Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de Brusselse initiatieven voor bewustmaking en opleiding inzake ondernemingsgeest

Indiener(s)
Michaël Vossaert
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 490)

 
Datum ontvangst: 11/10/2021 Datum publicatie: 17/02/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 17/02/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/12/2021 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   
In onze hedendaagse samenlevingen speelt de ondernemingsgeest een centrale rol. En terecht, want dit begrip beperkt zich niet tot de wereld van het ondernemerschap, maar dekt een hele reeks vaardigheden die nuttig zijn in het dagelijks leven en als burger. Of het nu gaat om zin voor initiatief en teamgeest, creativiteit, zin voor innovatie en verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen of autonomie, de ondernemingsgeest omvat een hele reeks noodzakelijke en nuttige sleutels voor emancipatie.

Wat het onderwijs betreft, bestaat op dit gebied al een reeks initiatieven in de Federatie Wallonië-Brussel, maar ze blijven versnipperd en bereiken slechts een klein deel van de leerlingen. Het gaat echter om een dynamiek die door de Europese Unie wordt gesteund en waarvan de positieve resultaten voor de ondernemers van morgen, namelijk onze jongeren, bewezen zijn. Daarom heb ik een voorstel van resolutie ingediend dat eind september door de volksvertegenwoordigers van de FWB werd besproken en dat ertoe strekt een proefproject op te starten om deze dimensie op een meer structurele manier in het leerplan van de Franstalige leerlingen te integreren.

Als ik mij vandaag tot u richt,  is dat omdat ik niet van plan ben het daarbij te laten. Het Brussels Gewest beschikt ook over tal van hefbomen om het ondernemerschap aan te moedigen en te bevorderen. Ik zeg niets nieuws als ik erop wijs dat ook ons Gewest een zeer dynamisch en innovatief ondernemersnetwerk heeft. Het zou jammer als we die belangrijke troef niet uitspelen om het ondernemerschap en de daaraan verbonden vaardigheden op een veel bredere manier te bevorderen.

In die geest werd trouwens YET (young entrepreneurs of tomorrow), het Brussels platform voor jonge ondernemers, opgericht. Het heeft een strategie ontwikkeld om scholen ertoe aan te moedigen de ondernemingsgeest van hun leerlingen verder te ontwikkelen, maar ook om jongeren die ondernemer willen worden, te stimuleren om de stap te wagen. Daartoe heeft YET talrijke bewustmakingsactiviteiten en begeleidingsprogramma's opgezet en organiseert het af en toe evenementen met zijn partners. Uiteraard juich ik dat initiatief toe, dat er baat bij zou hebben om nog meer onder de aandacht te komen, alsook elk initiatief dat ertoe bijdraagt zoveel mogelijk jongeren bewust te maken van de ondernemingsgeest.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

 • Welke middelen zijn aan YET toegewezen? Wat zijn de resultaten van het platform? Is het de bedoeling om het platform in de toekomst te versterken of te hervormen?

 • Wat zijn, naast YET, de bestaande instrumenten waarover u beschikt om de ondernemingsgeest in het Brussels Gewest te ondersteunen en te bevorderen? Hoe gebruikt u ze op dit moment?

 • Welke contacten heeft u met verenigingen die in het Brussels Gewest actief zijn op dit vlak? Welke samenwerkingsverbanden en synergieën hebt u met hen kunnen ontwikkelen? Hoe staat het met de gewestelijke steun voor die verenigingen, met name op financieel en logistiek vlak?

 • Onderhoudt u in dat verband contacten met uw collega’s in Vlaanderen en de Federatie Wallonië-Brussel? Zo ja, hoe verlopen die uitwisselingen? Zo neen, waarom niet?

 
 
Antwoord   

Het YET-platform (Young Entrepreneurs of Tomorrow) wordt gevoed door een transversaal netwerk dat de partners die betrokken zijn bij het ondernemerschap in Brussel verenigt: de verspreiding en popularisering van de ondernemingscultuur bij jongeren in Brussel is toevertrouwd aan hub.brussels, terwijl de steun voor de verwerving van ondernemerskennis en -vaardigheden en de concretisering van de wens om te ondernemen, toevertrouwd is aan particuliere partners die ondersteund worden via projectoproepen.

