Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de steun aan de gemeenten op het gebied van leefmilieu en netheid

Indiener(s)
Christophe De Beukelaer
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1311)

 
Datum ontvangst: 09/12/2022 Datum publicatie: 02/02/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 19/01/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
20/12/2022 Ontvankelijk
18/01/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag   

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert projectoproepen en/of subsidieert de gemeenten, met name om het Brussels milieu- en netheidsbeleid aan te vullen of te ondersteunen.

Kunt u, wat het milieu- en netheidsbeleid betreft,  voor deze zittingsperiode de volgende gegevens verstrekken:

  • de lijst van de door het Gewest aan de Brusselse gemeenten toegekende steun, met voor elke steunmaatregel de naam van de begunstigde, het bedrag, de datum van toekenning, de datum van betaling, het bedrag en het project in kwestie.

 

 

 
 
Antwoord    Tijdens deze legislatuur heeft het Agentschap Net Brussel twee soorten steun verleend.

De eerste soort betreft structurele steun van 8.784.093 euro die jaarlijks wordt toegekend aan de negentien gemeenten. Vanaf 2023 wordt dat 8.521.167 euro, hetzij een vermindering van het initiële bedrag met 3%, ingevolge een beslissing van de Brusselse regering om alle enveloppes voor facultatieve subsidies te verlagen in het kader van de te leveren begrotingsinspanningen.

De voorwaarden voor de toekenning en het gebruik van deze subsidie zijn vastgelegd in de kaderovereenkomsten betreffende onder meer de gewestelijke subsidie voor openbare netheid die met alle Brusselse gemeenten zijn gesloten en waarvan het model op 9 juli 2015 door de regering werd gevalideerd. Het doel van die overeenkomsten is de openbare netheid in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren, met name door de samenwerking tussen het Agentschap en de gemeentelijke diensten voor openbare netheid op te voeren en door de investeringen van de gemeenten op het gebied van openbare netheid te versterken.

Deze steun wordt betaald in de vorm van een voorschot, ten belope van 60%, tijdens het eerste jaar. Het saldo wordt het volgende jaar betaald op basis van door de gemeenten verstrekte bewijsstukken.

De tweede soort betreft een projectoproep in verband met ‘clean.brussels’, de in 2022 gelanceerde strategie voor stedelijke netheid. Deze steun bedraagt 2.381.000 euro, gespreid over maximaal drie jaar (50% tijdens het eerste jaar en 25% voor de volgende twee jaar). Een jury, bestaande uit leden van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, Leefmilieu Brussel, de vzw BeWapp en, als waarnemer, een lid van mijn kabinet, zijn bijeengekomen en hebben vijfentwintig projecten rond openbare netheid geselecteerd uit dertig kandidaturen, voorgesteld door zeventien gemeenten.

De uitsplitsing is bijgevoegd.