Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de integratie van intersectionaliteit in de projectoproepen van uw ministerie

Indiener(s)
Leila Agic
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 746)

 
Datum ontvangst: 24/10/2022 Datum publicatie: 17/01/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 13/12/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
17/11/2022 Ontvankelijk p.m.
 
Vraag   
Gelet op de vooruitgang sinds 1989 in de sociologische onderzoeken naar sociale ongelijkheden, uitsluiting van sociale groepen en sociale vertegenwoordiging, is intersectionaliteit een essentieel concept geworden bij het onderzoek van het sociale vraagstuk.

Intersectionaal onderzoek vestigt de aandacht op bevolkingsgroepen die zich bevinden op het kruispunt van verschillende minderheidssituaties en in de dimensie van verschillende sociale relaties, die telkens voortvloeien uit een situatie van dominantie of sociale uitsluiting1.

De secties zijn bijvoorbeeld sociale of beroepsklasse, sociaaleconomisch statuut, geslacht, etniciteit, taal, cultuur, sociale afkomst, leeftijd, handicap enz. Zoals Sandra Fredman, hoogleraar in de rechten aan de universiteit van Oxford, beschrijft, werken deze verschillende secties als een geheel op elkaar in en vormen ze een afzonderlijke en specifieke discriminatie2.

Daarmee dient dus rekening te worden gehouden om de efficiëntie en doeltreffendheid van het overheidsbeleid voor de hele samenleving te beoordelen en ervoor te zorgen dat elke Brusselse burger geïntegreerd en niet gediscrimineerd wordt.

Het ontbreken van een dergelijke aanpak dreigt de sociale discriminatie waarvan een aanzienlijk deel van de Brusselse bevolking het slachtoffer is, onzichtbaar te maken en de discriminerende situatie in stand te houden.

Het is onze plicht als vertegenwoordigers van de Brusselaars en bewakers van onze democratische samenleving om de goede werking, doeltreffendheid en non-discriminatie bij de uitvoering van het overheidsbeleid voor het welzijn van onze medeburgers te waarborgen.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:
  1. Houden de criteria van de projectoproepen van uw ministerie daadwerkelijk rekening met intersectionaliteit ?
  1. Zo ja, hoe dan? Zo neen, waarom niet?
1  Crenshaw, K. W. (2013). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color. In The public nature of private violence (pp. 93-118). Routledge.
2  Aangehaald in de campagne “Promouvoir la diversité et l’égalité” (2016), medegefinancierd door de Portugese en de Spaanse regering en voortgezet door de Raad van Europa naar aanleiding van het gezamenlijk werk dat experts vóór de start van de campagne hebben verricht.
 
 
Antwoord    Urban.brussels
Het begrip intersectionaliteit, dat de aandacht wil vestigen op de pluraliteit van discriminatie op grond van klasse, geslacht en ras, is vrij recent en er wordt in de procedures van Urban niet uitdrukkelijk naar verwezen.
Deze aanpak bundelt alle acties in verband met gelijke kansen in de praktijk, die inherent zijn aan het subsidiebeleid van Urban. Zo bevat de recente projectoproep voor de toekenning van subsidies voor bewustmaking op het gebied van architectuur / erfgoed / stedenbouw / stadsvernieuwing een beoordelingscriterium: ‘inclusieve aanpak’. Aanvragen worden daarom beoordeeld op 6 criteria, waaronder hun inclusieve aanpak.
Bovendien wordt op alle subsidies van 30.000 euro of meer overeenkomstig de reglementering een gelijkekansentest toegepast.

In het kader van de projectopvolging via de begeleidingscomités zorgen de vertegenwoordigers van Urban er tot slot ook voor dat de verschillende vormen van discriminatie worden geanalyseerd en in aanmerking worden genomen.

DBDMH
De DBDMH lanceert geen projectoproepen als dusdanig maar zijn diversiteitsplan houdt wel rekening met intersectionaliteit.
In het diversiteitsplan wordt bijzondere aandacht besteed aan intersectionaliteit in het kader van acties met betrekking tot aanwervingen, communicatie en handicaps en transversaal van acties in verband met genderbudgeting en gendermainstreaming.
Brussels International
Intersectionaliteit wordt via de gelijkekansentest in aanmerking genomen in projecten van de Directie Externe Betrekkingen van Brussels International.

Deze test helpt de impact te meten van beleidsmaatregelen op verschillende bevolkingsgroepen die soms van algemene beleidsmaatregelen zijn uitgesloten omdat hun situatie en specifieke noden niet uitdrukkelijk in overweging worden genomen.

De test onderzoekt de impact van de beleidsmaatregelen via een paar vragen in verband met de volgende criteria:
- gender,
- handicap,
- etnische en culturele achtergrond,
- seksuele geaardheid, genderidentiteit en -expressie
- sociale afkomst en situatie.

Deze test wordt toegepast op de specifieke reglementen voor oproepen voor privéprojecten en op besluiten tot toekenning van een subsidie van meer dan 30 000 euro excl. btw.

Voor meer informatie over de gelijkekansentest nodig ik u uit om de volgende site te raadplegen:
http://test.equal.brussels/.