Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de projectoproepen in uw bevoegdheidsdomein

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie (Vragen nr 1376)

 
Datum ontvangst: 22/02/2023 Datum publicatie: 13/04/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 11/04/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/03/2023 Ontvankelijk
11/04/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    In 2020, 2021 en 2022 hebben de regeringsleden talrijke projectoproepen uitgeschreven. Die projecten moeten helpen om bepaalde doelstellingen te verwezenlijken en kunnen leiden tot de opbouw van een nieuw duurzaam beleid.
  • Hoeveel projectoproepen werden in uw bevoegdheidsdomein uitgeschreven in 2020, 2021 en 2022?

  • Kunt u voor elk van de in 2020, 2021 en 2022 geselecteerde projecten de volgende elementen meedelen:

    • de naam en de beschrijving ervan;

    • het toegekende budget;

    • de nagestreefde doelstellingen en de mate waarin die zijn bereikt;

    • de elementen van het project die hebben bijgedragen aan de opbouw van een nieuw duurzaam beleid?

 
 
Antwoord    1)
Agentschap Net Brussel
In 2022 werd een projectoproep rond de gewestelijke strategie voor stedelijke netheid ‘clean.brussels’ gelanceerd voor de gemeenten. De voorziene steun bedraagt 2.381.000 euro, gespreid over maximaal drie jaar (50% tijdens het eerste jaar en 25% voor de volgende twee jaar). Een jury, bestaande uit leden van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, Leefmilieu Brussel, de vzw BeWapp en, als waarnemer, een lid van het kabinet van de minister bevoegd voor Openbare Netheid, is bijeengekomen en heeft vijfentwintig projecten rond openbare netheid geselecteerd uit dertig kandidaturen, voorgesteld door zeventien gemeenten.

Leefmilieu Brussel
In het kader van de bevoegdheden van Leefmilieu Brussel werden in 2020 vier projectoproepen gelanceerd, in 2021 zes en in 2022 zeven.

Haven van Brussel
Tussen 2020 en 2022 heeft de Haven van Brussel vier projectoproepen gelanceerd, verdeeld als volgt:
- 2020: 1 (Biestebroek)
- 2021: 2 (Voorhaven RO en Port Business Park)
- 2022: 1 (TIR-centrum)

2)
Agentschap Net Brussel
In 2022 werd een projectoproep gelanceerd rond de ‘clean.brussels’-strategie. Dat plan bestaat in de uitvoering van een strategie voor stedelijke netheid waarbij alle actoren op het gebied van netheid (overheid, burgers en ondernemingen) worden gemobiliseerd. Daartoe zijn veertien doelstellingen uitgewerkt, die vijfenzestig maatregelen omvatten.

Maatregel nr. 5 (doelstelling nr. 2) is erop gericht de Brusselse gemeenten te ondersteunen dankzij de lancering van een projectoproep vanaf 2022, zodat de acties van de belangrijkste overheidsactoren op het gebied van netheid elkaar versterken door hun samenhang.

Daarvoor is een budget van 2,5 miljoen euro uitgetrokken voor de uitvoering van de geselecteerde projecten (2023-2024). Vijfentwintig projecten, van zestien verschillende gemeenten, zijn geselecteerd en zullen worden gefinancierd voor een totaalbedrag van 2.380.154 euro.

50% van de bedragen werd begin 2023 uitbetaald. 25% zal eind 2023 worden uitbetaald en de resterende 25% eind 2024. Overigens zullen de gemeenten hun uitgaven moeten verantwoorden aan de hand van in aanmerking komende kosten (overeenkomstig het reglement van de projectoproep).

Elk van de projecten heeft een rechtstreekse link met de verschillende maatregelen van de ‘clean.brussels’-strategie. Tot de thema's behoren sluikafval, sigarettenpeuken, zwerfvuil, afvalsortering, verfraaiing van boomkuilen, bewustmaking en communicatie, netheid in scholen, zero afval, repressie van vervuiling in de openbare ruimte, de strijd tegen hondenpoep en het gebruik van harde vuilnisbakken.Aangezien de projecten in 2023 en 2024 zullen worden uitgevoerd, is het nog niet mogelijk u te informeren over de resultaten van deze projecten. Niettemin zal de administratie een driemaandelijkse opvolging organiseren om de goede uitvoering van de projecten te waarborgen. Die opvolging zal gericht zijn op de naleving van de planning, de ondernomen stappen, het verbruik van het budget, de eventuele belemmeringen, de overdraagbare ervaring naar andere gemeenten, enz.


Tot slot is in het reglement bepaald dat minstens 5% van het subsidiebedrag moet worden gebruikt om objectieve indicatoren te inventariseren om de situatie vóór en na de uitvoering van de projecten te evalueren.

Voor meer informatie vindt u de lijst van projecten in de bijlage.

Leefmilieu Brussel
De bijgevoegde Exceltabel bevat de lijst van alle projectoproepen die in 2020, 2021 en 2022 werden gelanceerd.
In de tabel worden het thema van de projectoproep, de doelgroep, het aantal projecten en het totale budget per oproep per jaar, de doelstellingen van de oproep en de algemene resultaten van de oproep vermeld.
Wanneer de lijst van de geselecteerde projecten van de projectoproepen al gepubliceerd is, bevat de tabel ook de links naar de lijst van winnaars met de projectbeschrijvingen op de website van Leefmilieu Brussel of op thematische satellietsites.
Voor de nog niet gepubliceerde resultaten is de informatie opgenomen in de bijlage.

De projectoproepen van deze periode werden in een moeilijke context gelanceerd, namelijk die van de COVID-19-pandemie. De uitvoering van veel projecten heeft langer geduurd dan normaal en daarom zijn er nog geen concrete resultaten per project beschikbaar. Zo is voor de projecten van de oproep voor gemeenten en OCMW’s in 2020, die begin 2021 van start zijn gegaan en aanvankelijk twee jaar zouden duren, in de meeste gevallen om een verlenging gevraagd. Hetzelfde geldt voor de projecten van burgercollectieven.
De projecten van de oproepen van 2021 zijn niet afgesloten en die van de oproepen van 2022 zijn pas begin 2023 van start gegaan.

Haven van Brussel
Zie de bijgevoegde tabel.