Logo Parlement Buxellois

Schriftelijke vraag betreffende de projectoproepen in uw bevoegdheidsdomein

Indiener(s)
David Leisterh
aan
Pascal Smet, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed, Europese en Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (Vragen nr 818)

 
Datum ontvangst: 22/02/2023 Datum publicatie: 21/04/2023
Zittingsperiode: 19/24 Zitting: 22/23 Datum antwoord: 18/04/2023
 
Datum behandeling van het stuk Indiener(s) Referentie Blz.
03/03/2023 Ontvankelijk
18/04/2023 Bijlage aan het antwoord p.m. Bijlage
 
Vraag    In 2020, 2021 en 2022 hebben de regeringsleden talrijke projectoproepen uitgeschreven. Die projecten moeten helpen om bepaalde doelstellingen te verwezenlijken en kunnen leiden tot de opbouw van een nieuw duurzaam beleid.
  • Hoeveel projectoproepen werden in uw bevoegdheidsdomein uitgeschreven in 2020, 2021 en 2022?

  • Kunt u voor elk van de in 2020, 2021 en 2022 geselecteerde projecten de volgende elementen meedelen:

    • de naam en de beschrijving ervan;

    • het toegekende budget;

    • de nagestreefde doelstellingen en de mate waarin die zijn bereikt;

    • de elementen van het project die hebben bijgedragen aan de opbouw van een nieuw duurzaam beleid?

 
 
Antwoord    De DBDMH heeft geen enkele projectoproep gelanceerd in 2020, 2021 en 2022.


Brussel Economie en Werkgelegenheid werd belast met de opvolging van één enkele projectoproep, namelijk de projectoproep “Internationaliseringsacties van de Brusselse privé-vzw’s”, die een drieledige doelstelling nastreeft:
• acties ondersteunen die de uitvoerverkoop van het gewest bevorderen, dat wil zeggen exportprojecten;
• investeringen bevorderen voor vernieuwende, bruisende buitenlandse bedrijven, dat wil zeggen buitenlandse investeringsprojecten in Brussel;
• internationale ondersteuningsinitiatieven van het Gewest aanmoedigen als vernieuwende en multiculturele metropool, dat wil zeggen projecten die zorgen voor meer uitstraling van Brussel in het buitenland.

Er moet worden opgemerkt dat de projectoproep in 2020 werd uitgeschreven en dat de projecten werden uitgevoerd in 2021 en 2022 in een post-COVID-19-gezondheidscontext.

Rekening houdend met de context waarin de projectoproep werd uitgevoerd, zijn we van mening dat er afdoende wordt tegemoetgekomen aan de doelstellingen van bovengenoemde projectoproep.

In bijlage vindt u een tabel met de namen en toegekende budgetten, alsook met de beschrijving van de winnende projecten en de doelstellingen en verwachte resultaten voor elk ervan.

We willen u er tot slot aan herinneren dat deze projectoproep de enige is die in 2020, 2021 en 2022 werd uitgeschreven voor de bevoegdheid Buitenlandse Handel.

In 2020, 2021 en 2022 heeft
Urban.brussels telkens een projectoproep inzake “de bewustmaking voor en de promotie van hedendaagse architectuur, stedenbouw, cultureel erfgoed en stadsvernieuwinggelanceerd. De bedoeling daarvan was om de toekenning van facultatieve subsidies, waarvan de bedragen op de BA FSF van de minister-president (Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing) en van de staatssecretaris bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed werden aangerekend, te motiveren.

Bijgevoegd vindt u de tabellen van de definitieve selectie van de drie oproepen:
- 2020: 43 geselecteerde projecten voor een totaalbedrag van € 774.900
- 2021: 43 geselecteerde projecten voor een totaalbedrag van € 1.084.000
- 2022: 34 geselecteerde projecten voor een totaalbedrag van € 485.000

De individuele bedragen variëren van € 2500 tot € 50.000, al naargelang het belang van het project en het aandeel van de gewestelijke tussenkomst (tussen 10% en 100%, geval per geval), ofwel aan de hand van het financiële plan van de aanvragen, ofwel van de beschikbare budgetten.

De exacte beoordeling van de 120 projecten die werden geselecteerd in het kader van de drie projectoproepen is nog niet beschikbaar.

