Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de stand van zaken met betrekking tot het gebruik van afwijkingen van de chronologische volgorde bij de toewijzing van sociale woningen

Indiener(s)
Pierre-Yves Lux
aan
Nawal Ben Hamou, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Huisvesting en Gelijke kansen (Vragen nr 1106)

 
Datum ontvangst: 26/01/2023 Datum publicatie: 20/03/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 07/03/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
01/02/2023 Ontvankelijk
07/03/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    Volgens de Brusselse regelgeving inzake sociale huisvesting mogen openbare huisvestingsmaatschappijen (OVM’s) bij de toewijzing van een woning afwijken van de chronologische volgorde.

Kunt u voor de laatste jaren waarvoor de gegevens beschikbaar zijn, per OVM, maar ook samengevoegd, meedelen hoe vaak de OVM’s gebruikmaakten van afwijkingen bij de toewijzing van woningen? Kunt u op zijn minst het totale aantal afwijkingen per jaar meedelen en zeggen hoeveel procent dat uitmaakt van het totale aantal toegewezen woningen van het referentiejaar? Hoeveel afwijkingen waren er per type afwijking en hoe verhoudt zich dat tot het totale aantal toegewezen woningen van het referentiejaar?

Kunt u een overzicht bezorgen van alle operatoren waarmee de OVM’s een toekenningsovereenkomst hebben gesloten? Kunt u voor elke operator aangeven in welk kader de afwijking past (artikel van het besluit), alsook zijn opdrachten en de OVM’s die met hem een overeenkomst hebben gesloten?
 
 
Antwoord    Ik heb de eer u het volgende antwoord mee te delen:

Wat betreft de cijfers over het gebruik van afwijkende artikelen door de OVM’s in het kader van woningtoewijzingen, bevat de tabel in bijlage 1 alle gevraagde informatie voor de laatste drie beschikbare jaren. De gegevens voor 2022 zullen in de loop van het tweede trimester van 2023 beschikbaar zijn.
Met betrekking tot de lijst van alle operatoren waarmee de OVM’s een toewijzingsovereenkomst hebben gesloten: alle gevraagde informatie wordt weergegeven in de bijlagen 2-3-4-5-6 (per afwijkend artikel).
Ter herinnering: de overeenkomsten hebben betrekking op de toewijzing van maximaal 10% van de voor verhuur beschikbare woningen, zoals bepaald in artikel 35 van het BBHR van 26/09/1996.
Het op grond van de artikelen 33, 35, 35,36 en 37 toegewezen cumulatieve aandeel van de woningen mag in geen geval 40% van het totaal aantal toewijzingen van het voorgaande jaar voor de categorie sociale woningen overschrijden, krachtens artikel 38 van het BBHR van 26 september 1996.
Wat het doelpubliek betreft, voorzien de gesloten overeenkomsten doorgaans in de volgende doelstellingen:
- De toegang vergemakkelijken tot een sociale woning die is aangepast aan de meest kansarme en kwetsbare personen die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de betrokken gemeente;
- Deze bewoners de mogelijkheid bieden om in een leefomgeving te blijven waarin ze geïntegreerd zijn.