Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de stand van de diversiteitsplannen bij de overheidsdiensten en -instellingen onder uw gezag of toezicht

Indiener(s)
Christophe Magdalijns
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 917)

 
Datum ontvangst: 10/03/2022 Datum publicatie: 03/05/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 29/04/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/03/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

In de algemene beleidsverklaring voor de zittingsperiode 2019-2024 staat: "De Regering zal het gewestelijk beleid voor de bevordering van de diversiteit versterken door middel van opleidingen en bewustmaking. Zij zal de “diversiteitsplannen” verbeteren om ze concreter en beter controleerbaar te maken.".

In het kader van de uitoefening van uw functie hebt u overheidsdiensten en -instanties die zijn opgenomen in de bij deze vraag gevoegde lijst onder uw rechtstreeks ministerieel gezag of onder uw toezicht.

Voor elke in de bijlage vermelde overheidsdienst en -instantie onder uw gezag zou ik u de volgende vragen willen stellen:
 

 • Welke overheidsdiensten en -instanties hebben sinds het begin van de zittingsperiode een nieuw diversiteitsplan goedgekeurd? Welke diensten en instanties hebben daarentegen nog geen nieuw diversiteitsplan goedgekeurd? Zijn er onder de laatstgenoemden diensten en instanties die geen diversiteitsplan hebben?
 • Kunt u mij voor elke overheidsdienst en -instantie de datum van goedkeuring van het laatste diversiteitsplan meedelen?
 • Kunt u mij voor elke overheidsdienst en organisatie de datum van goedkeuring van het volgende diversiteitsplan meedelen, indien deze bekend is of wordt verondersteld?
 • Hoe wordt het woord "diversiteit" omschreven in de verschillende plannen die momenteel van kracht zijn? Welke elementen, kenmerken, bijzonderheden of criteria worden in aanmerking genomen om een onderscheid te maken tussen personen en om een diversiteitsbeleid te voeren?
 • Wat zijn, in het licht van de beleidsverklaring, de nieuwe doelstellingen voor meer diversiteit? In welke zin zijn deze doelstellingen concreter en controleerbaarder dan in het verleden?
 • Hebben alle overheidsdiensten en -instanties onder uw gezag een diversiteitsmedewerker in dienst?
 • Wat zijn de belangrijkste (voorzorgs)maatregelen die zijn genomen om ervoor te zorgen dat diversiteitsplannen op geen enkele wijze afbreuk doen aan het beginsel van gelijke behandeling, een algemeen beginsel uit het recht en de wet inzake de openbare dienst?


Bijlage bij de schriftelijke vraag over de voortgang van de diversiteitsplannen bij de overheidsdiensten waarvoor u verantwoordelijk bent

Lijst van Brusselse overheidsdiensten en -instanties waarop de schriftelijke vraag betrekking heeft:
 
 • Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst: Connectit, Economie-Werkgelegenheid, Financiën-Begroting, Internationaal, Huisvesting, Mobiliteit, Lokale Overheden, Synergie
 • Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit
 • Urban.brussels
 • Talent.brussels
 • DBDMH
 • Net Brussel
 • MIVB
 • BGHM
 • Parking.brussels
 • Brussel Preventie-Veiligheid
 • Visit.brussels
 • Actiris
 • Hub.brussels
 • Brussels Waarborgfonds
 • Finance & Invest Brussel
 • Innoviris
 • CIBG
 • Brussel Leefmlieu
 • Perspective.brussels
 • Citydev
 • Haven van Brussel
 • GSOB
 • Brussels Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën
 • Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
 • Iriscare


 

 
 
Antwoord    De administraties Brussel Plaatselijke Besturen, Brussel Economie en Werkgelegenheid, Brussel ConnectIT en Easy Brussels, maken deel uit van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB). Aangezien de GOB onder de bevoegdheid valt van de minister van Openbaar Ambt, de heer Gatz, nodig ik u uit om uw vraag tot hem te richten.
Aangezien het
Departement Dierenwelzijn voor alle aspecten van transversaal beheer integraal deel uitmaakt van Leefmilieu Brussel, is er geen specifieke informatie over dit onderwerp mee te delen.
Het
Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën heeft geen eigen personeel in dienst, de opdrachten worden immers uitgevoerd door agenten van de administratie Brussel Plaatselijke Besturen (GOB). 
De
Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB) heeft op 18 december 2019 een diversiteitsplan goedgekeurd. Dit plan wordt nog steeds uitgevoerd en zal in 2024 aan een eindevaluatie worden onderworpen. Het Gewest heeft opdracht gegeven voor een audit van het diversiteitsplan van de verschillende gewestelijke structuren: de auditor was van mening dat de GSOB een goede mate van maturiteit vertoonde bij het ontwerpen en opvolgen van zijn diversiteitsplan.

Het is dus de bedoeling om het volgende diversiteitsplan in januari 2024 goed te keuren. 

Wat betreft de definitie die aan het woord "diversiteit" wordt gegeven, moet de GSOB representatief zijn voor de lokale en gewestelijke openbare dienst die het dient, en de facto voor de Brusselse bevolking. Daarom moet het een voorbeeld stellen op het gebied van gelijke toegang tot banen en diensten. De systemen en instrumenten die via het diversiteitsplan zijn ontwikkeld, hebben tot doel discriminatie te voorkomen en te bestrijden en een grotere diversiteit aan profielen en achtergronden te bevorderen.

