Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de ordonnantie van 27 juli 2017 betreffende de gemeentelijke seniorenadviesraden

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 1075)

 
Datum ontvangst: 14/11/2022 Datum publicatie: 17/01/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 16/12/2022
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
21/11/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

De ordonnantie van 27 juli 2017 voorziet in de oprichting van gemeentelijke seniorenadviesraden (GSAR’s). Uitvoeringsbesluiten dienen te voorzien in de praktische regels voor de financiering van de GSAR’s. Ik heb vernomen dat zulks nog niet gebeurd is. Zonder uitvoeringsbesluiten kunnen de GSAR’s niet gefinancierd worden.

In dat verband wens ik u de volgende vragen te stellen:

  • Heeft de regering de uitvoeringsbesluiten betreffende de GSAR’s uitgevaardigd? Zo ja, wat is de inhoud? Zo neen, waarom talmt de regering met het uitvaardigen van de besluiten die de financiering van de GSAR’s mogelijk maken?

  • Als de regering van plan is om besluiten betreffende de GSAR’s uit te vaardigen, wanneer zal dat dan gebeuren?

  • Ingeval de regering niet van plan is om besluiten betreffende de GSAR’s uit te vaardigen, hoe verantwoordt u dan een dergelijke beslissing?

 

 
 
Antwoord    Op zich vereist de ordonnantie van 27 juli 2017 geen uitvoeringsmaatregel want in feite volstaat de ordonnantie om in werking te treden en volledige uitwerking te hebben. Er hoeven dus geen uitvoeringsbesluiten goedgekeurd te worden.

Ik geef trouwens aan dat, voor wat betreft de financiering van deze adviesraden, het aan de gemeente is om hen te voorzien van de middelen die zij nodig acht, in het kader van hun gemeentelijke autonomie. Een gewestelijke subsidie is hierbij slechts bijkomend.


Overigens financiert het Gewest de gemeenten reeds ruimschoots via de ADG en diverse subsidies. Ik vind dus dat het aan de gemeenten is om te beslissen, indien zij een seniorenadviesraad wil oprichten, en welk budget zij eraan wil besteden.