigheid wordt bijgevolg georganiseerd om de bewoners van de wijk gerust te stellen maar kan storend zijn voor bepaalde actoren in de wijk die zich met allerlei vormen van illegale handel bezighouden.

De directie proximiteit en interventie van Neder-Over-Heembeek van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene is er goed gevestigd en de diensten waren nooit terughoudend om in te grijpen.

Zodra dat nodig blijkt, wordt de aanwezigheid gedurende enkele dagen versterkt om een sneeuwbaleffect, d.w.z. incident na incident, te voorkomen.

De spanningen nemen af door een zichtbare aanwezigheid van de politie op het terrein.

Indien nodig controleren de diensten mensen op een respectvolle wijze. Tegelijkertijd zijn de diensten van de lokale recherche op het terrein eveneens aanwezig in burger. Dat maakt het mogelijk beter tussen te komen in het geval van strafbare feiten.

’s avonds en 's nachts worden de veiligheidstaken overgenomen door de Interventiedienst in aanwezigheid van een hondenteam.

De directie proximiteit van Neder-Over-Heembeek werkt aan de dialoog met de jongeren in de wijk. Zo namen onlangs verschillende politieagenten contact op met de jongeren uit de Versailleswijk, wat ruimte creëerde voor dialoog.

Binnen het gewest wordt psychologische opvolging georganiseerd voor de politieagenten. Zodra de diensten vernamen dat bij de bovengenoemde incidenten politiecollega's gewond waren geraakt, nam de dienst S-TEAM van de Brusselse politie contact met hen op om hun desgewenst psychologische begeleiding aan te bieden. Deze procedure is in de politiezone van toepassing voor elk feit en/of incident waarbij een politieagent het slachtoffer wordt van fysiek geweld.