Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het opnemen van intersectionaliteit in de projectoproepen van uw ministerie

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek (Vragen nr 642)

 
Datum ontvangst: 24/10/2022 Datum publicatie: 17/01/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 20/12/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/11/2022 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

Gezien de vooruitgang die sinds 1989 in de sociologische studies is geboekt bij de bestudering van sociale ongelijkheden, de uitsluiting van sociale groepen en de fenomenen van sociale representatie, is intersectionaliteit een essentieel concept geworden bij de behandeling van sociale vraagstukken.

Intersectiestudies maken het mogelijk de aandacht te vestigen op bevolkingsgroepen die zich bevinden op het kruispunt van verschillende minderheidssituaties, in de dimensie van verschillende sociale verhoudingen, die telkens voortvloeien uit een situatie van dominantie of sociale uitsluiting.1.

Deze secties zijn bijvoorbeeld die van sociale of beroepsklasse, sociaal-economische statuut, gender, etniciteit, taal, cultuur, sociale afkomst, leeftijd, handicap, enz. Zoals Sandra Fredman, hoogleraar recht aan de universiteit van Oxford, beschrijft, werken deze verschillende onderdelen als één geheel op elkaar in en vormen zij een afzonderlijke en specifieke discriminatie.2.

Hiermee rekening houden is een noodzaak geworden om de efficiëntie en de doeltreffendheid van een overheidsbeleid op de hele maatschappij te beoordelen en ervoor te zorgen dat elke burger van Brussel wordt geïntegreerd en niet wordt gediscrimineerd.

Het ontbreken van een dergelijke aanpak dreigt de sociale discriminatie waarvan een aanzienlijk deel van de Brusselse bevolking het slachtoffer is, onzichtbaar te maken en deze discriminerende situatie in stand te houden.

Het is onze plicht als vertegenwoordigers van de Brusselaars en als hoeders van onze democratische samenleving om te zorgen voor een goed functionerend, doeltreffend en niet-discriminerend overheidsbeleid ten gunste van onze medeburgers.

Mevrouw de staatssecretaris, ik heb de volgende vragen:

  1. Wordt met intersectionaliteit daadwerkelijk rekening gehouden in de criteria van de projectoproepen van uw ministerie?

  1. Zo ja, op welke manieren wordt rekening gehouden met intersectionaliteit? Zo niet, wat is de reden voor deze afwezigheid?

1 Crenshaw, K. W. (2013). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. In The public nature of private violence (pp. 93-118). Routledge.

2 Aangehaald in de campagne Promoting Diversity and Equality (2016), medegefinancierd door de Portugese en de Spaanse regering, die door de Raad van Europa is uitgesteld naar aanleiding van het gezamenlijke deskundigenwerk dat voorafgaand aan de campagne is verricht.

 
 
Antwoord    In het kader van mijn bevoegdheden maak ik er een punt van om het ondernemerschap toegankelijk te maken voor iedereen.

Als we het over intersectionaliteit hebben, verwijzen we vaak naar
vrouwen, die naast hun geslacht te maken krijgen met verschillende soorten discriminatie in verband met bijvoorbeeld handicap, leeftijd, sociale afkomst of nationaliteit.

Momenteel is 30 % van de zelfstandigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een vrouw.
Zelftewerkstelling via ondernemerschap is een oplossing, vooral voor vrouwen die als gevolg van meervoudige discriminatie veel moeilijkheden ondervinden om een baan in loondienst te vinden.

In die context heb ik dit jaar samen met mijn collega Nawal Ben Hamou de
projectoproep ‘Women in business’ gelanceerd, die tot doel heeft om projecten te ondersteunen waarbij vrouwen begeleiding krijgen in het ondernemerschap vanuit een intersectionele benadering. Die oproep is dus bedoeld voor vrouwen die ondervertegenwoordigd zijn in de ondernemerswereld, omdat ze te maken krijgen met verschillende soorten discriminatie. De intersectionele aanpak wordt in het reglement van de projectoproep geconcretiseerd, via het criterium van de doelgroep voor de begeleiding. Daarbij moet het criterium van het geslacht gepaard gaan met een ander criterium, zoals handicap, leeftijd, culturele afkomst, nationaliteit of herkomst en sociale situatie. We hebben voor die oproep een vruchtbare samenwerking georganiseerd tussen Brussel Economie en Werkgelegenheid, hub.brussels en equal.brussels. Equal.brussels maakte deel uit van de jury en kon expertise verschaffen over de intersectionele insteek.

