Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de strijd tegen fatshaming

Indiener(s)
Margaux De Ré
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 1019)

 
Datum ontvangst: 18/10/2022 Datum publicatie: 04/01/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 21/12/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
27/10/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

In maart en november 2021 heb ik u verschillende vragen gesteld over een specifieke vorm van discriminatie, fatshaming, waarvan een niet-verwaarloosbaar deel van de Belgische bevolking het slachtoffer is.

Bijgevolg wil ik u opnieuw vragen naar de ontwikkelingen en het gevolg dat is gegeven met betrekking tot uw antwoorden op de vraag.

U vertelde mij dat een advocatenkantoor de Brusselse regelgeving evalueerde om te zien of het mogelijk was een specifiek discriminatiecriterium op te nemen in verband met fatshaming. Volgens u was de publicatie van de resultaten van deze evaluatie gepland voor begin 2022.

Indien deze resultaten positief waren, moest worden overgegaan tot de opstelling van de gecodificeerde regelgeving.

Tevens had ik graag nieuwe antwoorden gehad in verband met de inrichting van de openbare ruimte en de aanleg van inclusieve en aangepaste infrastructuur voor de betrokken personen, want het lijkt mij noodzakelijk om parallel met een wetswijziging over dit onderwerp na te denken.

Ten slotte groeit de strijd tegen fatshaming naarmate het aantal evenementen van verenigingen en vzw's rond dit thema in België toeneemt. Zo werkt het collectief Dis Mon Nom samen met de vereniging Fat Friendly aan een vierdaags festival rond het thema dik zijn, dat plaatsvond van 7 tot 14 oktober 2022. Op zaterdag 15 oktober publiceerde de vereniging Fat Friendly na twee jaar werk haar samenwerkingsinstrument om de toegankelijkheid van ruimtes voor dikke mensen in kaart te brengen (https://fatfriendly.be/). Het is dus van essentieel belang deze acties en organisaties in de komende maanden en jaren te ondersteunen en zichtbaarder te maken om een echte maatschappelijke verandering tot stand te brengen.

Mijn vragen zijn als volgt:

  • Kunt u mij de resultaten van de evaluatie door het advocatenkantoor meedelen?

  • Indien die resultaten positief zijn, is de opstelling van de gecodificeerde regelgeving dan gestart? Zo ja, in welk stadium bevindt ze zich? Zo niet, wanneer zal ze dan starten?

  • Weet u of er nieuwe ideeën zijn ontstaan over de inrichting van de openbare ruimte om de betrokken personen niet de facto uit te sluiten?

  • Tot slot zou ik willen weten of er de afgelopen maanden projectoproepen zijn uitgeschreven voor verenigingen die zich bezighouden met fatshaming? Zo ja, welke? Zo niet, kan worden overwogen om projectoproepen op te zetten die specifiek betrekking hebben op het thema fatshaming?

  • Wat het bovengenoemde festival betreft, hebt u enige steun verleend aan dit project?

 

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

Het evaluatieverslag werd ingediend bij, werd voorgesteld aan en werd besproken in het begeleidingscomité waarin de betrokken kabinetten en administraties zetelen alsook Unia en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen om de codificaties op te volgen. Dit verslag werd - samen met de reacties en bijdragen van de leden van het begeleidingscomité - voorgelegd aan de regeringsleden.


Op het evaluatieverslag volgt een redactiefase, die momenteel aan de gang is. Het doel bestaat erin vóór het einde van het jaar een eerste ontwerp aan het begeleidingscomité voor te stellen.


In dit verslag worden belangrijke en relevante juridische kwesties aan de kaak gesteld, waaronder discriminatie op grond van gewicht.