Enerzijds zijn er nog altijd veel projecten aan de gang. Het gaat om een jaarlijkse oproep, maar de projecten zelf kunnen over verschillende maanden of jaren worden ontwikkeld. Veel projecten die in 2020 en 2021 werden geselecteerd, hebben vertraging opgelopen, werden uitgesteld of zelfs geheroriënteerd door de gezondheidscrisis. De begunstigde verenigingen kregen de kans om erg flexibel met dat uitstel in hun planning en met de aanpassing van de uitvoeringsregels om te gaan.Alle projecten hebben hun doelen bereikt (soms mits een paar aanpassingen) en hebben de volledige toegewezen subsidie gekregen.

Door de diversiteit en het grotere aantal van de geselecteerde projecten - twee doelstellingen van de projectoproep - is er anderzijds meer opvolging en begeleiding nodig, wat door een gebrek aan personeel niet altijd mogelijk was.


Momenteel zijn er niettemin veel afgesloten projecten, die dus een gunstige eindevaluatie hebben gekregen in het licht van het activiteitenrapport en van de bewijsstukken.
- 2020: 86% afgesloten projecten
- 2021: 81% afgesloten projecten
- 2022: 10% afgesloten projecten

Verschillende projecten houden nauw verband met het bestaande overheidsbeleid of met opkomende thema’s en werden zo regelmatig gekoppeld aan programma’s en communicaties van Urban. In de door Urban beheerde thema’s ging het met name om festivals, conferenties, rondleidingen, verkennende wandelingen, publicaties, tentoonstellingen, wijkanimatie, pedagogische schoolactiviteiten, expertenworkshops, participatieve workshops, tijdelijk gebruik, erfgoeddocumentatie...


Niet alle geselecteerde projecten waren bedoeld om een nieuw, permanent beleid tot stand te brengen. Maar sommige werden daadwerkelijk geselecteerd door hun innovatieve karakter en hebben het mogelijk gemaakt om enkele prioritaire domeinen op te helderen: genderkwesties, dekolonisatie, Brusselse identiteit, integratie nieuwkomers, vergroening/stadslandbouw, digitalisatie...
Verschillende projecten hebben bijgedragen aan de versterking van of bewustmaking voor die bestaande beleidslijnen.

Wat de bevoegdheid “Ontwikkelingssamenwerking” betreft, werden in 2020, 2021 en 2022 zes projectoproepen uitgeschreven.
Brussels International schrijft jaarlijks twee projectoproepen uit, enerzijds een projectoproep Zuid sinds 2013 en anderzijds een projectoproep Noord sinds 2017.

De projectoproep Zuid werd uitgeschreven om nieuwe projecten op het vlak van ontwikkelingssamenwerking te ontwikkelen ten aanzien van de regio’s en steden waarmee het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bilaterale samenwerkingsakkoorden heeft gesloten. Sinds 2018 staat deze projectoproep open voor zowel Belgische organisaties van de civiele maatschappij (OCM’s) die erkend zijn door de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking als voor ngo’s die niet erkend zijn. De meest recente edities van deze projectoproep richtten zich vooral tot verenigingen die actief zijn op het vlak van internationale solidariteit en vzw's die streven naar economische ontwikkeling. Deze projectoproep is sinds 2017 bovendien een wettelijke verplichting. De ordonnantie van 27 juli 2017 tot opstelling van een kader voor de Brusselse ontwikkelingssamenwerking voorziet erin dat jaarlijks een projectoproep wordt georganiseerd om programma’s en/of projecten te financieren die worden voorgesteld door organisaties van de civiele maatschappij in partnerregio’s van de Brusselse ontwikkelingssamenwerking. Deze partnerregio's zijn mettertijd geëvolueerd en sedert 2017 zijn dat de regio Rabat-Salé-Kénitra in Marokko, de stadsprovincie Kinshasa in de Democratische Republiek Congo, de agglomeratie Chennai en omgeving in India en het district Paramaribo in Suriname.
Ook het thema is de voorbije tien jaar geëvolueerd. Sinds 2019, het jaar waarin hub.brussels werd betrokken bij de projectoproep door zijn expertise in te brengen, is het thema echter duurzame en inclusieve economische ontwikkeling. Bovendien moeten de projecten plaatsvinden in een (rand)stedelijke omgeving of tegemoetkomen aan in een (rand)stedelijke omgeving geïdentificeerde behoeften. Sinds 2013 nam de jaarlijkse enveloppe voor deze projectoproep, die wordt aangerekend op Opdracht 29 (Toerisme, externe betrekkingen en promotie van het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) van de gewestbegroting, regelmatig toe om in 2018 het bedrag van € 450.000 te bereiken. Dit bedrag is tot op heden nog steeds van toepassing.

