Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag bettrefende de integratie van intersectionaliteit in de projectoproepen van uw ministerie

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Nawal Ben Hamou, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 1032)

 
Datum ontvangst: 24/10/2022 Datum publicatie: 17/01/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 21/12/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/11/2022 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   

Gelet op de vooruitgang sinds 1989 in de sociologische onderzoeken naar sociale ongelijkheden, uitsluiting van sociale groepen en sociale vertegenwoordiging, is intersectionaliteit een essentieel concept geworden bij het onderzoek van het sociale vraagstuk.

Intersectionaal onderzoek vestigt de aandacht op bevolkingsgroepen die zich bevinden op het kruispunt van verschillende minderheidssituaties en in de dimensie van verschillende sociale relaties, die telkens voortvloeien uit een situatie van dominantie of sociale uitsluiting1.

De secties zijn bijvoorbeeld sociale of beroepsklasse, sociaaleconomisch statuut, geslacht, etniciteit, taal, cultuur, sociale afkomst, leeftijd, handicap enz. Zoals Sandra Fredman, hoogleraar in de rechten aan de universiteit van Oxford, beschrijft, werken deze verschillende secties als een geheel op elkaar in en vormen ze een afzonderlijke en specifieke discriminatie2.

Daarmee dient dus rekening te worden gehouden om de efficiëntie en doeltreffendheid van het overheidsbeleid voor de hele samenleving te beoordelen en ervoor te zorgen dat elke Brusselse burger geïntegreerd en niet gediscrimineerd wordt.

Het ontbreken van een dergelijke benadering dreigt de sociale discriminatie waarvan een aanzienlijk deel van de Brusselse bevolking het slachtoffer is, onzichtbaar te maken en de discriminerende situatie in stand te houden.

Het is onze plicht als vertegenwoordigers van de Brusselaars en bewakers van onze democratische samenleving om de goede werking, doeltreffendheid en non-discriminatie bij de uitvoering van het overheidsbeleid voor het welzijn van onze medeburgers te waarborgen.
In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

  1. Houden de criteria van de projectoproepen van uw ministerie daadwerkelijk rekening met intersectionaliteit ?
  1. Zo ja, hoe dan? Zo neen, waarom niet?

1  Crenshaw, K. W. (2013). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. In The public nature of private violence (pp. 93-118). Routledge.
2  Aangehaald in de campagne “Promouvoir la diversité et l’égalité” (2016), medegefinancierd door de Portugese en de Spaanse regering en voortgezet door de Raad van Europa naar aanleiding van het gezamenlijk werk dat experts vóór de start van de campagne hebben verricht.

 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

Wat Equal betreft:

De intersectionele benadering en de projecten die intersectionele discriminatie op het kruispunt tussen verschillende identiteiten of verschillende kenmerken behandelen, krijgen uiteraard de volle aandacht van equal.brussels bij de projectanalyses.


De opname van intersectionaliteit in het ontwerp en de uitvoering van het project is daadwerkelijk één van de criteria die wordt gehanteerd bij de analyse van de dossiers en het wordt uitdrukkelijk vermeld in het aanvraagformulier dat ter beschikking wordt gesteld van de verenigingen. Equal.brussels heeft ook toegezien op de integratie van deze insteek, bijvoorbeeld in de projectoproep Women in Business.

Wat BPB betreft:

Brussel Plaatselijke Besturen schrijft jaarlijks één of meerdere projectoproepen uit om de gemeenten te ondersteunen in de uitvoering van een gelijkekansenbeleid.

Het betreft thematische projectoproepen. Deze oproepen kunnen volgende thema's omvatten:

· Gelijkheid tussen vrouwen en mannen;
· Handistreaming;
· Bestrijding van geweld tegen vrouwen en meisjes;
· Steun aan eenoudergezinnen;
· Inclusie van LGBTQIA+-personen;
· Strijd tegen racisme.


De verschillende projecten die de gemeenten indienen, worden geanalyseerd op basis van een reeks vooraf bepaalde criteria:

· Relevantie van de thematiek en van de doelgroep;
· Kwaliteit en relevantie van de verhoopte resultaten;
· Kwaliteit van de organisatie van het project;
· Expertise van de beoogde partners;
· Haalbaarheid op het vlak van tijd en financiën;
· Vernieuwend aspect.

Dit laatste facet omvat drie delen: rekening houden met gendermainstreaming, rekening houden met de toegankelijkheid voor personen met een handicap en het intersectioneel aspect.

Er worden dus extra punten toegekend aan projecten die intersectionele discriminatie aanpakken. Een definitie van intersectionaliteit en voorbeelden van intersectionele discriminatie worden gegeven in de teksten van de projectoproepen, om zo de gemeenten te helpen zich bewust te worden van deze uitdaging en die aan te pakken in de projecten die ze opzetten.


Wat Brussel Huisvesting betreft:

Brussel Huisvesting is zich bewust van het belang van het begrip intersectionaliteit, en kan er dus -desgevallend- rekening mee houden bij het opstellen van de reglementen van zijn projectoproepen.

Wat het in aanmerking nemen van intersectionaliteit betreft, beogen, overeenkomstig actie 27 van het Noodplan voor Huisvesting dat op 19 december 2020 is goedgekeurd door de Brusselse Regering, twee van de projectoproepen die tijdens deze legislatuur zijn gelanceerd, de toegang tot huisvesting voor personen die uit een situatie van dakloosheid komen, met name degenen die tijdelijk zijn ondergebracht in noodvoorzieningen (waaronder hotels) die zijn opgezet in het kader van de Covid-19-crisis en in ieder geval personen die behoren tot de categorieën 1 (personen die op straat of in de openbare ruimte leven zonder verblijfplaats die als woonruimte kan worden gedefinieerd), 2 (personen zonder gewone verblijfplaats die gebruik maken van noodopvang, goedkope opvangplaatsen en Covid-noodvoorzieningen), 3 (personen in inschakelingsvoorzieningen, tijdelijke woningen en overbruggingswoningen met begeleiding), 4 ((vrouwen (en kinderen) die tijdelijk onderdak genieten omwille van huiselijk geweld) en 6 (personen die instellingen verlaten) volgens de ETHOS-typologie.Er werd een andere projectoproep gelanceerd om de gemeenten en de OCMW's van het gewest te steunen bij de aankoop van onroerende goederen met het oog op het creëren van openbare woningen. Intersectionaliteit kan hier echter niet worden toegepast, aangezien het gaat om vastgoedinvesteringen.