Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende het Wooninformatiecentrum

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 1049)

 
Datum ontvangst: 24/11/2022 Datum publicatie: 02/02/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 31/01/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
12/12/2022 Ontvankelijk
 
Vraag   

Volgens de website van Huisvesting Brussel is het Wooninformatiecentrum (WIC) belast met: het centraliseren van gegevens die betrekking hebben op de wetgeving, de regelgeving, de instellingen gerelateerd aan huisvestingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; informatie verstrekken aan iedereen met vragen in verband met huisvestingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; mensen doorverwijzen naar de diensten die bevoegd zijn; het secretariaat van de Adviesraad voor Huisvesting (ARH), die advies uitbrengt over alle voorontwerpen van ordonnanties en regelgevende besluiten die in hoofdzaak huisvesting betreffen.

Wij vernamen dat voor 2023 een budget van 100.000 euro aan vastleggingen was gepland.

Graag een antwoord op volgende vragen:

  • Kunt u ons details verstrekken over de voorgestelde opdrachten en de manier waarop deze opdrachten worden uitgevoerd (wat zijn de concrete acties die worden uitgevoerd?)?

  • Hoeveel mensen (VTE) werken voor het WIC?

  • Hoe wordt het budget van 100.000 euro gebruikt? In de initiële begroting voor 23 dezelfde als de initiële begroting 22. Betekent dit dat er bezuinigd moet worden en zo ja, waar? Of wordt er uiteindelijk minder gebruikt?

  • Wat zijn de cijfers inzake het gebruik van het WIC en wat is het profiel van de gebruikers?

 

 

 

 
 
Antwoord    De opdrachten van WoonInformatieCentrum zijn de volgende:

1) De gegevens centraliseren:

Het WIC ontwikkelde een nieuwe website waarop de informatie inzake huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op een gecentraliseerde manier te raadplegen is. (https://huisvesting.brussels).

Het WIC heeft ook een intern documentatiecentrum ontwikkeld waardoor administratieve medewerkers toegang kunnen krijgen tot informatie over huisvesting in Brussel.

Het WIC onderhoudt contacten met interne en externe partners om kwaliteitsvolle informatie te kunnen verstrekken.

2) Informeren en doorverwijzen:

Het WIC informeert en begeleidt iedereen met vragen over huisvesting in het Brussels Gewest, onder meer via de nieuwe website.


Om de digitale verspreiding van de informatie verder te verbeteren, werkt het WIC mee aan de ontwikkeling van een gewestelijke webstrategie.

Voorts is het WIC drie keer per week telefonisch bereikbaar (op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur), en is het ook per e-mail bereikbaar.

Bovendien is er ook heel wat informatie te verkrijgen via de SSK’s (Self-service kiosks) op de benedenverdieping van de Iris Tower.

Daarnaast beheert het WIC een website over het het rooster met referentiehuurprijzen:

https://huurprijzen.brussels/
.

Het WIC coördineert ook de communicatiecampagnes, zoals de campagne inzake de strijd tegen discriminatie op de woningmarkt.

Tot slot creëert het WIC informatieve documenten (flyers, brochures, enz.), die ze verspreidt via de website http://huisvesting.brussels en op papier.


3) Het secretariaat van de Adviesraad voor Huisvesting (ARH) verzekeren:

Het WIC verzorgt het secretariaat van de Adviesraad voor huisvesting. Het organiseert de zittingen, stelt de notulen van de zittingen op en staat in voor het formuleren en publiceren van de adviezen.

In 2022 bracht de Raad 10 adviezen uit, waarvan 8 over Huisvesting en 2 over stadsvernieuwing.


Er werken 5.8 vte’s (waarvan een vte met een contract van bepaalde duur) voor het WIC.

Voor 2022 is het budget van 100.000,00 euro als volgt verdeeld:

• 70.000,00 euro voor de overheidsopdrachten, met inbegrip van de telefonie;
• 10.000,00 euro voor het drukwerk;
• 10.000,00 euro voor het documentatiecentrum;
• 10.000,00 euro voor diversen.


Op 22/12/2022 bedroeg het totale vastgelegde bedrag 57.577,76 euro, en bedroeg het vereffende bedrag 61.041,02 euro.

Bij ongewijzigd beleid blijft de initiële begroting 2023 aangehouden ten opzichte van de initiële begroting 2022.

Er is in geen enkele bewarende maatregel voorzien voor deze BA 25.001.08.07.1211 voor 2023.


Betreffende de statistieken over hoe vaak gebruikers een beroep doen op het WIC, moet u vooreerst weten dat het WIC drie dagen per week van 9.00 tot 12.00 uur bereikbaar is via het gratis nummer 0800/40.400.

In 2021 hielp het WIC 5.485 burgers via de telefoon en verwerkte het 1.791 e-mails (de cijfers voor 2022 zijn nog niet beschikbaar).

Tot slot beschikt Brussel Huisvesting niet over gegevens waarmee een gebruikersprofiel kan worden opgemaakt.