Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de projectoproepen in uw bevoegdheidsdomein

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Bernard Clerfayt, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn (Vragen nr 1137)

 
Datum ontvangst: 22/02/2023 Datum publicatie: 13/04/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 11/04/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/03/2023 Ontvankelijk
04/04/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    In 2020, 2021 en 2022 hebben de regeringsleden talrijke projectoproepen uitgeschreven. Die projecten moeten helpen om bepaalde doelstellingen te verwezenlijken en kunnen leiden tot de opbouw van een nieuw duurzaam beleid.
  • Hoeveel projectoproepen werden in uw bevoegdheidsdomein uitgeschreven in 2020, 2021 en 2022?

  • Kunt u voor elk van de in 2020, 2021 en 2022 geselecteerde projecten de volgende elementen meedelen:

    • de naam en de beschrijving ervan;

    • het toegekende budget;

    • de nagestreefde doelstellingen en de mate waarin die zijn bereikt;

    • de elementen van het project die hebben bijgedragen aan de opbouw van een nieuw duurzaam beleid?

 
 
Antwoord   

Hieronder vindt u de projectoproepen die werden uitgeschreven in 2020, 2021 en 2022 in het kader van mijn bevoegdheden, alsook hun naam, beschrijving, budget, doelstellingen en elementen die het opzetten van een nieuw duurzaam beleid mogelijk hebben gemaakt.

Voor Actiris werden 9 projectoproepen uitgeschreven door de Directie Gewestelijke Partnerschappen in 2020, 2021 en 2022. Aangezien het om paritair beheer gaat, initieert en beheert de instelling haar projectoproepen met haar Beheerscomité.

De Dienst Werkgelegenheid van Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft twee projectoproepen gelanceerd voor de ondernemingen binnen de sociale economie: - De projectoproep 2020 "Innovatieve projecten ontwikkeld door sociale en democratische ondernemingen". Deze oproep werd georganiseerd in samenwerking met de staatssecretaris belast met Economische Transitie. De projectoproep voorzag in 1.000.000 euro rechtstreekse steun: 400.000 euro werd gereserveerd in opdracht 12 en 600.000 euro in opdracht 16;

 

 

- De projectoproep 2021 "De sociale economie als ondersteuning voor inclusieve digitale omschakeling van bedrijven, werknemers en burgers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest". De projectoproep voorzag in 600.000 euro rechtstreekse steun.

Er werden drie projectoproepen gelanceerd door de Dienst Werkgelegenheid van Brussel Economie en Werkgelegenheid voor projecten ter bestrijding van discriminatie bij aanwerving en ter bevordering van diversiteit:

De edities 2020 en 2021 voorzagen in een jaarlijks budget van 750.000 euro; De editie 2022 voorzag in een budget van 1.150.000 euro.

In de bijgevoegde tabellen kan u nog meer informatie vinden in verband met Actiris en BEW.

Voor Brussel Plaatselijke Besturen, en meer in het bijzonder de Directie Investeringen, werden de volgende projectoproepen uitgeschreven in:

2020:

1)                Buurtsportinfrastructuren (Buurt) voor een budget van 2 miljoen euro en de volgende doelstellingen: de vrije beoefening van sport mogelijk maken en de sociale cohesie versterken in wijken met een tekort aan kleinschalige sportinfrastructuur;

2)                Rationeel energiegebruik (REG) in het kader van de driejaarlijkse ontwikkelingsdotatie (DOD 2019-2021) voor een budget van 8,1 miljoen euro per periode van drie jaar en de volgende doelstelling: de energiekosten van de gebouwen van de plaatselijke besturen verlagen.

2021:

Buurtsportinfrastructuren (Buurt) - voor een budget van 2 miljoen euro en dezelfde doelstellingen als voor het project Buurt 2020.

2022:

1) Buurtsportinfrastructuren (Buurt) - voor een budget van 2 miljoen euro en dezelfde doelstellingen als voor de projecten Buurt 2020 en 2021•

 

2)                 Gemeentelijke sportinfrastructuren in het kader van het Driejaarlijkse Programma voor Sportinfrastructuur (DPSI) met een budget van 45 miljoen euro per periode van drie jaar en de volgende doelstellingen: optimale sportbeoefening voor iedereen mogelijk maken en voorzien in infrastructuur in de minst goed uitgeruste zones;

3)                 Rationeel energiegebruik (REG) in het kader van de driejaarlijkse ontwikkelingsdotatie (DOD 2022-2024) voor een budget van 7,51 miljoen euro per periode van drie jaar (+ de niet-toegewezen bedragen van de driejarige periode 2019-2022) en de volgende doelstelling: de energiekosten van de gebouwen van de plaatselijke besturen verlagen.

