Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de oranje afvalcontainers.

Indiener(s)
Fouad Ahidar
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1248)

 
Datum ontvangst: 01/09/2022 Datum publicatie: 22/11/2022
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 21/22 Datum antwoord: 18/11/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
18/10/2022 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag    In Brussel maakt voedselafval ongeveer 40% uit van de totale massa van witte zakken. Dankzij het gebruik van oranje zakken is het sinds kort mogelijk om bepaalde soorten afval te composteren. De laatste maanden zien we ook steeds meer kleine oranje containers in onze Brusselse straten. Deze containers bestaan uit oranje zakken en zijn alleen bedoeld voor voedselafval.

Deze containers worden gratis ter beschikking gesteld en zijn verkrijgbaar in verschillende Recyparks. Zij moeten tijdens de inzameling worden gebruikt om te voorkomen dat de oranje zak wordt verscheurd door wilde dieren op straat. Sommige gemeenten voorzien ook in de mogelijkheid om bij hun gemeentebestuur een container te verkrijgen. Dit is het geval voor de gemeenten Anderlecht, Brussel-Stad, Etterbeek, Evere, Vorst, Elsene, Koekelberg, Schaarbeek, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde en Sint-Pieters-Woluwe.

- Met het oog hierop zou ik eerst willen weten hoe het komt dat deze terbeschikkingstelling van containers bij de gemeente niet wordt veralgemeend?

- Hoe komt het dat 8 Brusselse gemeenten deze voorziening van een oranje container in de buurt van hun respectieve inwoners niet aanbieden?

- Kan u mij ook zeggen hoeveel oranje containers aan de Brusselaars werden overhandigd sinds ze ter beschikking werden gesteld?

- Kunt u mij ook zeggen of deze containers in sommige gemeenten meer aanwezig zijn dan in andere?

- Heeft het Brusselse Agentschap voor Hygiëne informatiecampagnes opgezet om het gebruik van oranje containers te promoten?

- Zo ja, hoeveel campagnes en wanneer werden die gehouden?

- Hoeveel kost een oranje container en wie financiert deze oranje containers?

- Heeft het Brusselse Agentschap voor Hygiëne ook voorzien in het ter beschikking stellen van oranje containers aan huis, zodat Brusselaars die met mobiliteitsproblemen kampen, niet worden uitgesloten van het verkrijgen van een oranje container?

 
 
Antwoord    Meneer de volksvertegenwoordiger, ik dank u voor uw vraag betreffende de oranje afvalcontainers.

Zoals u weet, voert de Regering de Europese regelgeving uit en heeft de Regering beslist dat het vanaf 1 mei 2023 in het hele Gewest verplicht wordt om voedselafval te sorteren.


Het zal dus verboden zijn om voedselafval in de witte zak te deponeren. Voedselafval hoort ofwel thuis in de oranje zak, ofwel moet het thuis of in een wijkcompost worden gecomposteerd.

[Het sorteren van voedselafval is namelijk belangrijk voor het klimaat en het milieu. Voedselafval verbranden in de verbrandingsoven druist in tegen de klimaatdoelstellingen die het Brussels Gewest zich heeft gesteld.
Dat afval is een waardevolle hulpbron. Het kan met name worden gebruikt om hernieuwbare en lokale energie en warmte te genereren, maar ook voor compost voor de groene ruimten en de landbouw, en dat zonder vervuiling dankzij het proces van biomethanisering].

De vrijwillige sortering van voedselafval, die al enkele jaren gebeurt in Brussel, wordt nu versterkt door een sorteerverplichting. De oranje zak is immers sinds 2013 geleidelijk ingevoerd en het gebruik ervan door de Brusselse gezinnen op vrijwillige basis werd sinds 2017 tot het hele Gewest uitgebreid.


De kleine oranje containers waar uw vraag betrekking op heeft, werden vanaf 2013 geleidelijk verdeeld naarmate de inzameling in de betrokken gemeenten werd uitgebreid. De gemeenten verdelen ze op vrijwillige basis.


Tot nu toe werden meer dan 38.000 kleine oranje containers verdeeld via de gemeenten, de Recyparken van Net Brussel en op markten. Bijna alle gemeenten nemen deel aan de verdeling, maar wel in verschillende mate. Uit de cijfers van Net Brussel blijkt dat er op dit moment in de gemeenten Watermaal-Bosvoorde, Ukkel, Sint-Pieters-Woluwe, Etterbeek, Vorst en Jette meer containers werden verdeeld. Elke kleine container, die voor de gezinnen gratis is, kost Net Brussel iets meer dan tien euro.

Ik zou willen dat de verdeling van kleine oranje containers wordt versterkt. Daarom zal Net Brussel ze op grote schaal verdelen, zodat zo veel mogelijk Brusselse gezinnen erover beschikken. Het Agentschap Net Brussel zal ook alle gemeenten vragen om deel te nemen aan de verdeling, die te intensiveren en hun samenwerking met Net Brussel te versterken.


Tot nu werden de kleine oranje containers niet thuis geleverd, maar dankzij de verdelingsacties op markten, in grote winkels en op evenementen (zoals het Irisfestival of het Milieufeest) konden deze containers op grote schaal worden verdeeld. De verdelingen zullen na 1 mei 2023 worden voortgezet en worden verlengd.Naast die verdelingen werden sinds 2017 drie communicatiecampagnes gevoerd rond voedselafval, waarbij met name de kleine oranje containers centraal stonden. Er wordt een nieuwe gewestelijke communicatiecampagne voorbereid om de Brusselse gezinnen te informeren, te sensibiliseren en te ondersteunen in het kader van de sorteerverplichting van mei 2023.

Daarbij komen nog andere maatregelen, zoals de ontwikkeling van een netwerk van wijkcomposten, gemeentelijke projecten in het kader van de projectoproep ‘Klimaatactie 2022’, de ontwikkeling van een gids die is aangepast aan kleine woningen enz.