Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de evaluatie van de zogenaamde coronafietspaden en de stand van zaken in verband met vergunningsaanvragen

Indiener(s)
Dominiek Lootens-Stael
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1151)

 
Datum ontvangst: 19/01/2022 Datum publicatie: 18/03/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 15/03/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
26/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

De net geen 40 kilometer tijdelijke fietsinfrastructuur, de zogenaamde coronafietspaden die eind april begin mei 2020 werd aangelegd mag slechts twee jaar blijven. Op het ogenblik dat de vergunningsaanvraag wordt gedaan zou echter de situatie bevriezen tot de echte heraanleg.

Ik had van de minister graag een overzicht van de evaluatie die op de verschillende trajecten werd gedaan.
Wordt het gebruik gemonitord?
Op welke manier wordt nagegaan of de aanleg voor andere weggebruikers problemen veroorzaakt?

Op bepaalde plaatsen werd er tijdelijke infrastructuur aangelegd op plaatsen waar reeds een bestaand fietspad aanwezig was.
Hoe evalueert de minister die specifieke situaties?

Wat is de stand van zaken in de vergunningsaanvragen op de respectievelijke trajecten? Wat is het verdere tijdspad per traject?

Zullen bepaalde trajecten toch aangepast worden of verdwijnen?


 


 


 


 

 

 

 

 
 
Antwoord    De evaluatie gebeurde op verschillende manieren van zodra de “coronafietspaden” werden ingericht en zal worden geactualiseerd om de verschillende effectenrapporten te vervolledigen die nodig zijn voor de vergunningsaanvragen.

Ik heb deze informatie ook al meermaals gegeven, bijvoorbeeld als antwoord op de Vraag om Uitleg van meneer Loewenstein in de Commissie Mobiliteit van 29 september 2020.

De gegevens over de verschillende vervoersmodi worden verzameld onder meer door: de analyse van de vijfjaarlijkse telcampagnes; punctuele tellingen via externe partners; door on site observaties; door analyse van video-opnames; op basis van floating car data (FCD); via gegevens van GPS-operatoren; enz.

Naast deze kwantitatieve monitoring werd ook een tevredenheidsenquête uitgevoerd in de loop van 2020-21.

De tellingen en observaties laten ons toe om eventuele problemen vast te stellen van file-opbouw, doorstroming en verkeersveiligheid. De evaluatie was dan ook positief, enkele projecten zijn licht aangepast, maar algemeen hadden de fietspaden een positieve impact op het fietsverkeer, vaak ook voor de voetgangers (door bijvoorbeeld conflicten tussen hen weg te nemen) en de impact op het autoverkeer was minimaal tot soms zelfs positief omdat de wegen een coherenter profiel kregen.
De meeste fietspaden werden aangelegd op plaatsen waar nog geen fietsinfrastructuur bestond. Er werden slechts enkele nieuwe fietspaden aangelegd op assen waar fietspaden bestonden die niet voldeden aan de minimale kwaliteitsvereisten voor een veilig en comfortabel fietstraject: onder meer het met voetgangers gedeelde trottoir op de Dupuislaan was voor de interventie een probleemplek, gelijkaardige gevallen op de Wetstraat en de Lambermontlaan, evenals het veel te smalle fietspad op de Terhulpensesteenweg. Good Move beoogt een kwaliteitssprong in fietsinfrastructuur en daarvoor is bijna altijd extra ruimte nodig die we met deze ingrepen proberen te vinden.

Er werden ook tellingen gedaan op zowel de nieuwe fietspaden en de bestaande die bewijzen dathet merendeel van de gebruikers verkiest de nieuwe infrastructuur, die coherenter en sneller is.Specifiek voor deze assen is het natuurlijk de bedoeling om het bestaande fietspad op termijn op te nemen in een heraanleg die gebruik maakt van de extra gewonnen ruimte voor een kwalitatievere fiets- en voetgangersinfrastructuur, maar waarbij slechts één fietspad wordt behouden. Op de Lambermontlaan zal het bestaande fietspad bijvoorbeeld worden verwijderd door de inrichting van een ventweg met fietsverkeer in beide richtingen (in de plaats van het derde vak dat als coronafietspad werd ingericht); op de Dupuislaan werd het project al aangepast en werd een fietspad ingericht in plaats van de parkeerstrook, maar opnieuw afgescheiden van de voetgangers. Op de Terhulpensesteenweg/Delleurlaan is de extra ruimte sowieso nodig omdat in één richting het fietspad ontbrak, maar ook omdat de huidige inrichting nauwelijks breed genoeg is voor voetgangers, laat staan voor voetgangers én fietsers op een hoofdroute.