Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de sociale huisvesting en de brandnormen

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 969)

 
Datum ontvangst: 22/08/2022 Datum publicatie: 08/11/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 20/10/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/09/2022 Ontvankelijk
20/10/2022 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag   

Een aantal weken geleden verwoestte een brand verschillende appartementen in blok 16 van het Peterbos. Enkele dagen later meldde de pers dat volgens de huurdersbond 30% van de sociale woningen niet voldoet aan de brandnormen die in het Gewest van kracht zijn. Problemen zoals onvoldoende branddeuren en een gebrek aan brandblusapparaten kwamen aan het licht. Tot slot herhaalde de huurdersbond haar verzoek om waarheidsgetrouwe ontruimingsoefening en de uitvoering van een vijfjarenplan voor brandveiligheid.

Mevrouw de staatssecretaris, dit is uiteraard een belangrijke kwestie, aangezien het hier gaat om de naleving van de geldende wetgeving en de veiligheid van de bewoners van sociale woningen in het Gewest. Mijn vragen over dit onderwerp zijn de volgende:

  • Bevestigt of ontkent u het door de huurdersbond aan het licht gebrachte cijfer van 30% betreffende het percentage sociale woningen dat niet aan de normen voldoet? Is het exacte cijfer bekend en zo ja, wat is het en hoe is het uitgesplitst naar OVM? Zo niet, waarom en wanneer zal het bekend worden?

  • Wat zijn de verplichtingen van de OVM's op het gebied van brandveiligheid en welke specifieke maatregelen zijn door hen en/of door de BGHM genomen?

 

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

Het Huurderssyndicaat wijst erop dat 30% van de woningen
in België niet conform is. De berekeningsmethode van het syndicaat wordt niet meegedeeld, en dus is het moeilijk om dit cijfer te beoordelen. Als we echter naar de tabel in de bijlage kijken, blijkt dat momenteel slechts 558 van de 40.134 sociale woningen in het Gewest niet conform zijn (situatie in september 2022). Dat komt neer op 1,39% van het socialewoningenbestand.


Om op uw vraag te antwoorden over de opsplitsing per OVM van woningen die niet aan de normen voldoen, kan ik u zeggen dat de BGHM de OVM’s regelmatig bevraagt hierover. U vindt deze informatie ook in de tabel in bijlage.Voor meer informatie over de maatregelen van de OVM's en de BGHM op het gebied van de brandveiligheidsnormen verwijs ik u naar het antwoord op de vraag om uitleg hierover van de heer Van Goidsenhoven, in de Commissie Huisvesting van 6 oktober.