Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de projectfinanciering door Innoviris

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 556)

 
Datum ontvangst: 04/05/2022 Datum publicatie: 07/07/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 30/06/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
16/05/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

Elk jaar proberen vele Brusselse innovatoren meer en meer innoverende oplossingen te ontwikkelen in uiteenlopende sectoren. De opdracht van het Innoviris-bestuur bestaat erin dit ecosysteem te koesteren en te ondersteunen. Innoviris speelt dan ook een absoluut fundamentele rol om ervoor te zorgen dat Brussel zijn innovatiepotentieel kan blijven ontwikkelen en versterken.

Ik zou u de volgende vragen willen stellen:

  • In het activiteitenverslag 2020 legt Innoviris uit dat er 709 projecten werden behandeld, maar dat slechts 358 daarvan werden gefinancierd. Waarom krijgt slechts 50% van de bij Innoviris ingediende projecten een subsidie? Wat zijn de specifieke selectiecriteria waardoor zoveel aanvragers hun projecten niet gesubsidieerd krijgen en wat wordt er gedaan om het percentage gesubsidieerde projecten te verhogen?

  • Uit het activiteitenverslag 2020 blijkt ook dat 90 ondernemingen subsidies hebben ontvangen, evenals 86 uit de non-profitsector en 16 onderzoeksorganisaties. Hoe kiest Innoviris het aandeel van de gesubsidieerde projecten van bedrijven, van non-profitorganisaties en van onderzoeksorganisaties? Wat zijn de criteria en doelstellingen voor deze verdeling en op welke feitelijke elementen zijn zij gebaseerd?

  • Met de lancering van de "Shifting Economy"-strategie wordt beoogd bedrijven te steunen die ervoor kiezen om op economisch en milieugebied een voorbeeldfunctie te vervullen. Hoe kan gerechtvaardigd worden dat bijna evenveel bedrijven door Innoviris worden gesteund als structuren uit de non-profitsector?

  • Wat is voor de jaren 2021 en 2022 het totale bedrag aan toegekende subsidies, het aantal behandelde projecten, het aantal gefinancierde projecten, alsmede het aantal begunstigden en wat is de aard ervan (bedrijven, non-profitsector of onderzoeksorganisatie)?

  • Hoe verhouden de door Innoviris gesubsidieerde projecten in 2021 en 2022 zich concreet tot de nieuwe doelstellingen 2021-2027 van deze administratie, namelijk het verbeteren van de veerkracht en de welvaart van de Brusselse economie (duurzaamheid, kwaliteitsbanen, welzijn van de burgers) en tegelijk bijdragen tot de maatschappelijke en ecologische transities?

 

 
 
Antwoord    Een van de opdrachten van Innoviris is het stimuleren van onderzoek en innovatie in het Brusselse gewest. Innoviris doet dat met name via de toekenning van subsidies aan een groot aantal actoren die samen het Brusselse innovatie-ecosysteem vormen.

Vorig jaar heeft het Gewest ook een vernieuwd strategisch kader voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (OOI) aangenomen: het Gewestelijk Innovatieplan (GIP) 2021-2027. In die context waakt Innoviris erover dat haar verschillende projectoproepen en financieringsinstrumenten de strategische doelstellingen van het GIP ondersteunen en tegemoetkomen aan de maatschappelijke uitdagingen die in dat plan beschreven staan. Bovendien is Innoviris een van de aansturende administraties van de ‘Shifting Economy’, de gewestelijke strategie voor economische transitie. Binnen dat specifieke kader en in overeenstemming met het GIP, zal Innoviris innovatietrajecten ontwikkelen voor ondernemingen (
Innovation Journey) rond prioritaire thema’s (digitalisering, circulaire economie en sociale innovatie) om innovatie te stimuleren, evenals de creatie van economische activiteiten die het vanuit ecologisch en sociaal oogpunt goed doen, en dat van bij de ideevorming tot de commercialisering ervan.

