Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de stakingsaanzegging ingediend door de politie.

Indiener(s)
Pierre Kompany
aan
Rudi Vervoort, minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang (Vragen nr 768)

 
Datum ontvangst: 15/11/2021 Datum publicatie: 10/03/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 28/02/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/02/2022 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   
Via de pers heb ik vernomen dat de federale politie op 17 november 2021 verschillende stakingsaanzeggingen zal indienen.

De politievakbonden bereiden zich voor op een nationale actie, waarbij alle politiecomponenten worden betrokken. Hoewel dat vooral de aandacht van het federale  niveau trekt, is het duidelijk dat er gevolgen zullen zijn op gewestelijk en zelfs gemeentelijk niveau. De lokale politiezones doen een stakingaanzegging vanaf 1 december 2021. Het gemeenschappelijk vakbondsfront van de ACOD, het ACV, het VSOA en het NSPV heeft een volledig tijdschema van de acties voor de komende twee maanden opgesteld.

De politieagenten hebben het steeds moeilijker en worden niet gehoord. De gezondheidscrisis heeft hen niet gespaard en ze hebben een moeilijk beroep. Hun functie wordt schromelijk ondergewaardeerd.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

  • Hebt u daarover contact gehad met het federale niveau?

  • Heeft er gezamenlijk overleg plaatsgehad?

  • Zijn er op het niveau van het Gewest en de gemeenten al beslissingen genomen om de staking het hoofd te bieden?

  • Is er al een vergadering met de politiezones gepland?
  • Zijn er onderhandelingen met  de vakbonden gepland?
 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

Het statuut van de personeelsleden van de politie valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de federale overheid en meer bepaald die van de federale minister van Binnenlandse Zaken. Het Brussels Gewest is ter zake niet bevoegd en wordt trouwens niet bij de besprekingen betrokken (en dat moet ook niet).

Uit de berichtgeving in de pers blijkt dat er gesprekken tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de vakbondsvertegenwoordigers plaatsvinden, maar ik heb daar geen verdere informatie over.

Voor het overige ben ik een groot voorstander van het respect voor de bevoegdheidsverdeling tussen de deelstaten en de federale overheid. Daarom stel ik voor dat u uw vraag aan de bevoegde minister stelt.