Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende stand van de diversiteitsplannen bij de overheidsdiensten en -organen die onder uw gezag of toezicht

Indiener(s)
Christophe Magdalijns
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 445)

 
Datum ontvangst: 10/03/2022 Datum publicatie: 26/04/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 19/04/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/03/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

In de algemene beleidsverklaring voor de zittingsperiode 2019-2024 staat: "De Regering zal het gewestelijk beleid voor de bevordering van de diversiteit versterken door middel van opleidingen en bewustmaking. Zij zal de “diversiteitsplannen” verbeteren om ze concreter en beter controleerbaar te maken.".

In het kader van de uitoefening van uw functie hebt u overheidsdiensten en -instanties die zijn opgenomen in de bij deze vraag gevoegde lijst onder uw rechtstreeks ministerieel gezag of onder uw toezicht.

Voor elke in de bijlage vermelde overheidsdienst en -instantie onder uw gezag zou ik u de volgende vragen willen stellen:
 

 • Welke overheidsdiensten en -instanties hebben sinds het begin van de zittingsperiode een nieuw diversiteitsplan goedgekeurd? Welke diensten en instanties hebben daarentegen nog geen nieuw diversiteitsplan goedgekeurd? Zijn er onder de laatstgenoemden diensten en instanties die geen diversiteitsplan hebben?
 • Kunt u mij voor elke overheidsdienst en -instantie de datum van goedkeuring van het laatste diversiteitsplan meedelen?
 • Kunt u mij voor elke overheidsdienst en organisatie de datum van goedkeuring van het volgende diversiteitsplan meedelen, indien deze bekend is of wordt verondersteld?
 • Hoe wordt het woord "diversiteit" omschreven in de verschillende plannen die momenteel van kracht zijn? Welke elementen, kenmerken, bijzonderheden of criteria worden in aanmerking genomen om een onderscheid te maken tussen personen en om een diversiteitsbeleid te voeren?
 • Wat zijn, in het licht van de beleidsverklaring, de nieuwe doelstellingen voor meer diversiteit? In welke zin zijn deze doelstellingen concreter en controleerbaarder dan in het verleden?
 • Hebben alle overheidsdiensten en -instanties onder uw gezag een diversiteitsmedewerker in dienst?
 • Wat zijn de belangrijkste (voorzorgs)maatregelen die zijn genomen om ervoor te zorgen dat diversiteitsplannen op geen enkele wijze afbreuk doen aan het beginsel van gelijke behandeling, een algemeen beginsel uit het recht en de wet inzake de openbare dienst?Bijlage bij de schriftelijke vraag over de voortgang van de diversiteitsplannen bij de overheidsdiensten waarvoor u verantwoordelijk bent

Lijst van Brusselse overheidsdiensten en -instanties waarop de schriftelijke vraag betrekking heeft:
 
 • Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst: Connectit, Economie-Werkgelegenheid, Financiën-Begroting, Internationaal, Huisvesting, Mobiliteit, Lokale Overheden, Synergie
 • Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit
 • Urban.brussels
 • Talent.brussels
 • DBDMH
 • Net Brussel
 • MIVB
 • BGHM
 • Parking.brussels
 • Brussel Preventie-Veiligheid
 • Visit.brussels
 • Actiris
 • Hub.brussels
 • Brussels Waarborgfonds
 • Finance & Invest Brussel
 • Innoviris
 • CIBG
 • Brussel Leefmlieu
 • Perspective.brussels
 • Citydev
 • Haven van Brussel
 • GSOB
 • Brussels Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën
 • Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
 • Iriscare


 

 

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord te bezorgen:

Wat de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) betreft, kan ik u het volgende antwoorden:

Sinds de aanvang van deze regeerperiode beschikt de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel over een diversiteitsplan, zoals het hoort overeenkomstig artikel 5, § 1 van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt.

Het diversiteitsplan 2021-2022 werd opgesteld met inachtneming van de geldende regels vastgelegd in artikel 2, § 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 maart 2011 tot uitvoering van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt.

Overeenkomstig deze bepalingen is het lopende diversiteitsplan 2021-2022 op 18 maart 2021 voorgelegd aan het overlegorgaan (BOC) en op 29 maart 2021 goedgekeurd door de Directieraad. Vervolgens is het plan aan de Minister van Openbaar Ambt bezorgd.


Het eerstvolgende diversiteitsplan zal worden opgesteld op basis van dezelfde procedure en met naleving van de regels van artikel 2 van het voormelde besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 maart 2011. De precieze datum van dit eerstvolgende diversiteitsplan is vooralsnog niet gekend.
Bij de GOB staat diversiteit voor de – zichtbare of minder zichtbare – verschillen tussen individuen inzake geslacht, herkomst, leeftijd, seksuele geaardheid, studieniveau, socioprofessionele categorie, ...

Net zoals onze samenleving is het personeel van de GOB erg divers. De GOB is ervan overtuigd dat diversiteit een bron van rijkdom is en dat die bron optimaal aanboren tot een meerwaarde leidt, zowel binnen als buiten zijn organisatie. Om het potentieel van de diversiteit tot uiting te laten komen en te ontwikkelen in de werkomgeving moeten we zorgen voor gelijke kansen. Zonder af te dalen tot op het individuele niveau probeert de GOB daarom rekening te houden met de eigenheid en specifieke behoeften van alle doelgroepen, om een inclusieve werkomgeving te creëren die het personeel doet openbloeien en die een weerspiegeling vormt van de Brusselse samenleving.

