Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de huisvesting voor de vluchtelingen uit Oekraïne

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 997)

 
Datum ontvangst: 23/09/2022 Datum publicatie: 28/11/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 23/11/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
30/09/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   


 

Tot op heden hebben zich meer dan +/- 6.000 Oekraïners in het Gewest gevestigd, op een totaal van 40.000 in België. Bovendien biedt het Gewest de federale regering 2.500 crisishuisvestingsplaatsen aan voor de allereerste dagen van aankomst op het grondgebied. Deze realiteit maakt dat Brussel de grootste bijdrage levert aan de nationale solidariteit met het Oekraïense volk.

Daartoe zou ik u de volgende vragen willen stellen:

- Hoeveel Oekraïense vluchtelingen met tijdelijke bescherming van Europa hebben zich ingeschreven als kandidaat-huurders voor sociale huisvesting in het Brussels Gewest?

- Beschikt u over cijfers over het aantal Oekraïners dat op de wachtlijst staat voor een sociale woning die door het OCMW wordt beheerd?

- Hoeveel modellen van tijdelijke huisvestingsovereenkomsten werden er in het Brussels Gewest aangeleverd voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen?

- Hoeveel lege kantoren werden er aangevraagd om Oekraïense vluchtelingen op te vangen?

- Zijn er ook leegstaande woningen in de sociale huurwoningen opgeëist voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen? Zo ja, hoeveel?


 

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:
Aangezien het niet de bedoeling is dat het inschrijvingsformulier voor het bekomen van een sociale woning de in uw vraag genoemde informatie bevat, namelijk dat een Oekraïense vluchteling tijdelijke bescherming in Europa geniet, is het dus niet mogelijk deze informatie uit de GGB te halen.
Oekraïense vluchtelingen kunnen zich inschrijven van zodra ze voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor de inschrijving (d.w.z. minstens één volwassene die niet wordt beschouwd als kind ten laste en die ingeschreven moet zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van een gemeente in België).
Voor details met betrekking tot de modaliteiten van hun inschrijving in de registers van de gemeenten bestaan er documenten van de FOD Binnenlandse Zaken waarin de modaliteiten van hun inschrijving in de bevolkings- of vreemdelingenregisters worden verduidelijkt.
In principe gebeurt de inschrijving in de registers op basis van het attest van tijdelijke bescherming bij de gemeente waar de persoon over een opvangwoning beschikt en na een woonstcontrole. In dat geval ontvang deze persoon een A-kaart.
In bepaalde gevallen (korte opvang voor minder dan een maand bij een particulier) kan de persoon echter, aangezien er waarschijnlijk geen woonstcontrole kan worden verricht, worden ingeschreven op basis van het attest van tijdelijke bescherming en op basis van het adres van de woning waar hij wordt opgevangen.
Wij beschikken niet over informatie met betrekking tot het aantal Oekraïense vluchtelingen dat op de wachtlijst staat voor sociale woningen die door de OCMW's worden beheerd. Wij verwijzen u naar de autoriteiten die bevoegd zijn voor de OCMW’s.
Wat uw vraag over tijdelijke woningen betreft: momenteel worden 22 leegstaande woningen ter beschikking gesteld van Oekraïense gezinnen. Het is echter mogelijk dat er nog nieuwe aanvragen komen.
Deze woningen worden als volgt verdeeld:
- Comensia: 2 woningen
- ABC 4 woningen
- Aan de Rand van het Zoniënwoud:
· 8 woningen worden ter beschikking gesteld van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe;
· 6 woningen worden ter beschikking gesteld van het OCMW van Oudergem;
· 1 woning wordt ter beschikking gesteld van de gemeente Watermaal-Bosvoorde.
Bovendien zal Lojega binnenkort een verzoek tot herbestemming indienen om 4 woningen ter beschikking te stellen van Oekraïense gezinnen.
Met betrekking tot uw deelvraag over leegstaande kantoren, verwijzen we u naar de minister-president, aangezien Citydev belast is met de ontwikkelingen in WG2 over collectieve huisvesting.
Wat de leegstaande sociale woningen betreft, moet u weten dat de OVM's werden bevraagd om te polsen naar de mogelijkheid om woningen die gerenoveerd moeten worden maar nog in voldoende goede staat zijn, aan te bieden voor huisvesting.Er werden 59 woningen geïdentificeerd waarvan er op dit ogenblik 7 bewoond zijn.