Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de lege handelszaken in Brussel.

Indiener(s)
Hasan Koyuncu
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 536)

 
Datum ontvangst: 13/02/2022 Datum publicatie: 03/05/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 29/04/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
28/03/2022 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   
De krant Le Soir van 18.10.2021 wijdt een artikel aan de toestand van de handel in Brussel en verwijst naar de cijfers die door HUB.BRUSSELS werden meegedeeld.

Het percentage leegstaande handelszaken in ons Gewest is gedaald van 13,72% in januari 2020 tot 13,69% in september jongstleden, zijnde  een zeer lichte daling met 0,003 procentpunt.

Dat wijst erop dat de Brusselse handelszaken de gezondheidscrisis vrij goed doorstaan hebben .

Als we de cijfers van naderbij bekijken, stellen we vast dat het stadscentrum het zwaarst getroffen werd, vooral wegens de aanwezigheid van veel restaurants, modewinkels, souvenirwinkels, maar ook wegens het telewerk. Bijgevolg worden die handelszaken afhankelijker van toerisme en consumenten die van ver komen.

De plaatsen met veel buurtwinkels hebben het de laatste maanden juist goed gedaan.

Zoals u ziet, is de situatie in het stadscentrum meer dan zorgwekkend. Sinds enige tijd staan er zelfs panden te huur in de Nieuwstraat. Dat was enkele jaren geleden nog ondenkbaar.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

1 Welke mogelijkheden worden onderzocht om de commerciële achteruitgang van het stadscentrum een halt toe te roepen?

2 Hoe denkt u de impact van telewerk op de Brusselse handel te beperken?

3 Hebt u ontmoetingen gehad met de vertegenwoordigers van de verschillende sectoren om de handelszaken weer even aantrekkelijk te maken als vóór de coronacrisis?

4 Wat is de impact van het CST op de omzet van de horecasector?

5 De detailhandel is bovendien een grote werkgever in de hoofdstad. Met bijna 32.000 banen vóór de crisis laten de gevolgen zich nu al voelen voor de werknemers van deze sector die een kwetsbaarder profiel hebben.

6 Welke maatregelen hebt u tot dusver getroffen om de werkgelegenheid in deze sectoren te ondersteunen?

 
 
Antwoord    Op 4 maart heeft het Overlegcomité beslist om over te gaan naar code geel, waardoor de meeste beperkingen voor de economische sectoren weggevallen zijn:
- Voor de horeca: geen CST, beperking van het aantal personen aan tafel, verplichting om zittend te consumeren, opgelegd sluitingsuur, enz. meer;
- Voor de winkels: geen verplicht mondmasker, maximumaantal klanten, enz. meer.

Wij zijn ons echter bewust van de impact die telewerk en het gebrek aan toeristen op sommige wijken gehad heeft (in het bijzonder het stadscentrum en de Europese wijk) en in de maatregelen die we nemen, hebben we sinds enkele maanden bijzondere aandacht voor die wijken.

De eerste vertegenwoordigde gemeente (voor 37%) voor de toekenning van de Relancepremie in de sector van de restaurants en cafés is de stad Brussel.

Vervolgens werd de premie voor 2022 op 11 maart 2022 in eerste lezing door de Brusselse regering goedgekeurd en voorziet ze in twee tussenkomstniveaus:
- Tussen 60% en 75% omzetverlies;
- Meer dan 75% omzetverlies.
Het komt er dus wel degelijk op aan de restaurants en cafés te ondersteunen die het meest lijden en die zich bijgevolg in de meest getroffen wijken bevinden.

Tot slot kunnen ondernemingen die zich in bepaalde wijken bevinden (Europese wijk, toeristische wijken, verpauperde wijken in de ZSH) genieten van een verminderde rentevoet in de periode van de lening via Brusoc (dat voor 15.000.000 euro geherkapitaliseerd werd).

In dit stadium kunnen we niet oordelen over de gevolgen op lange termijn. Het telewerkbeleid hangt bijvoorbeeld af van wat beslist zal worden in de hoofdkantoren van ondernemingen en van het beleid dat ze zullen besluiten te voeren om het telewerk van hun werknemers structureel te organiseren.
Het Overlegcomité heeft namelijk op 4 maart 2022 ondernemingen en overheidsdiensten uitgenodigd om, in overleg met de sociale partners, een structureel regime voor telewerk te verankeren.

Er zal een algemeen kader van de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst en haar bijzondere toepassingen komen. Op gewestelijk niveau blijven we de economie met de sociale partners monitoren binnen de
Task force Economie, waar we met hen die kwestie kunnen bespreken.

Bovendien sensibiliseer ik altijd alle belangrijke actoren voor de impact van de invoering van telewerk op de reële en lokale economie, zoals ik dat recentelijk gedaan heb bij de Europese instellingen.

Op macroniveau is het natuurlijk de mix van functies in de wijken die essentieel is om de veerkracht van ons Gewest te waarborgen en het is de werkas van de Brusselse regering, onder leiding van de minister-president die bevoegd is voor ruimtelijke ordening.

Dat is ook wat ontwikkeld is door de stad Brussel via zijn schema voor handelsontwikkeling, waarin bijzondere aandacht aan die wijken geschonken wordt. Het is namelijk wel degelijk de stad die het voortouw neemt in de ontwikkeling van de handelswijken van zijn grondgebied.

Wat hub.brussels en de gewestelijke bevoegdheden betreft, zijn er meerdere assen ter begeleiding van de leegstaande panden, maar ik zou u willen verzoeken de vele antwoorden die ik op vragen over dat onderwerp gegeven heb te raadplegen en met name het antwoord dat ik op 20 oktober 2021 aan de heer Verstraeten gegeven heb. Die acties gebeuren natuurlijk in overleg met de gemeenten, de handelaarsverenigingen, via samenwerkingen met andere overheids- of privé-instanties.

Er moet natuurlijk opgemerkt worden dat die assen slechts in samenwerking met de eigenaars geactiveerd kunnen worden.
Ik noem meer in het bijzonder de nieuwe projectoproep ‘Local&Together’. In zijn editie van 2021 werd een dimensie ‘leegstaande handelspanden’ opgenomen. In dat kader werden de handelaarsverenigingen uitgenodigd om projecten in te dienen om bepaalde handelsruimten nieuw leven in te blazen en te reactiveren.

Wat uw vraag over de werkgelegenheidssteun voor detailhandelszaken betreft, verwijs ik u naar mijn collega de heer Clerfayt die bevoegd is voor Werk.