Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de stand van de diversiteitsplannen bij de overheidsdiensten en -instellingen onder uw gezag of toezicht

Indiener(s)
Christophe Magdalijns
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 871)

 
Datum ontvangst: 10/03/2022 Datum publicatie: 16/05/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 05/05/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/03/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

In de algemene beleidsverklaring voor de zittingsperiode 2019-2024 staat: "De Regering zal het gewestelijk beleid voor de bevordering van de diversiteit versterken door middel van opleidingen en bewustmaking. Zij zal de “diversiteitsplannen” verbeteren om ze concreter en beter controleerbaar te maken.".

In het kader van de uitoefening van uw functie hebt u overheidsdiensten en -instanties die zijn opgenomen in de bij deze vraag gevoegde lijst onder uw rechtstreeks ministerieel gezag of onder uw toezicht.

Voor elke in de bijlage vermelde overheidsdienst en -instantie onder uw gezag zou ik u de volgende vragen willen stellen:
 

 • Welke overheidsdiensten en -instanties hebben sinds het begin van de zittingsperiode een nieuw diversiteitsplan goedgekeurd? Welke diensten en instanties hebben daarentegen nog geen nieuw diversiteitsplan goedgekeurd? Zijn er onder de laatstgenoemden diensten en instanties die geen diversiteitsplan hebben?
 
 • Kunt u mij voor elke overheidsdienst en -instantie de datum van goedkeuring van het laatste diversiteitsplan meedelen?
 
 • Kunt u mij voor elke overheidsdienst en organisatie de datum van goedkeuring van het volgende diversiteitsplan meedelen, indien deze bekend is of wordt verondersteld?
 
 • Hoe wordt het woord "diversiteit" omschreven in de verschillende plannen die momenteel van kracht zijn? Welke elementen, kenmerken, bijzonderheden of criteria worden in aanmerking genomen om een onderscheid te maken tussen personen en om een diversiteitsbeleid te voeren?
 
 • Wat zijn, in het licht van de beleidsverklaring, de nieuwe doelstellingen voor meer diversiteit? In welke zin zijn deze doelstellingen concreter en controleerbaarder dan in het verleden?
 
 • Hebben alle overheidsdiensten en -instanties onder uw gezag een diversiteitsmedewerker in dienst?
 
 • Wat zijn de belangrijkste (voorzorgs)maatregelen die zijn genomen om ervoor te zorgen dat diversiteitsplannen op geen enkele wijze afbreuk doen aan het beginsel van gelijke behandeling, een algemeen beginsel uit het recht en de wet inzake de openbare dienst?

Bijlage bij de schriftelijke vraag over de voortgang van de diversiteitsplannen bij de overheidsdiensten waarvoor u verantwoordelijk bent

Lijst van Brusselse overheidsdiensten en -instanties waarop de schriftelijke vraag betrekking heeft:
 
 • Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst: Connectit, Economie-Werkgelegenheid, Financiën-Begroting, Internationaal, Huisvesting, Mobiliteit, Lokale Overheden, Synergie
 • Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit
 • Urban.brussels
 • Talent.brussels
 • DBDMH
 • Net Brussel
 • MIVB
 • BGHM
 • Parking.brussels
 • Brussel Preventie-Veiligheid
 • Visit.brussels
 • Actiris
 • Hub.brussels
 • Brussels Waarborgfonds
 • Finance & Invest Brussel
 • Innoviris
 • CIBG
 • Brussel Leefmlieu
 • Perspective.brussels
 • Citydev
 • Haven van Brussel
 • GSOB
 • Brussels Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën
 • Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
 • Iriscare


 

 

 
 
Antwoord    De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) heeft ons onderstaande informatie overgemaakt voor al haar openbare diensten (met name Brussel Huisvesting en equal):


Sinds de aanvang van deze regeerperiode beschikt de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel over een diversiteitsplan, zoals het hoort overeenkomstig artikel 5, § 1 van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt.

Het diversiteitsplan 2021-2022 werd opgesteld met inachtneming van de geldende regels vastgelegd in artikel 2, § 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 maart 2011 tot uitvoering van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt.


Overeenkomstig deze bepalingen is het lopende diversiteitsplan 2021-2022 op 18 maart 2021 voorgelegd aan het overlegorgaan (BOC) en op 29 maart 2021 goedgekeurd door de Directieraad. Vervolgens is het plan aan de minister van Openbaar Ambt bezorgd.


Het eerstvolgende diversiteitsplan zal worden opgesteld op basis van dezelfde procedure en met naleving van de regels van artikel 2 van het voormelde besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 maart 2011. De precieze datum van dit eerstvolgende diversiteitsplan is vooralsnog niet gekend.


De GOB definieert diversiteit (net als elke andere openbare instelling of administratie) volgens criteria die zogenaamd ‘beschermd’ zijn door de antidiscriminatiewetgeving (federale wetten en ordonnanties).

Het gaat om de volgende criteria:
· De 5 criteria van de antidiscriminatiewet: zogenaamd ras, huidskleur, nationaliteit, afkomst en nationale of etnische afstamming
· handicap
· geloof of levensbeschouwing
· seksuele geaardheid
· leeftijd
· vermogen (of financiële middelen)
· burgerlijke staat
· politieke overtuiging
· syndicale overtuiging
· gezondheidstoestand
· fysieke of genetische eigenschappen
· geboorte
· sociale afkomst
· geslacht en gelijkgestelde: zwangerschap, bevalling, geslachtsverandering
· taal

En, sinds de federale wetgeving van 4 februari 2020:
· vaderschap
· co-moederschap
· adoptie
· medisch begeleide voortplanting
· genderidentiteit
· genderexpressie of seksekenmerken
· borstvoedingBij de GOB staat diversiteit voor de – zichtbare of minder zichtbare – verschillen tussen individuen inzake geslacht, herkomst, leeftijd, seksuele geaardheid, studieniveau, socioprofessionele categorie, ...

