Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het gebruik van de middelen van het Avanti-plan in het dossier Tram19/Theodorstraat

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Elke Van den Brandt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid (Vragen nr 1261)

 
Datum ontvangst: 29/04/2022 Datum publicatie: 07/07/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 15/06/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/05/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

De MIVB heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend voor de vernieuwing van de sporen, de aanpassing van de haltes "Lenoir" en "Jette Station" en de herinrichting van de openbare ruimte in de Léon Theodorstraat in Jette (dossier J.11504). Ik heb vernomen dat de MIVB van plan is de volledige herinrichting voor haar rekening te nemen met de begrotingsmiddelen die dit Parlement heeft uitgetrokken voor het plan "Avanti".

U hebt om deze middelen gevraagd en aangegeven dat deze zullen worden gebruikt voor "uitgaven voor investeringswerken ter verbetering van de commerciële snelheid van het bovengronds tram- en busnet", maar ook dat u zou optreden "door het uitvoeren van Avanti-metingen op alle lijnen opgenomen in het beheerscontract???" . Wat het beheerscontract 2019-2023 tussen de MIVB en het Gewest betreft, bevat bijlage 7 een lijst van de lijnen die van de "Avanti"-middelen gebruik kunnen maken. Lijn 19 is daarin echter niet opgenomen en lijkt dus niet in aanmerking te komen voor deze middelen. De MIVB schrijft echter in het vergunningsdossier dat tramlijn 19 niet behoort tot de lijnen die als prioritair zijn aangemerkt om hun commerciële snelheid te verbeteren

Ten slotte stel ik op bladzijde 21 van de mobiliteitsstudie in hetzelfde dossier vast dat de lijn T19 met name voldoet aan de doelstellingen inzake snelheid en dat de zwarte punten op de lijn buiten het door de vergunning bestreken traject liggen. Deze situatie lijkt ook onverenigbaar te zijn met de doelstellingen van "Avanti".

In het licht van deze elementen zou ik u de volgende vragen willen stellen.

  • Kunt u, gelet op het voorgaande, bevestigen dat de MIVB de middelen van het Avanti-plan aan het dossier T19/Theodorstraat heeft besteed en zal besteden? Zo ja, hoe verklaart u dit?

  • Hebt u de MIVB opdracht gegeven ervoor te zorgen dat het dossier voor wijziging van de sporen in de Theodorstraat wordt ontdaan van de tekortkomingen die het momenteel lijkt te vertonen, zoals de niet-naleving van het beheerscontract en het begrotingsrecht?

 
 
Antwoord    De Léon Théodorstraat in Jette is, volgens de wegenspecialisatie, een "comfortas voor het openbaar vervoer".
Bijgevolg is artikel 39 van het regionaal mobiliteitsplan "Good Move" van toepassing, op grond waarvan acties en werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om de regelmaat en de prestaties van het openbaarvervoernet te verbeteren.
Om de doelstellingen voor de verbetering van de prestaties van tramlijn 19 te bereiken, is in de bouwvergunning voor de aanleg van de Leon Theodorstraat bevestigd:
- Dat de Léon Théodorstraat zal worden veranderd van een weg met voorrang van rechts in een voorrangsweg
- Dat geparkeerde voertuigen die langs de straat geparkeerd staan niet meer op de rijweg zullen overlopen, en dus op het tramspoor
- Het uitstel (en de verdubbeling van de lengte) van de leveringszones, in de straten die loodrecht staan op de Léon Théodorstraat.
Overwegende dat de bovengenoemde aanlegvoorwaarden de prestaties van tramlijn 19 versterken,
Overwegende dat artikel 19 (Avanti) van het contract van openbare dienst tussen de MIVB en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de partijen ertoe verplicht de doelstellingen van Good Move na te leven,
Overwegende dat het vorige contract van openbare dienst lijn 19 als een van de prioritaire lijnen vermeldde,
Overwegende dat het huidige contract van openbare dienst en de bijlage 7 een lijst bevatten van assen waarop men zich moet concentreren, maar dat deze lijst de facto niet exhaustief is,
is het volledig gerechtvaardigd dat dit project door het Avanti-programma wordt gefinancierd.