Dit diversiteitsbeleid van de GOB wordt ontwikkeld vanuit het oogpunt van maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet de overheidsdienst ertoe aan de strijd tegen discriminatie en ongelijkheid aan te gaan. Met een personeelsstructuur die lijkt op de bevolkingssamenstelling wil de GOB zijn omgeving weerspiegelen.

Door diversiteit aan te moedigen, koestert de GOB de ambitie inclusie tot een fundamenteel werkingsprincipe binnen de GOB te maken, zodat iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd kan voelen in zijn of haar eigenheid.

Om daarin te slagen zet de GOB acties op touw om de naleving van het principe van gelijke behandeling en non-discriminatie te bevorderen. Deze acties hebben meer bepaald betrekking op de volgende thema's of doelgroepen: gelijkheid tussen vrouwen en mannen, laaggeschoolden, Brusselaars, jongeren, personen met een handicap, ouderen, personen van vreemde afkomst, LGBTQIA+'s (lesbiennes, gays; a-, bi-, trans- en interseksuele personen, queers, ...).Voor 2021-2022 heeft de GOB 17 doelstellingen bepaald en ze nader uitgewerkt in 68 concrete acties, volgens de vier hoofdlijnen die worden opgelegd door artikel 2, § 1 van het voormelde besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 maart 2011.

Voor elke actie in het diversiteitsplan is voorzien in resultaatindicatoren, zodat de impact van het diversiteitsbeleid binnen de GOB kan worden opgevolgd.


Als een collectief teken van engagement heeft de GOB eind 2020 ook een nieuw diversiteitscharter aangenomen, dat is aangepast aan de huidige uitdagingen inzake diversiteit en non-discriminatie.

In de geest daarvan heeft de GOB een volwaardige diversiteitscel opgericht, die momenteel over twee personeelsleden beschikt die verantwoordelijk zijn voor het diversiteitsplan, en heeft de overheidsdienst structureel de instrumenten versterkt om intern diversiteit aan te moedigen en discriminatie te bestrijden.

Wat betreft talent.brussels:


Het woord ‘diversiteit’ wordt in de diversiteitsplannen niet gedefinieerd. Het is de bedoeling om een definitie van deze term op te nemen in het kader van de aanpassingen van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt.

Het doel van het diversiteitsbeleid is niet om een onderscheid te maken tussen personen, maar wel om een werkomgeving te creëren die de voorwaarden betreffende toegang, tewerkstelling en werkgelegenheid bevordert en de deelname van elke persoon mogelijk maakt ongeacht diens kenmerken, waaronder degene die het voorwerp kunnen uitmaken van een van de verschillen zoals bepaald in de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt: leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, origine, rijkdom, geloofs-, filosofische of politieke overtuigingen, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een beperking, een fysieke of genetische eigenschap, geslacht, zwangerschap, bevalling, moederschap, geslachtsverandering, nationaliteit, verondersteld ras, huidskleur, afkomst, nationale, etnische of sociale afkomst.

In de algemene beleidsverklaring wordt aangedrongen op verbeteringen in het systeem van de diversiteitsplannen om deze concreter en controleerbaarder te maken. In dat verband werd in 2021 een audit uitgevoerd van de instrumenten in het diversiteitsbeleid van het Brussels gewestelijk openbaar ambt. Inmiddels is begonnen aan de aanpassing van het wettelijk kader, waarmee wordt beoogd te voldoen aan de verbintenis van de Regering om de diversiteitsplannen concreter en controleerbaarder te maken.

Wat de diversiteitsdoelstellingen betreft, moeten de gewestelijke instellingen de prioritaire doelstellingen van de Regering inzake diversiteit in hun diversiteitsplannen opnemen. Het gewestelijk diversiteitscomité werkt momenteel aan een voorstel om de prioritaire diversiteitsdoelstellingen van de Regering te actualiseren. Daarnaast is in dat verband een specifieke werkgroep opgericht.

De GOB, Brussel Fiscaliteit en visit.brussels hebben een personeelslid aangesteld dat verantwoordelijk is voor het diversiteitsplan.

Tot slot, de diversiteitsplannen zijn een toepassing van de bovenvermelde gewestelijke ordonnantie. In het besluit van 3 maart 2011 tot uitvoering van deze ordonnantie wordt de algemene inhoud van het diversiteitsplan uiteengezet. Deze plannen worden opgesteld door een diversiteitsmanager die wordt bijgestaan door een begeleidingscommissie waarin vakbondsvertegenwoordigers zetelen. De diversiteitsplannen krijgen het advies van de overlegorganen van de instelling voordat zij door de besluitvormingsorganen worden gevalideerd. Het wettelijk kader biedt voldoende waarborgen om ervoor te zorgen dat de diversiteitsplannen het beginsel van gelijke behandeling op geen enkele wijze ondermijnen, aangezien zij tot doel hebben dit fundamentele beginsel te doen naleven.