Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de uitvoering van de verzoeken die zijn geformuleerd in de resolutie met betrekking tot de totstandbrenging van een uniform beleid inzake de aanwerving van personen met een gerechtelijk verleden binnen de Brusselse administraties en instellingen.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Sven Gatz, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel (Vragen nr 521)

 
Datum ontvangst: 26/09/2022 Datum publicatie: 18/10/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 13/10/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
11/10/2022 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    Meer dan een jaar geleden hebben wij in dit Parlement een resolutie aangenomen betreffende de aanpassing van een uniform beleid inzake de aanwerving van personen met een gerechtelijk verleden bij de Brusselse administraties en instellingen. De reden hiervoor is duidelijk en urgent; In heel België waren volgens de FOD JUSTITIE in 2019 +/- 2.770.000 Belgen met een strafblad. Daaronder zijn duizenden Brusselaars met een aantekening op hun strafblad en zij komen maar moeilijk aan het werk.

Ten eerste verdienen zij een tweede kans. Ten tweede verdienen zij een duidelijk en rechtvaardig beleid van de Brusselse publieke instellingen. Er zijn jobs waar het terecht is om iemand met een strafblad te weigeren. Maar er zijn er genoeg waar dit niet relevant is voor het goed uitoefenen van een baan. Mensen hebben hun straf uitgezeten en moeten niet voor de tweede keer gestraft worden.

Een paar maanden geleden vroeg ik u naar de voortgang van de uitvoering van de resolutie. U hebt duidelijk geantwoord dat talent.brussels sinds de aanneming van de resolutie het werkingsmodel van de federale regering, dat veel pragmatischer is dan het onze, heeft overgenomen en dat er zich geen bijzondere moeilijkheden hebben voorgedaan. U suggereerde ook dat we meer in detail moeten kijken naar hoe de federale regering in deze kwestie te werk gaat. Het zou immers meer dan passend zijn de modellen te vergelijken en aldus te kunnen bepalen of het opvragen van een strafblad noodzakelijk en gerechtvaardigd is.

Omdat er ondertussen een aantal maanden zijn verstreken sinds het aannemen van deze resolutie wil ik u het volgende vragen:

  • Kunt u mij zeggen welke vooruitgang reeds is geboekt om te voldoen aan de verzoeken van deze resolutie ?

  • Tegen wanneer denkt u dat de verschillende Brusselse administraties volledig zullen voldoen aan de wens van dit parlement, zoals geformuleerd in de resolutie over kandidaten met een gerechtelijk verleden?

 
 
Antwoord    We hebben al enige vooruitgang geboekt na de goedkeuring van de resolutie door het Brussels parlement.
Artikel 36 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel bepaalt het volgende:
Art. 36 (…)
2° gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking;
(…)”
Dit houdt niet noodzakelijk in dat de kandidaat een blanco strafblad moet hebben. Het is dus zeker geen algemene regel. Voor elke vacant verklaarde statutaire functie wordt vóór publicatie overleg georganiseerd tussen talent.brussels en de aanwervende organisatie. Als voor de te vervullen functie een blanco strafblad is vereist, wordt in de jobadvertentie duidelijk vermeld wat de gevolgen zijn wanneer dat niet kan worden voorgelegd.

Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat Talent.brussels in voor de werving en selectie voor het invullen van statutaire functies. Daarbij wordt een uittreksel uit het strafregister niet gevraagd aan de kandidaten als voorwaarde om aan de selectie te kunnen deelnemen. Het opvragen van het strafregister en de appreciatiebevoegdheid ligt bij de HR-diensten van onze partners.