Net zoals onze samenleving is het personeel van de GOB erg divers. De GOB is ervan overtuigd dat diversiteit een bron van rijkdom is en dat die bron optimaal aanboren tot een meerwaarde leidt, zowel binnen als buiten zijn organisatie. Om het potentieel van de diversiteit tot uiting te laten komen en te ontwikkelen in de werkomgeving moeten we zorgen voor gelijke kansen. Zonder af te dalen tot op het individuele niveau probeert de GOB daarom rekening te houden met de eigenheid en specifieke behoeften van alle doelgroepen, om een inclusieve werkomgeving te creëren die het personeel doet openbloeien en die een weerspiegeling vormt van de Brusselse samenleving.


Dit diversiteitsbeleid van de GOB wordt ontwikkeld vanuit het oogpunt van maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet de overheidsdienst ertoe aan de strijd tegen discriminatie en ongelijkheid aan te gaan. Met een personeelsstructuur die lijkt op de bevolkingssamenstelling wil de GOB zijn omgeving weerspiegelen.

Door diversiteit aan te moedigen, koestert de GOB de ambitie inclusie tot een fundamenteel werkingsprincipe binnen de GOB te maken, zodat iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd kan voelen in zijn of haar eigenheid.

Om daarin te slagen zet de GOB acties op touw om de naleving van het principe van gelijke behandeling en non-discriminatie te bevorderen. Deze acties hebben meer bepaald betrekking op de volgende thema's of doelgroepen: gelijkheid tussen vrouwen en mannen, laaggeschoolden, Brusselaars, jongeren, personen met een handicap, ouderen, personen van vreemde afkomst, LGBTQIA+'s (lesbiennes, gays; a-, bi-, trans- en interseksuele personen, queers, ...).Voor 2021-2022 heeft de GOB 17 doelstellingen bepaald en ze nader uitgewerkt in 68 concrete acties, volgens de vier hoofdlijnen die worden opgelegd door artikel 2, § 1 van het voormelde besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 maart 2011.

Voor elke actie in het diversiteitsplan is voorzien in resultaatindicatoren, zodat de impact van het diversiteitsbeleid binnen de GOB kan worden opgevolgd.


Als een collectief teken van engagement heeft de GOB eind 2020 ook een nieuw diversiteitscharter aangenomen, dat is aangepast aan de huidige uitdagingen inzake diversiteit en non-discriminatie.


In de geest daarvan heeft de GOB een volwaardige diversiteitscel opgericht, die momenteel over twee personeelsleden beschikt die verantwoordelijk zijn voor het diversiteitsplan, en heeft de overheidsdienst structureel de instrumenten versterkt om intern diversiteit aan te moedigen en discriminatie te bestrijden.


Wat de BGHM betreft:

De BGHM heeft een diversiteitsplan. Het bestrijkt de periode 2020-2021 en werd op 20/02/2020 door de raad van bestuur van de BGHM goedgekeurd.
Daarnaast wil de BGHM haar volgende diversiteitsplan op de RvB van de maand mei 2022 voorleggen. Met de steun van Actiris realiseert ze vandaag een kwalitatieve analyse met het oog op een kwalitatieve diagnose aan de hand van specifieke doelstellingen, namelijk:
· Vrouwen toegang bieden tot het midden- en hoger kader.
· Zorgen voor representatieve overheidsdiensten (waarin zowel mensen van diverse herkomst, laaggeschoolden als Brusselaars vertegenwoordigd zijn).
· Bijdragen aan de implementering van de jongerengarantie (-26 jaar, -30 jaar).
· Beleid inzake personen met een handicap.

· Inzetten op een eindeloopbaanbeleid (+50 jaar, +60 jaar).
En op basis van de 4 actiepijlers, met name:
· Beheer van de human ressources.
· Algemene gebruiken inzake organisatie van het werk.
· Organisatiecultuur / interne communicatie.

· Externe positionering.
Voor de definitie van het woord ‘diversiteit’ verwijs ik naar voornoemde zogenaamd ‘beschermde’ criteria.
Naast die criteria vat de BGHM het woord diversiteit op in relatie tot de bovengenoemde doelstellingen.
Naast die doelgroepen vat de BGHM het woord ook op in relatie tot de taal, via de conversatietafels Nederlands.
Wat de nieuwe doelstellingen voor een verhoogde diversiteit betreft, wacht de BGHM op de kwalitatieve diagnose en heeft dus nog geen nieuwe doelstellingen vastgelegd.
Wat uw vraag betreft over de persoon die belast is met diversiteit, is het zo dat de BGHM een diversiteitsmanager en een plaatsvervanger voor die laatste heeft aangesteld.
Wat uw laatste vraag betreft over de maatregelen die werden genomen om te voorkomen dat dit plan inbreuk maakt op het beginsel van gelijke behandeling, is het zo dat dit diversiteitsplan steunt op het beginsel van gelijke kansen en behandeling. Hiertoe worden regelmatig workshops en opleidingen rond de begrippen vooroordelen en discriminaties georganiseerd.

*Wat tot slot uw algemene vraag over de nieuwe doelstellingen voor meer diversiteit in verhouding tot de Gewestelijke Beleidsverklaring betreft, verwijs ik u naar het antwoord van mijn collega, minister Gatz.