Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de rattenbestrijding

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1134)

 
Datum ontvangst: 19/05/2022 Datum publicatie: 05/08/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 12/07/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
07/06/2022 Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

In april 2020 en in juli 2021 verkreeg ik volgende informatie over uw aanpak van ratten in het Brussels Gewest.

U kondigt in april 2020 aan dat er een gewestelijke dienst komt voor rattenbestrijding (onder de vorm van een vzw).

In juli 2021 antwoordt u: ‘Het project voor de totstandbrenging van deze entiteit bevindt zich in de eindfase’. Maar een precieze datum voor de daadwerkelijke uitvoering was er niet.

Vandaag is er een minimale coördinatie met uw collega’s bevoegd voor Netheid, Huisvesting, Openbare Werken, Dierenwelzijn inzake rattenbestrijding.

Elke Brusselse gemeente heeft haar eigen aanpak, middelen en ambitieniveau. Sommige gemeenten doen het werk zelf, anderen besteden het werk uit. Binnen een gemeente kan de aanpak ook jaarlijks veranderen. Uit uw antwoord: ‘Het is voor Leefmilieu Brussel niet mogelijk om een permanent overzicht te houden over deze gemeentelijke ontwikkelingen.’

De tweede zoogdierenatlas is inmiddels gepubliceerd op de site van Leefmilieu Brussel. We stellen vast dat de bruine rat in opmars is. De tellingen worden gedaan in een areaal van één km2. Maar plaatsgegevens staan niet in de atlas. Op welke plek de arealen liggen is niet duidelijk.

Mijn vragen:

  • Hoe ver staat het met de beheersorganisatie voor de gewestelijke ongediertebestrijding: is het juridisch kader af? Werden er al vacatures uitgeschreven en personeel aangeworven? Is de vzw al opgericht en actief? Indien nog niet, tegen wanneer dan wel? Graag een stand van zaken.

  • Wat is het financiële plaatje? Volgens de eerste raming zou de oprichting €520.000 kosten. Er was sprake van zes medewerkers voor de vzw: een coördinator, drie buitendienstmedewerkers, een opzichter en een externe accountant. Is dit personeelskader correct? Hoeveel middelen heeft u hiervoor al uitgegeven?

  • Ivm de tweede zoogdierenatlas van Leefmilieu Brussel: het gemiddelde van 81 ratten per areaal kan grote verschillen verbergen. Hoe schommelt de aanwezigheid van aantal ratten per oppervlakte? Wat is het hoogst en het laagst gemeten aantal? Waar liggen de haarden? In welke gebieden/wijken is de toename van ratten het grootst, als je atlas 1 en 2 met elkaar vergelijkt? Graag toelichting.

 
 
Antwoord    1)

Het dossier over het beheer van de soorten die tot de zogenaamde tussencategorie behoren (waaronder ratten), wordt nu samen met het dossier over het beheer van invasieve uitheemse soorten behandeld. Dit jaar heeft de administratie van Leefmilieu Brussel in de lente een voorstel afgewerkt dat aan mijn kabinet werd overgemaakt. Het kabinet heeft op dit voorstel gereageerd. Het dossier is nu weer in handen van de administratie voor aanpassingen. Het zal vervolgens aan de Regering kunnen worden voorgelegd, die gezamenlijk zal beslissen over de oprichting van deze vzw, die tot taak zal hebben om invasieve uitheemse soorten en soorten uit die tussencategorie te beheren.

2)

Deze begrotingsramingen gelden nog steeds en zijn voorzien in de begroting van Leefmilieu Brussel. De daadwerkelijke uitgaven zullen pas plaatsvinden wanneer de vzw actief is.

3)

In de eerste plaats moet de toename van de populatie bruine ratten worden genuanceerd aan de hand van methodologische preciseringen over de telling van de soort. Tijdens het eerste zoogdierenatlasproject (vóór 2001) werden immers zo’n 27 waarnemingen van de bruine rat gedocumenteerd. Tijdens de tweede atlasperiode (2001-2017) waren dat er 295. Wellicht speelt bij deze goed herkenbare en vaak zichtbare soort de opkomst en de promotie van online invoerportalen voor natuurwaarnemingen (zoals waarnemingen.be), die het gemakkelijker maken om waarnemingen door te geven, hierin een rol.

Het hoogste aantal waarnemingen (tussen 11 en 20) werd geregistreerd op vijf locaties: één in Oudergem, één op het kruispunt in Sint-Gillis, Brussel-Stad en Anderlecht, één in Brussel-Stad en twee in Jette.