Bijgevoegd vindt u de lijst met twintig projecten die Brussels International in 2020, 2021 en 2022 financierde voor een totaalbedrag van € 1.348.493.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil met deze projectoproep het werk steunen en erkennen dat geleverd wordt door de Belgische organisaties van de civiele maatschappij die actief zijn in ontwikkelingslanden. De civiele maatschappij erkent deze projectoproep, ook al is het ervoor uitgetrokken bedrag gering.

Voor alle gefinancierde projecten zijn de resultaten aan het eind van de uitvoering overwegend positief en werden de doelstellingen meestal bereikt. Er zijn verschillende redenen voor deze resultaten:

- een partnerschap tussen de Belgische organisatie en een plaatselijke ngo of partner is nodig en deze samenwerking moet bij voorkeur al plaatsvinden vóór de datum van indiening van het project;
- een infosessie wordt georganiseerd om de projectoproep voor te stellen vóór de datum van indiening van de dossiers;
- aan de niet-erkende vzw’s wordt gevraagd over een beperkt aantal doelstellingen te beschikken en hun project af te bakenen, en aan de erkende OCM’s wordt gevraagd innovatieve en/of proefprojecten voor te stellen die andere geldschieters moeilijk ten laste zouden kunnen nemen;
- de niet-erkende vzw’s die een project voorstellen, komen vaak uit de diaspora en hebben een zeer goede kennis van de behoeften van de door hun project beoogde bevolkingsgroepen en van het milieu;
- de projecten worden geselecteerd door een extern comité (deskundigen van BI, hub.brussels, Enabel, universiteiten/hogescholen, enz.), die elk hun expertise inbrengen;
- Brussels International vraagt om tussentijdse verslagen, organiseert vergaderingen met de projectdragers (Belgische en plaatselijke partners) en tracht een op resultaten en op leren gebaseerd beheer in te voeren;
- tijdens missies in partnerregio’s/-steden bezoeken de personeelsleden van Brussels International projecten en ontmoeten ze de begunstigden;
- Brussels International staat, onder bepaalde voorwaarden en na overleg met de begunstigde van de subsidie, ook toe bepaalde projectactiviteiten te wijzigen en te heroriënteren als dat nodig is om de doelstellingen van het project te bereiken;
- de verenigingen waarvan het project niet werd geselecteerd kunnen een debriefing aanvragen met een personeelslid van Brussels International, om zo hun dossier te verbeteren of aan te passen met het oog op een volgende editie (als het thema hetzelfde blijft).

Ik zou hieraan willen toevoegen dat sommige door erkende OCM’s uitgevoerde projecten (innovatieve en/of proefprojecten) overigens door grotere geldschieters werden overgenomen voor verdere voortzetting.

Het bestuur stelt het thema van de projectoproep Zuid voor en de voogdijminister keurt het goed. Dit thema moet echter tegemoetkomen aan de voor de Brusselse ontwikkelingssamenwerking vastgelegde doelstellingen, zoals vermeld in artikel 3 van de ordonnantie van 27 juli 2017 tot opstelling van een kader voor de Brusselse ontwikkelingssamenwerking.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil met de
projectoproep Noord bijdragen aan het uitroeien van de armoede in de wereld en zich aansluiten bij de inspanningen van België en de internationale gemeenschap om een duurzame ontwikkeling tot stand te brengen alsook een rechtvaardiger wereld. Deze inspanningen verlopen binnen het nieuwe kader van de Verenigde Naties, dat stoelt op 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (Sustainable Development Goals - SDG's).
De voorbije drie jaar richtte de projectoproep zich op SDG 10 “Ongelijkheid verminderen”. Deze SDG streeft ernaar de ongelijkheid in en tussen landen terug te dringen.

Meer concreet moeten de projecten ertoe bijdragen de doelgroep te sensibiliseren voor de realiteiten en de Noord-Zuiduitdagingen die samenhangen met duurzame ontwikkelingsdoelstelling 10. Daarnaast moeten de gesubsidieerde projecten hoofdzakelijk afgestemd zijn op Brusselse jongeren (tussen 12 en 25 jaar), hoewel ze aanvullend/bijkomend op andere doelgroepen gericht mogen zijn.