Met die oproep wil ik vrouwen helpen die moeilijk toegang hebben tot publieke instrumenten voor begeleiding en financiering, via bekwame tussenpersonen die ervaring op het terrein hebben.

De winnende structuren van de oproep, die half december van dit jaar bekend zullen zijn, zullen het platform Women in Business van hub.brussels kunnen integreren. Zo kunnen ze bijdragen aan het ecosysteem voor Brussels vrouwelijk ondernemerschap en de vrouwen die ze begeleiden de mogelijkheid bieden om nuttige contactpunten te vinden om hun ondernemersproject tot een goed einde te brengen.

Naast de projectoproep ‘Women in business’ hebben we
in de projectoproep ‘Steun aan ondernemers en begeleiding bij de economische transitie’ die in 2021 georganiseerd werd, een bonuspunt voorzien voor projecten die personen bereiken die moeilijker toegang hebben tot het ondernemerschap. Dat bonuspunt draagt ook bij aan een intersectionele benadering: het doel is om ervoor te zorgen dat de projecten die door de overheid gesteund worden, ondernemers en onderneemsters begeleiden die de hele Brusselse diversiteit vertegenwoordigen.

Een voorbeeld van een project dat via die oproep gesteund werd en dat dat bonuspunt gekregen had, is het begeleidingsproject van microStart, waarbij microkrediet aangeboden wordt en ondernemers op een zeer inclusieve manier begeleid worden. Zo kunnen met name de personen die begeleid worden het programma volgen, zelfs als ze nog geen schriftelijk financieel plan hebben. Personen die het Frans niet goed beheersen of die de regels voor administratieve procedures en financieringsaanvragen in België niet kennen, zoals nieuwkomers, kunnen zo alle kansen benutten om hun project op te starten.

Een reeks andere acties van hub.brussels, Innoviris, Brussel Economie en Werkgelegenheid en finance&invest.brussels zijn in overeenstemming met een intersectionele benadering. Dat zijn allemaal acties om het ondernemerschap inclusiever en diverser te maken.

Ik denk met name aan de volgende acties:
- de ontwikkeling van lokale economieloketten, die zo dicht mogelijk bij de Brusselaars, op lokaal niveau, begeleiding bieden bij het ondernemerschap;
- de gezamenlijke actie van hub.brussels, Innoviris, Brussel Economie en Werkgelegenheid en finance&invest.brussels, die tot doel heeft om cijfers over geslacht te verzamelen voor de opvolging van alle gewestelijke begeleidings- en financieringsinstrumenten. Die actie is aan de gang en daarvoor is het nodig om statistische gegevens te verzamelen door federale gegevensbanken te gebruiken;
- de uitvoering van een studie door hub.brussels, in samenwerking met equal.brussels, over het ondernemerschap van vrouwen met een handicap: we hebben daar geen gegevens over;
- de bewustmaking van seksistische stereotypen en -vooroordelen in administraties en instellingen van openbaar nut, door medewerkers en analisten op te leiden;
- de acties van Women in Business en Women in Tech, via hun strategie ter ondersteuning van het vrouwelijk ondernemerschap, die het volgende omvat:
o monitoring, via een tweejaarlijkse barometer over vrouwelijk ondernemerschap;
o bewustmaking van het vrouwelijk ondernemerschap via:
§ communicatiecampagnes over rolmodellen voor onderneemsters, met name in de STEAM-sectoren;
§ organisatie van evenementen, zoals het Women Code Festival, dat in oktober een groot succes was;
o bewustmaking van het Brusselse ecosysteem voor begeleiding en financiering, om genderstereotypen te ontkrachten, door workshops, ateliers en conferenties te organiseren;
- bewustmaking van wetenschap en technologie, waardoor ook het vrouwelijk ondernemerschap ondersteund wordt, met name de vrouwen die ondervertegenwoordigd zijn in die domeinen, via:
o de WATS-prijs;
o een betere vertegenwoordiging van vrouwen bevorderen in de projecten die door Innoviris gefinancierd worden;
o een projectoproep uitvoeren voor de financiering van onderzoeksprojecten die genderanalyse centraal stellen in hun methode;
o meer rekening houden met potentiële bronnen van ongelijkheid in de bewustmakingsactiviteiten van Innoviris met betrekking tot wetenschap.