Op basis van de Belgische en Europese rechtspraak merken advocaten op dat discriminatie op grond van gewicht zich op het kruispunt bevindt van discriminatie op grond van handicap en discriminatie op grond van een genetische eigenschap, en zelfs discriminatie op grond van de gezondheidstoestand. Deze "tussenpositie" staat de bescherming van de betrokken personen echter niet in de weg, zoals blijkt uit de door de advocaten voorgestelde rechtspraakstudie. Deze bescherming steunt op het criterium genetische eigenschappen of op het criterium handicap.Dit laatste criterium biedt de personen die eraan beantwoorden uitgebreide bescherming door redelijke aanpassingen te verplichten. Door een specifiek, op gewicht gebaseerd criterium in de regelgeving op te nemen, zouden de betrokkenen echter het voordeel van deze uitgebreide bescherming kunnen verliezen, aangezien de juridische analyse van hun situatie ertoe zou leiden dat het meest specifieke criterium wordt verkozen boven het meest algemene criterium (volgens het beginsel
Lex specialis derogat legi generali).


In deze omstandigheden wordt het opnemen van het criterium gewicht in dit stadium niet overwogen, hoewel het een gelegenheid zou zijn geweest om de kwetsbare situatie van de betrokken personen - en met name de stereotypen waaraan ze in alle aspecten van hun dagelijkse leven worden blootgesteld - zichtbaar te maken.


Wat betreft uw specifieke vraag over de inrichting van de openbare ruimte, verzoek ik u deze vraag aan mijn collega's te stellen die bevoegd zijn in deze materie.

In 2022 heeft equal.brussels twee projectoproepen met betrekking tot gelijke kansen uitgeschreven. Elke vereniging met een project in verband met gelijke kansen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ongeacht het thema, kon een aanvraagdossier indienen voor deze twee oproepen, alsook verenigingen die werken rond dikfobie.


De volgende projecten werden met name ondersteund:

Le Poisson sans Bicyclette - Espaces militants et culturels : accessibles à tous.tes ? - 10.000 euro


- Consultatieve rondetafelgesprekken met collectieven en individuen uit verschillende minderheidsgroepen die zijn uitgesloten uit culturele en activistische ruimtes omdat ze niet toegankelijk zijn.

- Organisatie van zes rondetafelgesprekken waaronder één over dikfobie en validisme (fysieke toegankelijkheid).
- opstellen van een handleiding met goede praktijken waarin deze ontmoetingen worden samengevat.

FLCPF - Se former à une approche anti-grossophobie dans l’accompagnement en santé sexuelle reproductive - 3.000 euro:

- Oprichting, invoering en organisatie van een opleiding over de opvang en de begeleiding van zwaarlijvige personen met een seksuele en reproductieve gezondheid.


Bovendien hecht het team van equal.brussels bij de analyse van gesubsidieerde projecten altijd veel belang aan het criterium van intersectionaliteit en kunnen er overlappingen zijn tussen het criterium leeftijd en andere mogelijke discriminatiecriteria.


Mocht ik nog nieuwe subsidieaanvragen rond dit thema ontvangen, zullen die uiteraard aandachtig worden onderzocht.


Elk jaar schrijf ik immers, met de steun van equal.brussels, meerdere projectoproepen uit rond het thema gelijke kansen.

In 2021 werden 208 projecten geselecteerd voor een te verdelen bedrag van 2.095.902 euro.

Voor 2022:

- In februari 2022 heeft equal.brussels een projectoproep uitgeschreven die alle gelijkekansenthema's beoogde. Naar aanleiding van deze projectoproep werden er 168 aanvragen behandeld en werden er 119 subsidies toegekend ten bedrage van 1.546.294,90 euro.


- In maart 2022 werd er een specifieke projectoproep uitgeschreven in het kader van het actieplan ter preventie van ongewenst seksueel gedrag en seksueel en gendergerelateerd geweld in het nachtleven. Naar aanleiding van deze projectoproep werden er 17 aanvragen behandeld en werden er 4 subsidies toegekend ten bedrage van 250.527 euro.

- In juni 2022 werd er een laatste projectoproep uitgeschreven rond alle gelijkekansenthema's. Naar aanleiding van deze projectoproep werden er 199 aanvragen behandeld en werden er 76 subsidies toegekend. Deze subsidies - voor een geraamd totaalbedrag van 1.035.350 euro - worden momenteel gevalideerd.

In totaal zal equal.brussels 384 subsidieaanvragen hebben behandeld en 199 subsidies hebben toegekend, of 51,82%. Van de gevraagde 9.794.661 euro is 2.832.172 euro toegekend.