Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de stand van de diversiteitsplannen bij de overheidsdiensten en -instellingen onder uw gezag of toezicht

Indiener(s)
Christophe Magdalijns
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 610)

 
Datum ontvangst: 10/03/2022 Datum publicatie: 26/04/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 21/04/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
22/03/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

In de algemene beleidsverklaring voor de zittingsperiode 2019-2024 staat: "De Regering zal het gewestelijk beleid voor de bevordering van de diversiteit versterken door middel van opleidingen en bewustmaking. Zij zal de “diversiteitsplannen” verbeteren om ze concreter en beter controleerbaar te maken.".

In het kader van de uitoefening van uw functie hebt u overheidsdiensten en -instanties die zijn opgenomen in de bij deze vraag gevoegde lijst onder uw rechtstreeks ministerieel gezag of onder uw toezicht.

Voor elke in de bijlage vermelde overheidsdienst en -instantie onder uw gezag zou ik u de volgende vragen willen stellen:
 

 • Welke overheidsdiensten en -instanties hebben sinds het begin van de zittingsperiode een nieuw diversiteitsplan goedgekeurd? Welke diensten en instanties hebben daarentegen nog geen nieuw diversiteitsplan goedgekeurd? Zijn er onder de laatstgenoemden diensten en instanties die geen diversiteitsplan hebben?
 • Kunt u mij voor elke overheidsdienst en -instantie de datum van goedkeuring van het laatste diversiteitsplan meedelen?
 • Kunt u mij voor elke overheidsdienst en organisatie de datum van goedkeuring van het volgende diversiteitsplan meedelen, indien deze bekend is of wordt verondersteld?
 • Hoe wordt het woord "diversiteit" omschreven in de verschillende plannen die momenteel van kracht zijn? Welke elementen, kenmerken, bijzonderheden of criteria worden in aanmerking genomen om een onderscheid te maken tussen personen en om een diversiteitsbeleid te voeren?
 
 • Wat zijn, in het licht van de beleidsverklaring, de nieuwe doelstellingen voor meer diversiteit? In welke zin zijn deze doelstellingen concreter en controleerbaarder dan in het verleden?
 
 • Hebben alle overheidsdiensten en -instanties onder uw gezag een diversiteitsmedewerker in dienst?
 
 • Wat zijn de belangrijkste (voorzorgs)maatregelen die zijn genomen om ervoor te zorgen dat diversiteitsplannen op geen enkele wijze afbreuk doen aan het beginsel van gelijke behandeling, een algemeen beginsel uit het recht en de wet inzake de openbare dienst?

Bijlage bij de schriftelijke vraag over de voortgang van de diversiteitsplannen bij de overheidsdiensten waarvoor u verantwoordelijk bent

Lijst van Brusselse overheidsdiensten en -instanties waarop de schriftelijke vraag betrekking heeft:
 
 • Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst: Connectit, Economie-Werkgelegenheid, Financiën-Begroting, Internationaal, Huisvesting, Mobiliteit, Lokale Overheden, Synergie
 • Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit
 • Urban.brussels
 • Talent.brussels
 • DBDMH
 • Net Brussel
 • MIVB
 • BGHM
 • Parking.brussels
 • Brussel Preventie-Veiligheid
 • Visit.brussels
 • Actiris
 • Hub.brussels
 • Brussels Waarborgfonds
 • Finance & Invest Brussel
 • Innoviris
 • CIBG
 • Brussel Leefmlieu
 • Perspective.brussels
 • Citydev
 • Haven van Brussel
 • GSOB
 • Brussels Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën
 • Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
 • Iriscare


 

 

 
 
Antwoord    Hub.brussels heeft een actieplan diversiteit-inclusie.
Het actieplan diversiteit-inclusie 2022-2023 werd op 22/02/2022 goedgekeurd. De goedkeuring van het volgende actieplan diversiteit wordt voorzien voor december 2023.

Diversiteit betekent iedereen respecteren, met inbegrip van zijn of haar bijzonderheden. In de diagnose van het plan werd rekening gehouden met nationaliteit, moedertaal, handicap, geslacht, leeftijd, status/contract en woonplaats. Er wordt een onderzoek gepland om de bewustmaking voor diversiteit bij het personeel te kennen, met optionele vragen over het gevoel dat met het behoren tot een minderheid gepaard gaat.

Met dit eerste actieplan willen we sterke funderingen leggen om diversiteit op lange termijn in het agentschap te integreren. Het houdt rekening met de specifieke gewestelijke doelstellingen uit het gewestelijk beleid inzake de strijd tegen de discriminatie en is opgebouwd rond 4 krachtlijnen: Human resourcesbeleid, algemene gebruiken inzake organisatie van het werk - arbeidsomstandigheden en het verbreken van de werkrelaties, organisatiecultuur / interne communicatie - waarden, externe positionering.

Hub.brussels heeft een diversiteitsmanager, vergezeld van een begeleidingscommissie Diversiteit en binnenkort ook van SPOC’s binnen de verschillende diensten.

Een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk met vertrouwenspersonen en een tussenpersoon in de HR-diensten en een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in het agentschap. De interne dienst zal betrokken worden bij de verschillende stappen in het kader van het actieplan hub.inclusion.

Urban.brussels heeft via haar Directieraad haar eerste actieplan diversiteit gevalideerd op 24 februari 2022.
Onze administratie vertaalt de diversiteit naar het beeld van de Brusselse bevolking, namelijk in een multicultureel en gevarieerd personeelsbestand. De criteria waarrond het nieuwe eerste actieplan rond diversiteit is opgebouwd, worden in de praktijk gebracht door in de werkaanbiedingen en voor de in te vullen betrekkingen diversiteit na te streven.

De inspanningen om de diversiteit te vergroten, zijn gebaseerd op de doelstellingen die vooropgesteld zijn in de algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering, meer bepaald:
- vrouwen toegang bieden tot het midden- en hoge kader;
- zorgen voor representatieve overheidsdiensten;
- bijdragen aan de implementering van de jongerengarantie;
- de eindeloopbaanregeling.

Die doelstellingen kunnen en zullen worden afgetoetst op basis van de kwantitatieve en kwalitatieve diagnoses uit het actieplan, die de personeelstoestand bij urban.brussels weergeven.

Urban.brussels stelde in 2021 een diversiteitsmanager aan. Die richtte een begeleidingscommissie op en stelde een eerste actieplan rond diversiteit voor de periode 2022-2024 op.
Het beginsel van gelijkheid en non-discriminatie is een wettelijk vastgelegd basisrecht. Urban.brussels past eenzelfde loonbehandeling toe voor ieder personeelslid, zonder rekening te houden met geslacht, herkomst, leeftijd, etnische afstamming, gender, seksuele geaardheid, handicap of enig ander persoonlijk kenmerk.
Wat
Brussels International betreft kan ik u doorverwijzen naar het antwoord van de minister bevoegd voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.