Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de stand van de diversiteitsplannen bij de overheidsdiensten en -instellingen onder uw gezag of toezicht

Indiener(s)
Christophe Magdalijns
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 533)

 
Datum ontvangst: 10/03/2022 Datum publicatie: 16/05/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 05/05/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/03/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

In de algemene beleidsverklaring voor de zittingsperiode 2019-2024 staat: "De Regering zal het gewestelijk beleid voor de bevordering van de diversiteit versterken door middel van opleidingen en bewustmaking. Zij zal de “diversiteitsplannen” verbeteren om ze concreter en beter controleerbaar te maken.".

In het kader van de uitoefening van uw functie hebt u overheidsdiensten en -instanties die zijn opgenomen in de bij deze vraag gevoegde lijst onder uw rechtstreeks ministerieel gezag of onder uw toezicht.

Voor elke in de bijlage vermelde overheidsdienst en -instantie onder uw gezag zou ik u de volgende vragen willen stellen:
 

 • Welke overheidsdiensten en -instanties hebben sinds het begin van de zittingsperiode een nieuw diversiteitsplan goedgekeurd? Welke diensten en instanties hebben daarentegen nog geen nieuw diversiteitsplan goedgekeurd? Zijn er onder de laatstgenoemden diensten en instanties die geen diversiteitsplan hebben?
 • Kunt u mij voor elke overheidsdienst en -instantie de datum van goedkeuring van het laatste diversiteitsplan meedelen?
 • Kunt u mij voor elke overheidsdienst en organisatie de datum van goedkeuring van het volgende diversiteitsplan meedelen, indien deze bekend is of wordt verondersteld?
 • Hoe wordt het woord "diversiteit" omschreven in de verschillende plannen die momenteel van kracht zijn? Welke elementen, kenmerken, bijzonderheden of criteria worden in aanmerking genomen om een onderscheid te maken tussen personen en om een diversiteitsbeleid te voeren?
 • Wat zijn, in het licht van de beleidsverklaring, de nieuwe doelstellingen voor meer diversiteit? In welke zin zijn deze doelstellingen concreter en controleerbaarder dan in het verleden?
 • Hebben alle overheidsdiensten en -instanties onder uw gezag een diversiteitsmedewerker in dienst?
 • Wat zijn de belangrijkste (voorzorgs)maatregelen die zijn genomen om ervoor te zorgen dat diversiteitsplannen op geen enkele wijze afbreuk doen aan het beginsel van gelijke behandeling, een algemeen beginsel uit het recht en de wet inzake de openbare dienst?


Bijlage bij de schriftelijke vraag over de voortgang van de diversiteitsplannen bij de overheidsdiensten waarvoor u verantwoordelijk bent

Lijst van Brusselse overheidsdiensten en -instanties waarop de schriftelijke vraag betrekking heeft:
 
 • Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst: Connectit, Economie-Werkgelegenheid, Financiën-Begroting, Internationaal, Huisvesting, Mobiliteit, Lokale Overheden, Synergie
 • Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit
 • Urban.brussels
 • Talent.brussels
 • DBDMH
 • Net Brussel
 • MIVB
 • BGHM
 • Parking.brussels
 • Brussel Preventie-Veiligheid
 • Visit.brussels
 • Actiris
 • Hub.brussels
 • Brussels Waarborgfonds
 • Finance & Invest Brussel
 • Innoviris
 • CIBG
 • Brussel Leefmlieu
 • Perspective.brussels
 • Citydev
 • Haven van Brussel
 • GSOB
 • Brussels Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën
 • Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
 • Iriscare

 

 

 
 
Antwoord    Finance&Invest.brussels is niet opgenomen in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor die aspecten valt Brussels Economie en Werkgelegenheid, als administratie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, onder de bevoegdheid van de minister van Ambtenarenzaken.

citydev.brussels, hub.brussels en Innoviris beschikken over een diversiteitsactieplan:

- citydev.brussels heeft een nieuw diversiteitsplan aangenomen in 2020 en 2022. Het recentste diversiteitsplan, dat de jaren 2022 en 2023 bestrijkt, is op 17 december 2021 goedgekeurd door de raad van bestuur van de instelling;
- hub.brussels heeft zijn actieplan voor diversiteit en inclusie 2022-2023 op 22 februari 2022 goedgekeurd;
- Innoviris heeft sinds het begin van de huidige legislatuur al twee actieplannen geïmplementeerd. Het nieuwe actieplan is op 10 september 2021 aangenomen en bestrijkt de jaren 2021 en 2022.

De huidige diversiteitsplannen bij citydev.brussels, hub.brussels en Innoviris nemen de wettelijke bepalingen over door te verwijzen naar de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit en ter bestrijding van discriminatie in het Brussels gewestelijk openbaar ambt.

