Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de indexering van de huurprijzen van Logis-Floréal

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 1024)

 
Datum ontvangst: 28/10/2022 Datum publicatie: 17/01/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 21/12/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
15/11/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

De ordonnantie, die voorziet in 100% (EPB A, B, C en D) en 50% (EPB E) indexering van de huurprijzen, lijkt geen uitzondering te maken voor sociale woningen. De ordonnantie bepaalt immers dat hij van toepassing is op alle huurovereenkomsten van hoofdverblijfplaatsen, ongeacht de aard en de identiteit van de verhuurder.

Ik heb echter begrepen dat Logis-Floréal een uitzondering zou hebben gekregen. Aangezien de gebouwen beschermd zijn, zouden de woningen geen EPB-certificaat hebben. Gezien deze situatie zijn de bestuurders van Logis-Floréal blijkbaar van mening dat het verbod op indexering hen niet aangaat. Ik begrijp dat er momenteel berekeningen worden gemaakt met betrekking tot de herziening van de huurprijzen voor het jaar 2023. Deze situatie valt niet in goede aarde bij de sociale huurders van Logis-Floréal. Zij vrezen een huurprijsverhoging terwijl de energieprestaties van hun woningen niet worden verbeterd. Zij zouden dus gedoemd zijn te leven in een energiezeef waarvan de huur de index volgt.

Ik zou u de volgende vragen willen stellen:

  • Zullen de huren van de sociale woningen, en meer bepaald die van Logis Floréal, geïndexeerd worden? Wat is er gepland voor de sociale huurders van het Logis-Floréal, die, aangezien zij in een beschermd huis wonen, geen uitzicht hebben op verbetering van de energieprestaties van hun woning?

  • Hoe legt u aan particuliere verhuurders die nog geen tijd hebben gehad om de energieprestaties van hun pand te verbeteren, uit dat zij de huur niet kunnen indexeren terwijl Logis-Floréal daarmee bezig is?

  • Als de informatie die ik heb ontvangen juist is, indexeert Logis Floréal de huur op basis van de 3 jaar oude index. Dit betekent dat de huren in 2025 aanzienlijk geïndexeerd zullen zijn - als ze al geïndexeerd worden (index 2022). Wat is er gepland om sociale huurders te helpen een dergelijke stijging op te vangen?

 

 

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

De sociale huurders betalen huur in functie van hun inkomen en niet in functie van de marktwaarde van hun goed. De evolutie van de huurprijs wordt berekend op basis van de evolutie van het inkomen van de huurders. Aangezien de meeste inkomens het afgelopen jaar geïndexeerd werden, zullen de huurprijzen van de sociale huurders in de meeste gevallen ook stijgen. Deze huurverhoging is echter geplafonneerd. De huurverhoging wordt beperkt tot 20 à 24% van het inkomen, naargelang van de situatie.


Om de koopkracht van de sociale huurders, in tijden van inflatie en stijgende energieprijzen, nog meer te vrijwaren, onderzoekt de sector de mogelijkheid om in 2023 een energiepremie toe te kennen aan de huurders die in de meest energievretende woningen wonen. De modaliteiten ervan om deze maatregel voor de volledige sector in te voeren, worden nog bestudeerd.

Bovendien moet u weten dat de vergelijking met de private huurmarkt niet opgaat, aangezien de huurprijzen, zoals hierboven vermeld, in de sociale huisvestingssector worden berekend op basis van het inkomen van de huurder en niet in functie van de marktwaarde.


Zowel in Vlaanderen, Wallonië als Brussel werd er beslist om de beperking van de indexering op de private huurmarkt niet toe te passen op de sociale huisvestingssector. Naast de gewestelijke subsidies worden de huurinkomsten integraal geïnvesteerd in de sector en komen dus ten goede aan de huurders en toekomstige huurders (om de huisvestingskwaliteit te verbeteren, voor sociale initiatieven, om de klimaatdoelstellingen van 2040 te behalen en om nieuwe sociale woningen te bouwen en te beheren). Dit in tegenstelling tot op de private huurmarkt waar een aanzienlijk deel van de huur een extra inkomen is voor een particulier of een privéonderneming.


Met betrekking tot uw vraag over de indexering bij Le Logis-Floréal: deze informatie klopt niet. De huurprijs voor 2023 wordt immers berekend op basis van de (geraamde) inkomsten van 2022. Zoals hierboven vermeld, worden sociale huurders voor wat betreft hun huurprijs beschermd door een plafonnering. Ter vergelijking: de gemiddelde huurprijs in de sociale huisvestingssector bedraagt 330 euro per maand, ten opzichte van 1.069 euro op de private huurmarkt.