Wat betreft het Brussels Gewestelijk

Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT) werden twee projectoproepen gelanceerd bij besluiten opgesteld in 2020 en 2021 op basis van artikel 2, 54 van de ordonnantie van 08/04/1993 tot oprichting van het BGHGT.

1.      Besluit van 25/06/2020

Er werd een projectoproep gelanceerd waardoor de gemeenten projecten (werkzaamheden of aankopen) in verband met de demografische groei kunnen financieren voor een budget van 60 miljoen euro over 3 jaar (tussen 2020 en 2022).

2.      Besluit van 02/09/2021

Er werd een projectoproep gelanceerd waardoor de gemeenten projecten (werkzaamheden of aankopen) in verband met de gemeentelijke sportinfrastructuur kunnen financieren voor een budget van 50 miljoen euro over 4 jaar (tussen 2022 en 2025).

U vindt een overzicht van de geselecteerde projecten en de toegekende budgetten in de verschillende bijgevoegde tabellen.

Wat betreft het departement Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging hebben Brussel ConnectlT en Easy.brussels geen projectoproepen gelanceerd in 2020, 2021 en

2022.

 

In 2020 heeft Paradigm (voorheen het CIBG) geen projectoproep geleid.

In 2021 kon dankzij de subsidie via de Koning Boudewijnstichting de projectoproep Brussels Digital gelanceerd worden. Deze projectoproep heeft ervoor gezorgd dat 30 projecten gefinancierd konden worden met budgetten tussen 5.000 en 15.000 euro voor een totaalbedrag van 390.000 euro.

Voor deze projectoproep worden de lijst van winnaars, de naam en de beschrijving van het project, het toegekende budget en de beoogde doelstellingen beschreven in het jaarverslag van de Coôrdinatie Digitale Inclusie [i] binnen Paradigm.

De beoogde doelstellingen werden bereikt.

De algemene doelstelling van deze projectoproep was het creëren van een breed ecosysteem van de actoren op het gebied van digitale inclusie in het Brussels Gewest, waarbij concrete projecten worden uitgevoerd om de digitale basisvaardigheden van de burgers te vergroten.

De verschillende actoren die een dossier hebben ingediend, werden vervolgens gecontacteerd door Paradigm en opgenomen in een gids voor digitale inclusie [ii].

In 2022 heeft Paradigm, in samenwerking met Visit.brussels, een projectoproep uitgeschreven in het kader van de Digitale Lente 2023, een evenement dat plaatsvond op 24 en 25 maart jongstleden. Ter herinnering: het thema van de Digitale Lente 2023 is "Van de hemel naar de aarde, digitale kansen en uitdagingen hangen in de lucht". Het evenement was gericht op de technologieën (camera's, sensoren, drones, ...) voor het capteren van informatie vanuit de lucht en het genereren van diensten van algemeen belang, zoals het in kaart brengen van gebieden, het verkeersbeheer, het meten van de luchtkwaliteit, reddingsoperaties politieonderzoeken, etc.

Voor de editie 2023 bedraagt het budget voor deze projectoproep 80.000 euro.

De projectoproep werd afgesloten op 7 november 2022. Er werden 24 voorstellen ingediend en in januari 2023 werden 13 projecten gekozen. De centrale doelstelling bestaat erin de digitale technologie voor iedereen aantrekkelijk en toegankelijk te maken om de digitale kloof te verkleinen.

Tot de gesefecteerde projecten behoren:

activiteiten die het milieueffect van de nieuwe technologieën ter discussie stellen; de demonstratie van de voordelen van de elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens; de inleiding tot het maken van videospelletjes voor amateurs; het gebruik van artificiële intelligentie om emoties te herkennen en het opleidingsaanbod van de digitale sector, maar ook de verschillende beroepsgroepen die e-sport betrokken zijn.

 

 

 

   

[il https://paradigm.brussels/fr/quoi-de-neuflpuïlications/rapports-annuels-de-la-coordination-inclus ioœnumerique/plan-dappropriation-numerique-rapport-annuel-2021

https //paradigm.brussels/nl/nieuws/publicaties/coordinatie-digitale-inclusie-iaarverslagen/ptan-voo r-digitale-toegankeliikheid7iaarverslag-2021

[ii]https://paradigm.brussels/fr/quoi-de-neuflpu_blications/annuaire-de-linclusion-numerique https //paradigm.brussels/nl/nieuws/publicaties/eids-voor-digitate-inclusie