Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het Brussels actieplan van Brussel inzake de Brexit Adjustment Reserve (BAR)

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 604)

 
Datum ontvangst: 18/02/2022 Datum publicatie: 26/04/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 19/04/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
08/03/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

De BREXIT is een gebeurtenis zonder weerga die ongetwijfeld een negatieve invloed zal hebben op het economische leven van de Brusselse ondernemingen. De "Brexit- Adjustment Reserve" (BAR), die in oktober vorig jaar door de Europese Unie werd goedgekeurd, is bedoeld om de negatieve gevolgen voor kleine en middelgrote ondernemingen te verzachten.

Ik zou u de volgende vragen willen stellen:

  • Werd een Brussels actieplan voor de Brexit- Adjustment Reserve opgesteld? 

 

 

 

 
 
Antwoord    Brussels International en Brussel Financiën en Begroting hebben een Brussels actieplan voor de Brexit Adjustment Reserve opgesteld. Dat actieplan werd voor advies voorgelegd aan Brupartners en werd vervolgens op 24/03/2022 door de regering goedgekeurd.
Het actieplan is opgebouwd rond vijf projectdragers, namelijk Actiris, Brussel Economie en Werkgelegenheid, hub.brussels, visit.brussels en het Commissariaat voor Europa en de Internationale Organisaties (CEIO). Het vastgelegde budget voor de periode 2020-2023 bedraagt ​​€ 18 521 000 (btw exclusief). Dit budget kan fluctueren naargelang de noden op het terrein.
De maatregelen in het actieplan omvatten onder meer begeleidingsplannen voor particulieren en bedrijven, door een nieuw elan te geven aan de relaties met het Verenigd Koninkrijk en het ontwikkelen van alternatieve markten. Het plan omvat ook een communicatie- en marketingluik, om de aantrekkelijkheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als handels- en toeristische bestemming te herbevestigen.
In het kader van dit Brussels actieplan wil Actiris acties opzetten om de mobiliteit van werkzoekenden en stagiairs naar het Verenigd Koninkrijk en naar alternatieve bestemmingen in de Lidstaten van de EU te ondersteunen, in overeenstemming met de maatregelen bedoeld om werkgelegenheid te beschermen en te creëren. 
 
Via hun acties trachten Brussel Economie en Werkgelegenheid en hub.brussels vooral de bedrijven te ondersteunen in de economische sectoren die het zwaarst getroffen zijn in hun handel met het Verenigd Koninkrijk, in het bijzonder via workshops en communicatiecampagnes. Het zijn vooral maatregelen die bedoeld zijn om productcertificeringen en toelatingen te vergemakkelijken, van en naar het Verenigd Koninkrijk. Brussel Economie en Werkgelegenheid zal ook premies instellen voor de betrokken bedrijven, op basis van de toegestane uitzonderingen op het vlak van staatssteun.
 
Het Commissariaat voor Europa en de Internationale Organisaties zal zijn missie voortzetten om de burgers die getroffen zijn door de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU te ondersteunen, in het kader van maatregelen ten behoeve van communicatie, informatie en bewustmaking van burgers en bedrijven met betrekking tot veranderingen in hun rechten en plichten. Ook zal het CEOI maatregelen voor de re-integratie van burgers van de Unie en personen met het recht om op het grondgebied van de Unie te verblijven die het VK hebben verlaten na de terugtrekking van het VK uit de Unie steunen. 
  
Visit.brussels, van zijn kant, tracht de negatieve gevolgen van de Brexit voor het toerisme, en in het bijzonder het zakentoerisme, te verzachten in het kader van maatregelen ter ondersteuning van de economische sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. 
In de periode 2022-2023 staan ​​de volgende projecten gepland:

Actiris wil werkzoekenden en stagiairs informeren over de mogelijkheden om hun mobiliteit naar het Verenigd Koninkrijk voort te zetten via verschillende voorlichtingsprojecten voor het doelpubliek, nieuwe partnerschappen met het Verenigd Koninkrijk en een dynamisch rekruteringsevenement. Tegelijkertijd zal Actiris alternatieve bestemmingen zoeken voor Brusselse werkzoekenden wanneer het Verenigd Koninkrijk niet langer een mogelijke bestemming is, en als einddoel zal Actiris trachten Brusselse kandidaten te ondersteunen die geïnteresseerd zijn in een stage/baan in het Verenigd Koninkrijk of in een andere Lidstaat door hun mobiliteitsproject te ontwikkelen en de kandidaten te ondersteunen. Het gevraagde budget voor deze projecten bedraagt ​​504 000 EUR (2022-2023).

Het Commissariaat voor Europa en de Internationale Organisaties (CEOI) is van plan Britse expats of onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die in Brussel gevestigd zijn te ondersteunen door een Brexit-impactscan te ontwikkelen die bestaat uit een juridische analyse, een burgerenquête en een gespecialiseerd advies, om de concrete gevolgen van de Brexit voor individuen beter te bepalen en aan te pakken. Een tweede deel van de acties is gericht op het informeren en bewustmaken van de doelgroep, naast het regelmatig communiceren met hen. Hiervoor voorziet het CEOI een budget van 274 000 EUR (2022-2023).

Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) verleent steun in de vorm van subsidies aan de kmo's die het zwaarst door de Brexit worden getroffen om hen te helpen het hoofd te bieden aan de extra kosten die de Brexit met zich meebrengt. Verschillende subsidies zullen worden toegekend aan exporterende bedrijven, importerende bedrijven, nieuwe exporterende bedrijven en bedrijven die indirect worden getroffen door de Brexit. Om beter te kunnen bepalen aan welke behoeften de bedrijfssubsidies zullen beantwoorden, plant BEW ook een reeks voorbereidende activiteiten voor de implementatie van de subsidies. Deze activiteiten omvatten een benchmarking met andere ‘stadregio’s’ in Europa, een workshop met de betrokken bedrijven en een communicatie- en beleidsbudget. Het totale geplande budget bedraagt
​​13 267 000 euro (2022-2023).

Hub.brussels wenst Brusselse bedrijven in het Verenigd Koninkrijk beter te begeleiden, voornamelijk door middel van coördinatieactiviteiten, opleidings- en herkwalificatieactiviteiten voor werknemers, het versterken van het concurrentievermogen van bedrijven en het identificeren van alternatieve markten in het Verenigd Koninkrijk. De uitgaven gekoppeld aan deze doelstellingen zijn grotendeels gericht op promotie- en marketingcampagnes, evenals de aanwerving van extra personeel voor de uitvoering van maatregelen die de genoemde doelstellingen dienen. Het totale budget voor de periode 2022-2023 bedraagt ​​3 012 000 euro.

Ten slotte zal visit.brussels vooral trachten de ontwikkeling van internationale verenigingen in Brussel aan te moedigen en een platform te ontwikkelen waarmee internationale organisaties hun specifiek Europese activiteiten beter kunnen organiseren. In deze context plant visit.brussels vooral een actie voor bedrijfsontwikkeling, evenals een marketing- en communicatieactie rond het genoemde nieuwe platform. Het geplande budget voor alle acties bedraagt ​​955 000 euro (2022-2023).

Alle bovengenoemde budgetten zijn onder voorbehoud, afhankelijk van de ontwikkelingen. Alle getoonde budgetten zijn berekend exclusief btw.Terugbetalingen voor de periode 2020-21 werden nog niet uitgevoerd. Van de organisaties die begunstigden zijn van de BAR heeft echter alleen hub.brussels in zijn actieplan kosten voor de periode 2020-2021 berekend ter waarde van 509 000 EUR (exclusief btw).