Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de integratie van intersectionaliteit bij de projectoproepen van uw ministerie

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 1071)

 
Datum ontvangst: 24/10/2022 Datum publicatie: 17/01/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 23/12/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/11/2022 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

Gelet op de vooruitgang sinds 1989 in de sociologische onderzoeken naar sociale ongelijkheden, uitsluiting van sociale groepen en sociale vertegenwoordiging, is intersectionaliteit een essentieel concept geworden bij het onderzoek van het sociale vraagstuk.

Intersectionaal onderzoek vestigt de aandacht op bevolkingsgroepen die zich bevinden in verschillende minderheidssituaties en in de dimensie van verschillende sociale verhoudingen, die telkens voortvloeien uit een situatie van dominantie of sociale uitsluiting 1.

De secties zijn bijvoorbeeld sociale of beroepsklasse, sociaaleconomisch statuut, geslacht, etniciteit, taal, cultuur, sociale afkomst, leeftijd, handicap enz. Zoals Sandra Fredman, hoogleraar in de rechten aan de universiteit van Oxford, beschrijft, werken die verschillende secties als één geheel op elkaar in en vormen ze een afzonderlijke en specifieke discriminatie.2.

Daarmee dient rekening te worden gehouden om de efficiëntie en doeltreffendheid van het overheidsbeleid voor de hele samenleving te beoordelen en ervoor te zorgen dat elke Brusselaar geïntegreerd en niet gediscrimineerd wordt .

Het ontbreken van een dergelijke aanpak dreigt de sociale discriminatie waarvan een aanzienlijk deel van de Brusselse bevolking het slachtoffer is, onzichtbaar te maken en de discriminerende situatie in stand te houden.

Het is onze plicht als vertegenwoordigers van de Brusselaars en als bewakers van onze democratische samenleving om de goede werking, de doeltreffendheid en de afwezigheid van discriminatie bij de uitvoering van het overheidsbeleid voor het welzijn van onze medeburgers te waarborgen.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

  1. Wordt er daadwerkelijk rekening gehouden met intersectionaliteit in de criteria van de projectoproepen van uw ministerie?

  2. Zo ja, hoe dan? Zo neen, waarom niet?

1 Crenshaw, K. W. (2013). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. In The public nature of private violence (pp. 93-118). Routledge

2 Aangehaald in de campagne “Promouvoir la diversité et l’égalité” (2016), medegefinancierd door de Portugese en de Spaanse regering en voortgezet door de Raad van Europa naar aanleiding van het gezamenlijk werk dat experts voor de start van de campagne hebben verricht.

 
 
Antwoord    Het bestuur Brussel Plaatselijke Besturen schrijft projectoproepen uit in het kader van de driejaarlijkse dotatie voor gemeentelijke sportinfrastructuur.

Bij deze projectoproepen wordt het kruispuntdenken in aanmerking genomen via de selectiecriteria van de projecten, namelijk de structuren die de toegankelijkheid voor personen met een handicap verbeteren of infrastructuur inplanten in de wijken waar er weinig infrastructuur aanwezig is - het betreft wijken met vaak de laagste socio-economische index. Bovendien is de gemeente bij de voorstelling van een project verplicht een formulier in te vullen over het gender, waardoor er bewustwording over deze problematiek ontstaat.

Bij de selectie van de projecten wordt een gelijkekansentest, uitgegeven door Equal.brussels, ingevuld. Deze test dient om zich ervan te vergewissen dat geen enkele categorie burgers uitgesloten of benadeeld wordt.

Voor BEW - Dienst Werk:

De projectoproep “Discriminatiebestrijding bij aanwerving en bevordering van diversiteit op de arbeidsmarkt” is gericht op het aanmoedigen van initiatieven die ontwikkeld worden door private ondernemingen en verenigen met als doel discriminatie bij aanwerving te bestrijden en diversiteit in het Brussels Gewest te bevorderen teneinde zoveel mogelijk te streven naar een proportionele vertegenwoordiging van alle geledingen van de gewestelijke samenleving op de Brusselse arbeidsmarkt.


Bijgevolg neemt het kruispuntdenken een belangrijke plaats in. Het reglement voor de projectoproep vestigt de aandacht op dit punt, met name in de volgende passage:

“wanneer iemand wordt gediscrimineerd op twee of meer gronden, die gelijktijdig optreden en op onlosmakelijke wijze op elkaar inwerken, waardoor afzonderlijke en specifieke vormen van discriminatie ontstaan. Kruispuntdenken is (de analyse van) het verschijnsel waarbij tegelijkertijd uiteenlopende discriminatiegronden optreden, waarbij in dit onderlinge verband een specifieke ongelijke behandeling ontstaat”.

Het in aanmerking nemen van het kruispuntdenken in het project wordt ook op 10 gequoteerd (op een totaal van 40. Dit criterium vertegenwoordigt dus 25% van de volledige beoordeling). Het te evalueren criterium wordt als volgt omschreven:

“In de mate van het mogelijke moet het project rekening houden met de specifieke doelstellingen van deze projectoproep, namelijk kiezen voor een aanpak van veelvoudige discriminatie (kruispuntdenken) en/of bij de bevordering van
diversiteit op de arbeidsmarkt. Specifiek of transversaal rekening houden met origine is daarbij een verplichting.”

Wat het Departement Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging betreft, kunnen
Brussel ConnectIT en Easy.brussels geen antwoord foruleren op deze vraag, aangezien ze tot nog toe geen projectoproepen hebben gelanceerd.