In 2020 heeft Innoviris inderdaad 709 subsidie- of projectaanvragen behandeld. In totaal werden 358 projecten goedgekeurd en gesubsidieerd, wat inderdaad overeenkomt met een financieringsgraad van 50,49%. De beslissing om al dan niet subsidies toe te kennen om OOI-projecten te ondersteunen, is onderworpen aan een heel specifiek regelgevend kader dat een reeks beoordelings- of evaluatiecriteria omvat. Of het nu gaat om projectoproepen of open loketten (waarbij aanvragers hun project op elk moment kunnen indienen), elke aanvraag wordt grondig geëvalueerd door de medewerkers van Innoviris, indien nodig met de hulp van een jury samengesteld uit externe experts. Hoewel het algemene Innoviris-aanbod erop gericht is het innovatie-ecosysteem in ruime zin te stimuleren, heeft elk programma zijn eigen kenmerken: specifieke doelgroep (ondernemingen, universiteiten, maatschappelijk middenveld, verplichting tot intersectorale samenwerking in sommige gevallen, enz.), evaluatiecriteria en reglementen. Al die informatie wordt meegedeeld op de website van Innoviris, programma per programma.

Een dergelijke succesratio (50%) is inherent aan de aard van onderzoeks- en innovatieprojecten, met name vanwege de vereisten inzake wetenschappelijke kwaliteit, het innovatiepotentieel en het valorisatiepotentieel van de resultaten van de gefinancierde projecten. Deze vormen een gemeenschappelijke basis voor de evaluatiecriteria van projecten.

Wat de verdeling tussen de verschillende types van begunstigden betreft, is er geen voorafgaande keuze of doelstelling inzake evenredige spreiding als zodanig. De aard van de verschillende financieringsprogramma's illustreert echter de wens om zoveel mogelijk actoren en soorten actoren tot innovatie aan te zetten. Veel projecten worden uitgevoerd door consortia van zowel onderzoekorganisaties of non-profitactoren als ondernemingen, om de samenwerking te verbeteren en te versterken.

Voorafgaand aan de evaluatie van de ingediende projecten stelt Innoviris alles in het werk om de projectleiders te begeleiden en te adviseren door de organisatie van informatiesessies,
match-making-sessies (in het kader van collaboratieve projectoproepen) en het programma ‘Test Your Idea’ (zie https://innoviris.brussels/nl/test-your-idea). Dankzij die initiatieven kan Innoviris bogen op een succesratio die veel hoger is dan bij vergelijkbare instanties die onderzoek en innovatie financieren zoals Horizon Europe (11,9%), het FNRS (35% voor wat onderzoeksprojecten betreft) of FWO (algemene succesgraad van 20,5% in 2021).
Elke lancering van een projectoproep wordt ook systematisch aan de werkgeversgroep en de vakbondsgroep meegedeeld, via Brupartners.

Voor een meer gedetailleerd overzicht van de door Innoviris toegekende subsidies in 2020 en 2021, kunt u de volgende documenten raadplegen:
https://indd.adobe.com/view/4b79dec0-55c2-4738-8583-27c7e1b3960e
https://indd.adobe.com/view/87e8e0db-f51c-431e-ba04-89726f3cae54

Het is echter nog niet mogelijk een representatief overzicht te geven van de in 2022 toegekende subsidies, aangezien veel projectoproepen nog lopen en veel projecten nog worden geëvalueerd.

Afstemming op de strategische richtsnoeren die in het Gewestelijk Innovatieplan voor 2021-2027 zijn opgenomen, is enerzijds mogelijk door middel van thematische projectoproepen. Hierdoor kunnen projectleiders zich richten op sectoren met een aanzienlijk transformatiepotentieel in de geïdentificeerde strategische gebieden. Daarnaast wordt er ook transversaal gewerkt om de dimensies van sociale en ecologische impact te integreren in alle financieringsinstrumenten van Innoviris.

Tot slot is het nuttig eraan te herinneren dat de bij Brustart doorgevoerde kapitaalverhogingen het mogelijk maken het financieringsaanbod uit te breiden en zo de innovatiefinancieringsketen te vervolledigen.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/h2020_monitoring_flash_092018.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/knowledge_publications_tools_and_data/documents/h2020_monitoring_flash_092018.pdf