Deze projectoproep is een wettelijke verplichting. De ordonnantie van 27 juli 2017 tot opstelling van een kader voor de Brusselse ontwikkelingssamenwerking voorziet er immers in dat het regeringslid belast met ontwikkelingssamenwerking een solidair wereldburgerschap promoot.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil met deze projectoproep het werk steunen en erkennen dat geleverd wordt door de Belgische organisaties van de civiele maatschappij die actief zijn op het vlak van solidaire wereldburgerschapseducatie. De civiele maatschappij erkent deze projectoproep, ook al is het ervoor uitgetrokken bedrag gering. Het gaat immers om € 200.000.

Voor alle gefinancierde projecten zijn de resultaten aan het eind van de uitvoering overwegend positief en werden de doelstellingen meestal bereikt.

Bijgevoegd vindt u de lijst met 34 projecten die Brussels International in het kader van deze projectoproep Noord in 2020, 2021 en 2022 financierde voor een totaalbedrag van € 599.201.

Er zijn verschillende redenen voor deze resultaten:
- een infosessie wordt georganiseerd om de projectoproep voor te stellen vóór de datum van indiening van de dossiers;
-aan de kleinste OCM’s wordt gevraagd over een beperkt aantal doelstellingen te beschikken en hun project af te bakenen; aan de grootste OCM’s wordt gevraagd innovatieve en/of proefprojecten voor te stellen die andere geldschieters moeilijk ten laste zouden kunnen nemen;
- de projecten worden geselecteerd door een extern comité (deskundigen van Brussels International, de DGD, International Vlaanderen, Brussel-stad, de academische wereld, enz.);
- Brussels International tracht een op resultaten en op leren gebaseerd beheer in te voeren;
- wat de opvolging betreft, proberen de personeelsleden van Brussels International in de mate van het mogelijke de projecten te bezoeken en begunstigden te ontmoeten;
- Brussels International staat desgevallend, onder bepaalde voorwaarden en na overleg met de begunstigde van de subsidie, ook toe bepaalde projectactiviteiten te wijzigen en te heroriënteren om de doelstellingen van het project te bereiken;
- de verenigingen waarvan het project niet werd geselecteerd kunnen een debriefing aanvragen met een personeelslid van Brussels International, om zo hun dossier te verbeteren of aan te passen met het oog op een volgende editie (als het thema hetzelfde blijft).

Wat de bevoegdheid “Internationale Betrekkingen” betreft, heeft Brussels International in 2021, in samenwerking met Quebec (dat partners uit Quebec subsidieert), ook een proefproject voor bilaterale oproepen uitgewerkt voor een toegekend totaalbedrag van € 22.600.

Volgende twee themagroepen kwamen daarbij aan bod:
- Onderzoek en innovatie: intelligente steden - stedelijk vervoer en elektrificatie van het vervoer - artificiële intelligentie;
- Economie: herstel na de pandemie - ondersteuning start-ups - circulaire economie - stadslandbouw.
De subsidieerbare uitgaven omvatten de internationale vervoerskosten, de verblijfskosten, de
publicatiekosten en de kosten in verband met de organisatie van webinars.

Vier projecten werden in dit kader geselecteerd:
1) “Promotie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij bedrijven uit Quebec als dynamisch wervingsgebied om de internationale beroepsmobiliteit en de wederzijdse overdracht van vaardigheden en kennis aan te moedigen”;
2) “Franstalig netwerk van transitionele stedenbouw voor circulaire steden”;
3) “Technologische co-incubatie in de biowetenschappen”;
4) “Collaboratief onderzoek en ontwikkeling naar de volgende generatie van multi-robotintelligentie”.


Een gedetailleerd overzicht is bijgevoegd.

De projecten in kwestie lopen nog (twee jaar), maar de resultaten zijn al zeer positief. De uitwisseling van expertise lijkt haar vruchten af te werpen en dankzij de uitwisselingen zullen meer duurzame samenwerkingen mogelijk zijn.


Gezien het succes bestaat het doel er overigens in een nieuwe editie van de gezamenlijke projectoproep BHG-Quebec uit te schrijven in het voorjaar van 2023.