 

Concreet hebben de YET-partnerschappen voor de jaren 2019-2020 en 2020-2021 geleid tot:

 • 2 bewustmakingsprojecten in verband met de leerplicht;
 • bewustmakingsacties zoals inspiratie- en netwerkevenementen gericht op het studenten- en alumnipubliek;
 • bewustmakingsacties gericht op werkzoekenden;
 • 3 begeleidingsprogramma’s op universiteitscampussen en 2 in bedrijvencentra.

 

Maar ook tot:

 • gestructureerde samenwerkingsverbanden en talrijke informatie- en bewustmakingsactiviteiten die door YET zijn aangeboden, zoals bijvoorbeeld de twee edities van de themaweek Jongeren en Ondernemerschap (1535 deelnemers aan de editie 2019) – Student Project Week 2020. Deze gezamenlijke projecten worden gefinancierd en gecoördineerd door hub.brussels.
 • gezamenlijke projecten (bv. de uitvoering van de studie over de impact van de covidcrisis op de ondernemingsgeest van jongeren).

 

Elk jaar tellen de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gefinancierde activiteiten zo’n 6.000 deelnemers, voor het merendeel studenten uit het hoger onderwijs. Alle informatie wordt verzameld op de website yet.brussels en centraal gedeeld op sociale netwerken.

 

Wat de aan YET toegewezen budgettaire middelen betreft, steunt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, naast de 1,4 VTE en 57.000 euro aan actiekosten bij hub.brussels, ook particuliere partners (zie hierboven). Het totale budget daarvoor bedraagt 934.674,00 euro voor elk van de jaren 2019, 2020 en 2021.

 

Op mijn initiatief is in 2021 een nieuwe projectoproep gelanceerd om de partners van het Brussels Gewest te vernieuwen.

 

 • De verwachte projecten moesten acties voorstellen ter bevordering en ondersteuning van de verwerving van ondernemerskennis en -vaardigheden.
 • De acties moeten de stap naar ondernemerschap aanmoedigen, zodat de wens om te ondernemen op korte termijn concreet kan worden ingevuld.

Ze moeten aandacht besteden aan de kwestie van de economische transitie en, idealiter, aan het falen van ondernemers om dit te demystificeren en om de psychologische barrières voor ondernemerschap weg te nemen.

 

De winnende projecten en nieuwe partners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de komende twee jaar werden op 9 december 2021 door de regering geselecteerd voor een totaal budget van 2.449.672 euro over twee jaar, d.w.z. 1.224.836 euro per jaar, wat neerkomt op een stijging met 31% ten opzichte van het eerder toegekende budget.

 

Het gaat om:

Boost Your Talent (BYT)

Les Jeunes Entreprises / Groupe One vzw / 100 000 entrepreneurs

Boost Your Project (BYP)

Groupe One / Les Jeunes Entreprises / 100 000 entrepreneurs Belgique / Stichting voor Toekomstige Generaties

Start.LAB

CASCADE

Start Lab ICHEC (SLI)

Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales (ICHEC)

Start.UAB

UAB - UNIVERSITAIRE ASSOCIATIE BRUSSEL

Capital Young sustainable Entrepreneurs

CAPITAL

Ephec Entreprendre @ Brussels

EPHEC

Formation à la Pédagogie Entrepreneuriale

Institut Catholique des Hautes Etudes Commerciales (ICHEC)

 

Wat de banden met de andere Gewesten betreft:

 • brussels wisselt regelmatig van gedachten met VLAIO en Sowalfin, die belast zijn met soortgelijke opdrachten.
 • VLAIO nodigt YET en de Nederlandstalige hogescholen van Brussel uit om deel te nemen aan haar Forum Ondernemend Hoger Onderwijs. VLAIO en hub.brussels hebben een ontmoeting tussen Vlaamse en Brusselse incubatoren georganiseerd.
 • YET en de actoren van de bewustmaking en begeleiding van studenten hebben deelgenomen aan de Student Project Week die in september 2020 door Sowalfin werd georganiseerd.

Om de banden te versterken is de jury van de projectoproep ‘Sensibilisering van jongeren voor het ondernemerschap en begeleiding van jongeren bij de verwezenlijking van hun ondernemersproject’, die op 14 oktober 2021 is gehouden, uitgebreid met Sowalfin en VLAIO - hoewel VLAIO door een andere afspraak niet aanwezig kon zijn. Het is een wens van ons om de concurrentie tussen de Gewesten achter ons te laten en het ecosysteem te versterken.