Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende menstruatieverlof in het openbaar ambt

Indiener(s)
Margaux De Ré
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 475)

 
Datum ontvangst: 02/06/2022 Datum publicatie: 07/07/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 29/06/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
// Ontvankelijk Uitgebreid Bureau van het Parlement
 
Vraag   

In Spanje is onlangs een wetsvoorstel goedgekeurd om menstruatieverlof in te voeren voor menstruerende personen. Dit is een belangrijke stap voorwaarts voor personen die lijden aan een pijnlijke menstruatie. Dit wetsvoorstel geeft zichtbaarheid aan de pijn die een groot deel van deze personen ervaart, met name degenen die aan endometriose lijden.

Het onderwerp werpt een licht op de discriminatie en de ongelijkheid die nog steeds bestaan tussen mannen en vrouwen. Met name in de context van het openbaar ambt, waar veel personen vanwege hun pijn vrij moeten nemen van het werk.

Mijnheer de minister,

  • Bent u op de hoogte van het wetsvoorstel dat in Spanje is aangenomen over menstruatieverlof?

  • Zijn er op dit ogenblik regelingen voor menstruerende personen in het openbaar ambt?

  • Staan er proefmaatregelen ten behoeve van menstruatieverlof op de agenda? Is dit een prioriteit? Wat is uw standpunt hierover?

 

 

 

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

Bent u op de hoogte over het Spaanse wetsontwerp omtrent het menstruatieverlof?

Ik hoorde over dit wetsontwerp van de Spaanse regering via de media. Dit wetsontwerp heeft tot doel dat vrouwen die lijden aan invaliderende menstruatiepijn de mogelijkheid hebben om hiervoor verlof aan te vragen dat 100% door de staat betaald is, als dat door hun behandelend arts wordt goedgekeurd.
Dezelfde media melden dat het wetsontwerp in Spanje een debat op gang heeft gebracht, binnen de regeringscoalitie zelf en onder de vakbonden, over de vraag of betaald menstruatieverlof vrouwen op hun werkplek zal helpen of schaden. Sommigen vrezen dat de maatregel zal leiden tot de facto discriminatie bij de aanwerving ten nadele van vrouwen. 
Het wetsontwerp is nog niet aangenomen door het Parlement.


Zijn er op dit moment voorzieningen voor menstruerende personen in het openbaar ambt? 

In dit stadium zijn er geen specifieke voorzieningen voor menstruerende personen in het gewestelijke openbare ambt, afgezien van de bepalingen inzake ziekteverlof.
Er is in België nog geen erkenning van endometriose als chronische ziekte. Garanderen dat een persoon die lijdt aan deze ziekte ziekteverlof zal kunnen genieten, zoals bepaald in artikel 234 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel (Statuut), is onzeker en voorbarig, aangezien het statuut momenteel in niets specifiek voorziet, noch voor menstruatieverlof, noch voor ziektes zoals endometriose. Het verkrijgen van een medisch attest voor het personeelslid dat eraan lijdt, kan verschillen van arts tot arts, wat maakt dat het denkproces nog open is.

Staan er proefmaatregelen voor menstruatieverlof op de agenda? Gaat het om een prioriteit? Wat is uw standpunt hierover?

In principe ben ik voorstander van elke maatregel die gericht is op de inclusie van vrouwen - en van alle geledingen van de samenleving - in het gewestelijk openbaar ambt.
Ik sprak hierboven al over het debat dat dit wetsontwerp in Spanje op gang brengt. Het spreekt voor zich dat het eventueel aannemen van een dergelijke maatregel het resultaat moet zijn van een denkproces met alle betrokken actoren, met name het maatschappelijk middenveld, het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en de vakbonden.
In het licht van het argument van mogelijke discriminatie zal rekening moeten worden gehouden met het unieke karakter van het openbaar ambt en met de bereidheid van de regering om een inclusief beleid te voeren. De stigmatisering van vrouwen is onaanvaardbaar binnen het Brussels gewestelijk openbaar ambt.