De elementen die tijdens het opstellen van het GSOB-plan de aandacht hebben gekregen, zijn die elementen die een beperking kunnen vormen op de toegang tot informatie, gelijke kansen, gelijke behandeling of welzijn op het werk. Dit zowel ten gunste van kandidaten voor aanwerving als voor het personeel in functie, en de personeelsleden die gebruik maken van de diensten van de GSOB.  Het diversiteitsplan van de GSOB is gebaseerd op de volgende criteria:
· gender en geslacht
· taal FR/NL
· de zogenaamde “raciale” criteria: ras, huidskleur, nationaliteit, afkomst en nationale of etnische afkomst
· handicap en gezondheidstoestand
· seksuele geaardheid
· leeftijd
· burgerlijke staat en gezinssamenstelling.Het concrete en meetbare aspect van de doelstellingen is sinds 2020 geverifieerd voor een grote meerderheid van de doelstellingen en acties die in het plan zijn opgenomen aangezien veel hiervan al in april 2022 zijn behaald. Het meetbare, realistische en concrete karakter werd dus getest.

De GSOB heeft in zijn personeel trouwens ook een ambtenaar belast met diversiteit.

Tot slot zijn gelijke kansen en gelijke behandeling in elke doelstelling van het GSOB-plan terug te vinden, en elk van de in dit kader uitgevoerde acties is meetbaar en/of verifieerbaar. Ze zijn allemaal onderworpen aan drie haalbaarheidsvoorwaarden: technische mogelijkheden, voldoende personele middelen en rechtszekerheid.
1/ Wat het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) betreft, werd er sinds het begin van deze legislatuur geen nieuw diversiteitsplan goedgekeurd door het CIBG noch door het IRISteam.

Het laatste diversiteitsplan werd niet gewijzigd.

2/ De goedkeuring van het laatste diversiteitsplan dateert van 2012 en had betrekking op de periode van 2012 tot 2015.

Het is sindsdien niet gewijzigd.

3/ Het volgende diversiteitsplan voor het CIBG en IRISteam zal uiterlijk in het tweede kwartaal van 2022 in werking treden.

4/ Bij het opstellen van het nieuwe plan houden we uiteraard rekening met de definitie van diversiteit in de ordonnantie van 2008, alsook met de kenmerkende elementen ervan.

5/ De generieke doelstellingen voor het vergroten van diversiteit zijn:
1. Toetreding van vrouwen tot midden- en hoger kader;
2. Representativiteit in openbare diensten (mensen uit de EU/mensen van buiten de EU);
3. Deelname aan de uitvoering van de jongerengarantie (<26 jaar);
4. Beleid inzake handicap;
5. Eindeloopbaanregeling.

Op het niveau van het Gewestelijk Comité voor Diversiteit wordt gewerkt aan het opstellen van nieuwe doelstellingen en een aanpassing van deze doelstelling is voorzien om de diversiteit te vergroten.
Het is inderdaad het Gewestelijk Comité voor Diversiteit dat ervoor zal zorgen om de doelstellingen meer concreet en verifieerbaarder te maken dan in het verleden.  

6/ Ja, we hebben een verantwoordelijke voor het diversiteitsplan.

7/ Het Gewestelijke Comité Diversiteit zal de maatregelen vaststellen zodat de diversiteitsplannen op geen enkele manier afbreuk doen aan het principe van gelijke behandeling.
We zullen deze maatregelen integreren in ons eigen plan en ze toepassen op zowel het CIBG als IRISteam.

Wat
Actiris betreft:

Actiris heeft op 24 januari 2022 zijn nieuwe diversiteitsplan 2022-2023 aangenomen.
Wat Actiris betreft, moet de administratie de prioritaire doelstellingen inzake diversiteit en de interventiegebieden van de regering aannemen.
Deze doelstellingen zijn:
· de toegang van vrouwen tot posten van het middenkader en het hoger kader;
· de representativiteit binnen de overheidsdiensten (verschillende afkomsten, laaggeschoolden, Brusselaars);
· deelname aan de uitvoering van de jongerengarantie (< 26 jaar, < 30 jaar);
· het beleid inzake handicap ;
· het beleid inzake eindeloopbaanregeling (+55 jaar).
Bovenstaande doelstellingen zijn direct gekoppeld aan de prioriteiten van de Algemene Beleidsverklaring.

Wat Actiris betreft, is er inderdaad een diversiteitsmanager/gelijkekansencoördinator die 1 VTE binnen de Algemene Directie inneemt. 

De opbouw van dit nieuwe diversiteitsplan was zo participatief mogelijk, waarbij de diensten van de administratie zoveel mogelijk betrokken werden. Met de steun van een diversiteitsconsulent van het departement Diversiteit, werden er werkgroepen gevormd binnen de begeleidingscommissie van het diversiteitsplan.
Ook werd per thema overleg met maatschappelijke organisaties georganiseerd (Handicap, LGBTQIA+, Femmes) om hun aanbevelingen en adviezen te laten horen teneinde de inschakeling in de arbeidswereld te verbeteren. De actoren in het veld zijn de pijlers van de uitvoering van de uitbreiding en evolutie van het Plan.