Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de oproep tot het indienen van voorstellen voor de aankoop van groene ruimten in de buurt

Indiener(s)
Jonathan de Patoul
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1030)

 
Datum ontvangst: 21/01/2022 Datum publicatie: 18/03/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 11/03/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/01/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

In juni jongstleden hebt u bij onze gemeenten een oproep tot het indienen van voorstellen gedaan voor de aankoop van groene ruimten in de buurt.

Mijn vragen zijn de volgende:

  1. Hoeveel voorstellen werden geselecteerd? Als dit nog niet is gebeurd, wanneer is het dan gepland?

  2. Op basis van welke criteria zullen de voorstellen worden geselecteerd? Hoe werden die bepaald?

  3. Kunt u mij herinneren aan het geplande budget?

 

 
 
Antwoord    Vraag 1
13 van de 19 gemeenten zijn ingegaan op de oproep tot het indienen van voorstellen door één of meerdere percelen of een geheel van percelen voor te stellen.
Er werden aldus 49 voorstellen ontvangen.

Op basis van een eerste analyse van de ontvangen voorstellen, maken 13 voorstellen het voorwerp uit van een diepgaande opportuniteits- en haalbaarheidsanalyse, enerzijds via bijkomende verzoeken om informatie aan de gemeenten die de voorstellen hebben ingediend en anderzijds meer rechtstreeks, met name via e-mails die worden verstuurd aan de eigenaars na hun identificatie in het kadaster.
In dit stadium kunnen we niet spreken van een selectie van voorstellen, maar wel van parallelle werkzaamheden op een aantal potentiële sites met een hogere prioriteit in het kader van de oproep en de nagestreefde doelstellingen.
Vraag 2
De ontvangen voorstellen van alle gemeenten worden in de eerste plaats geanalyseerd door middel van de gebieden met een tekort aan groene ruimten en de betrokken bevolkingsdichtheid. In een tweede fase worden de specifieke kenmerken zoals de aard en de morfologie van de sites, maar ook de haalbaarheid van de voorstellen wat de beschikbaarheid voor aankoop betreft, beschouwd.
Die critera stonden dus in de e-mail die ik in juni vorig jaar aan de 19 gemeenten gestuurd heb, namelijk dat de voorstellen het voorwerp zullen uitmaken van een haalbaarheids- en opportuniteitsanalyse door de diensten van Leefmilieu Brussel. De prioriteit zal worden gegeven aan de plaatselijke groene ruimten in dichtbebouwde wijken, waarvan het beheer waarschijnlijk zal worden toevertrouwd aan burgercollectieven of verenigingen, eventueel in samenwerking met de plaatselijke overheden. De verkoopwaarde van het terrein zal ook moeten worden geëvalueerd ten opzichte van de lokale meerwaarde van een mogelijke aankoop.

Vraag 3
In de begroting van Leefmilieu Brussel is er in 2022 twee miljoen euro beschikbaar voor de aankoop van groene ruimten in gebieden met een tekort.