Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de stand van de de diversiteitsplannen bij de overheidsdiensten en -instellingen onder uw gezag of toezicht

Indiener(s)
Christophe Magdalijns
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1201)

 
Datum ontvangst: 10/03/2022 Datum publicatie: 26/04/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 22/04/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/03/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

In de algemene beleidsverklaring voor de zittingsperiode 2019-2024 staat: "De Regering zal het gewestelijk beleid voor de bevordering van de diversiteit versterken door middel van opleidingen en bewustmaking. Zij zal de “diversiteitsplannen” verbeteren om ze concreter en beter controleerbaar te maken.".

In het kader van de uitoefening van uw functie hebt u overheidsdiensten en -instanties die zijn opgenomen in de bij deze vraag gevoegde lijst onder uw rechtstreeks ministerieel gezag of onder uw toezicht.

Voor elke in de bijlage vermelde overheidsdienst en -instantie onder uw gezag zou ik u de volgende vragen willen stellen:

 • Welke overheidsdiensten en -instanties hebben sinds het begin van de zittingsperiode een nieuw diversiteitsplan goedgekeurd? Welke diensten en instanties hebben daarentegen nog geen nieuw diversiteitsplan goedgekeurd? Zijn er onder de laatstgenoemden diensten en instanties die geen diversiteitsplan hebben?

 

 • Kunt u mij voor elke overheidsdienst en -instantie de datum van goedkeuring van het laatste diversiteitsplan meedelen?

 

 • Kunt u mij voor elke overheidsdienst en organisatie de datum van goedkeuring van het volgende diversiteitsplan meedelen, indien deze bekend is of wordt verondersteld?

 

 • Hoe wordt het woord "diversiteit" omschreven in de verschillende plannen die momenteel van kracht zijn? Welke elementen, kenmerken, bijzonderheden of criteria worden in aanmerking genomen om een onderscheid te maken tussen personen en om een diversiteitsbeleid te voeren?

 

 • Wat zijn, in het licht van de beleidsverklaring, de nieuwe doelstellingen voor meer diversiteit? In welke zin zijn deze doelstellingen concreter en controleerbaarder dan in het verleden?

 

 • Hebben alle overheidsdiensten en -instanties onder uw gezag een diversiteitsmedewerker in dienst?

 

 • Wat zijn de belangrijkste (voorzorgs)maatregelen die zijn genomen om ervoor te zorgen dat diversiteitsplannen op geen enkele wijze afbreuk doen aan het beginsel van gelijke behandeling, een algemeen beginsel uit het recht en de wet inzake de openbare dienst?
Bijlage bij de schriftelijke vraag over de voortgang van de diversiteitsplannen bij de overheidsdiensten waarvoor u verantwoordelijk bent

 • Lijst van Brusselse overheidsdiensten en -instanties waarop de schriftelijke vraag betrekking heeft:

 

 • Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst: Connectit, Economie-Werkgelegenheid, Financiën-Begroting, Internationaal, Huisvesting, Mobiliteit, Lokale Overheden, Synergie

 

 • Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit

 

 • Urban.brussels

 

 • Talent.brussels

 

 • DBDMH

 

 • Net Brussel

 

 • MIVB

 

 • BGHM

 

 • Parking.brussels

 

 • Brussel Preventie-Veiligheid

 

 • Visit.brussels

 

 • Actiris

 

 • Hub.brussels

 

 • Brussels Waarborgfonds

 

 • Finance & Invest Brussel

 

 • Innoviris

 

 • CIBG

 

 • Brussel Leefmlieu

 

 • Perspective.brussels

 

 • Citydev

 

 • Haven van Brussel

 

 • GSOB

 

 • Brussels Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën

 

 • Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

 

 • Iriscare 

 

 
 
Antwoord    Brussel Mobiliteit maakt deel uit van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) en valt wat betreft ambtenarenzaken onder Minister Sven Gatz bevoegd voor Openbaar Ambt. Voor wat betreft de diversiteitsplannen van de GOB verwijzen we dan ook naar het antwoord van Minister Gatz.
Voor wat betreft de MIVB:

Het eerste strategische diversiteitsplan is eind 2021 afgelopen. Het definieerde concrete acties ter begeleiding en ondersteuning van de diversiteit in al haar vormen (cultuur, taal, geslacht, leeftijd, uiterlijk, seksuele geaardheid, enz.) In overeenstemming met deze strategie wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een nieuw actieplan voor de komende twee jaar.

De diversiteitsstrategie van de MIVB werd eind 2017 door de directie gevalideerd voor een periode van 5 jaar (tot eind 2021). De aanvaarddatum van het volgende diversiteitsplan is voorzien voor juli 2022.


Gezien het nieuwe diversiteitsplan nog in ontwikkeling is zal de MIVB haar nieuwe doelstellingen bekendmaken zodra het plan is goedgekeurd.

De MIVB heeft een Diversity Manager die belast is met de diversiteit binnen de onderneming.

De rekruteringsdienst van de MIVB volgt de richtlijnen die gepubliceerd zijn in het begeleidend advies bij de brochure “Diversiteit en gelijke behandeling bij personeelswerving bevorderen”, nog voor ze gepubliceerd zijn.

De doelstelling van de wervings-campagnes van de MIVB is onder meer meer vrouwen en kandidaten met verschillende origines aan te trekken, om zo de mix binnen haar personeel te bevorderen.

De door de rekruteringsdienst gehanteerde selectieprocedure is zodanig opgezet, georganiseerd, gekalibreerd en uitgevoerd dat bij de selectie van de kandidaten een zo groot mogelijke objectiviteit gewaarborgd is, met inbegrip van gelijke kansen en een gelijke behandeling van elke kandidaat.

Al het aanwervingspersoneel heeft een specifieke opleiding gekregen over de voordelen van het respecteren van diversiteit en multiculturaliteit, wat een direct effect heeft op gelijke kansen en gelijke behandeling, en krijgt die nog steeds.

Daarnaast staan herinneringen aan deze directieven over het belang van garantie op gelijke kansen voor bij aanwerving op de agenda van de vergaderingen van de rekruteringsploegen.

Voor wat betreft parking.brussels:

Bij ontvangst van deze vraag (20 maart 2022) hanteert parking.brussels nog geen diversiteitsplan. De binnen het agentschap opgerichte diversiteitscommissie heeft een voorstel voor een actieplan opgesteld dat een antwoord biedt op de door haar vastgestelde diversiteitsproblemen en dat binnenkort moet worden gevalideerd.

Dat voorstel bestaat uit een reeks geplande acties die gericht zijn op de doelgroepen die gekozen zijn als begunstigden van het diversiteitsbeleid en op corrigerende maatregelen in de processen van het personeelsbeheer.

Dat plan moet door de leden van de diversiteitscommissie tijdens de volgende vergadering worden afgerond. Vervolgens wordt het ter validering naar de Gewestelijke Diversiteitsmanager gestuurd.

Het nastreven en beheren van diversiteit is in de eerste plaats een zaak van het bieden van gelijke kansen en het bestrijden van alle vormen van discriminatie. Via het diversiteitsbeleid zal parking.brussels ook zijn interne processen verbeteren en herzien vanuit het oogpunt van diversiteit en non-discriminatie.