Momenteel staan in het diversiteitsbeleid de volgende vijf specifieke doelstellingen voorop:
1. Vrouwen toegang bieden tot het midden- en hoger kader
2. Zorgen voor representativiteit binnen de overheidsdiensten
3. Bijdragen aan de implementering van de jongerengarantie (- 26 jaar, - 30 jaar)
4. Een beleid met betrekking tot personen met een handicap uitwerken
5. Inzetten op een eindeloopbaanbeleid (+ 50 jaar, + 60 jaar)

Wat citydev.brussels betreft, worden de wetgevingsvoorstellen besproken in het gewestelijk diversiteitscomité.

Het actieplan van hub.brussels heeft tot doel een sterke basis te leggen om diversiteit op lange termijn in het agentschap te integreren. In het plan wordt rekening gehouden met de specifieke gewestelijke doelstellingen uit het gewestelijk beleid inzake de strijd tegen discriminatie. Het plan is opgebouwd rond 4 krachtlijnen:
- Humanresourcesbeleid / algemene wijzen van werkorganisatie
- Arbeidsomstandigheden en verbreken van de werkrelaties
- Organisatiecultuur / interne communicatie
- Waarden, externe positionering
De eerste vaststellingen van de
Begeleidingscommissie Diversiteit hebben geen discriminatieprobleem binnen het agentschap aan het licht gebracht, maar er zijn wel enkele punten waaraan bijzondere aandacht zal worden besteed.

De vijf diversiteitgerelateerde doelstellingen die de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tijdens de legislatuur 2016-2020 heeft bepaald, vormden de basis voor een kwalitatieve diagnose van de voorbije periode, en het diversiteitsactieplan van Innoviris omvat acties voor de periode 2021-2022 die aansluiten bij de uitdagingen die uit die analyse naar voren zijn gekomen. Die analyse heeft het met name mogelijk gemaakt de volgende punten aan de orde te stellen: de externe positionering van Innoviris (publicatie van een diversiteitscharter) en de organisatie van schoolstages voor Brusselse jongeren. Het nieuwe plan zal acties omvatten voor de krachtlijnen/doelgroepen (vrouwen in het middenkader, jonge Brusselse werkzoekenden, 50-plussers, personen met een handicap).

Gezien de visie van Innoviris inzake een voorbeeldrol op het gebied van inclusie en diversiteit, en aangezien België negentien criteria heeft die door de antidiscriminatiewet worden beschermd, heeft Innoviris beslist zijn acties niet te beperken tot de doelstellingen van de vorige legislatuur, maar alle aspecten van diversiteit en de strijd tegen discriminatie in aanmerking te nemen.
De acties in het diversiteitsactieplan zijn meer gericht op de interne organisatie van Innoviris, en liggen vooral op het vlak van human resources, communicatie en algemeen intern beleid. Aangezien de wereld van onderzoek & ontwikkeling in brede zin echter met bijzondere uitdagingen te maken heeft op het gebied van gelijke kansen en antidiscriminatieacties, omvat dit diversiteitsactieplan voor het eerst een actie die rechtstreeks verband houdt met de openbare opdracht van Innoviris. Deze inspanning zal worden geleverd in het kader van de gemengde jury’s voor de financieringstaken.

Alle administraties en overheidsinstellingen die onder mijn bevoegdheid vallen, hebben een diversiteitsmanager in dienst.

Wat citydev.brussels betreft, wordt elk diversiteitsplan opgesteld door de diversiteitsmanager, met de steun van de
Begeleidingscommissie. Het plan bestaat het uit:
- een kwantitatieve diagnose, situatie op 31 juli 2021;
- een kwalitatieve diagnose gebaseerd op vijf specifieke doelstellingen;
- een kwalitatieve diagnose gebaseerd op vier actiepijlers;
- een reeks geplande initiatieven die aansluiten bij de twee voormelde kwalitatieve diagnoses en die rekening houden met de gewestelijke diversiteitsdoelstellingen;
- een eindrapport over de audit van de instrumenten van het diversiteitsbeleid in het kader van de gewestelijke monitoring, die op 1 juli 2021 aan de regering werd voorgelegd.

Wat hub.brussels betreft, bestaan er binnen het agentschap een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, met vertrouwenspersonen en een tussenpersoon in de HR-diensten, en een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. De interne dienst zal betrokken worden bij de verschillende stappen in het kader van het actieplan hub.inclusion.

Wat Innoviris betreft, worden de acties waarin het diversiteitsactieplan voorziet, in het operationele plan 2022 van Innoviris opgenomen, om ervoor te zorgen dat de betrokken cellen ze integreren en er regelmatige opvolging is. Daarnaast worden voor elke actie de doelstellingen, de uitvoering, de doelgroepen, het tijdschema, het budget en de indicatoren duidelijk omschreven. Op die manier kunnen de opvolging en de evaluatie worden geoptimaliseerd.